­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ

­Մեր հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վուր­դը, մեր քա­ջա­րի զի­նեալ ու­ժե­րը, մեր Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը 44 օ­րեր եր­կա­րող կե­նաց – ­մա­հու պայ­քար մղե­ցին ի դէմս գե­րահ­զօր ու­ժե­րու, պաշտ­պա­նե­լով Ար­ցա­խը, հա­յու­թեան ա­կունք­նե­րէն մին: ­Ներ­կայ տո­ւեալ­նե­րով, ստո­րագ­րո­ւած պայ­մա­նա­գի­րը վերջ կը դնէ պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն, ի­րա­կա­նու­թիւն մը որ չի կան­խեր մեր նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն հասց­նե­լու ­Հա­յոց ­Բա­նա­կին եւ Ար­ցա­խէն առ­ժա­մա­բար ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն տե­ղա­փո­խո­ւած Ար­ցա­խի մեր քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն:
Դժ­բախ­տա­բար COVID 19ի հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին ստեղ­ծո­ւած ար­տա­կարգ դրու­թիւ­նը, խո­չըն­դոտ­ներ կը ստեղ­ծէ մեր ծրագ­րու­մին, ան­մի­ջա­կան կեր­պով օգ­նու­թիւն հասց­նել մեր Ար­ցա­խի ու ­Հայ­րե­նի­քի ժո­ղո­վուր­դին: ­Բայց մեր բո­լո­րին կամ­քը հան­դի­սա­ցող օգ­նու­թիւն հասց­նե­լու կամ­քը պի­տի չի թոյ­լատ­րէ որ այս ծրա­գի­րը առ­կա­խո­ւի, ու հա­մա­կեր­պե­լով ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն պի­տի փոր­ձենք, բո­լորս միա­սին մեր ա­ռա­ւե­լա­գոյն օգ­նու­թիւ­նը ըն­ծա­յել մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն:
Այս յայ­տա­րա­րու­թեան ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք այն դե­ղո­րայ­քի եւ­ ի­րե­րու ցան­կը, որ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թե­նէն մե­զի փո­խան­ցո­ւած է: ­Մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ի­րենց փա­փա­քած քա­նա­կու­թեամբ կրնան ի­րենց օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը բե­րել, յանձ­նե­լով զա­նոնք կան­խո­րո­շո­ւած թո­ւա­կան­նե­րու եւ ճշտո­ւած վայ­րե­րու, ուր մեր միու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը զա­նոնք պի­տի ստա­նան եւ ցու­ցա­կագ­րեն:
­Ցան­կի մէջ նշո­ւած ի­րե­րէն ան­դին, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը կրնան նո­ւի­րա­բե­րել նոր ու չի գոր­ծա­ծո­ւած ձմե­ռա­յին հա­գուս­տե­ղէն­ներ, ո­րոնք պի­տի տրա­մադ­րո­ւին կա­րի­քա­ւոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն: ­Մեր խնդրանքն է, խու­սա­փիլ գոր­ծա­ծո­ւած ի­րե­րու նո­ւի­րա­բե­րու­մէն պաշտ­պա­նե­լու հա­մար մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու ար­ժա­նա­պա­տո­ւու­թիւ­նը:
­Յանձ­նե­լու վայ­րե­րը ու հա­մա­պա­տաս­խան թո­ւա­կան­նե­րը յա­ջոր­դող օ­րե­րուն կը փո­խան­ցո­ւի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, նկա­տի առ­նե­լէ ետք յու­նա­կան պե­տու­թեան կող­մէ սահ­մա­նո­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ար­գե­լում­նե­րու մեղ­մա­ցու­մը:

­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,
­Մեր ազ­գա­յին պարտքն է ա­ջակ­ցիլ Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մեր քոյ­րե­րուն եւ­ եղ­բայր­նե­րուն, նա մա­նա­ւանդ Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի ճա­կատ­նե­րուն եւ ­հեր­թա­պա­հու­թիւն­նե­րուն ի­րենց պար­տա­կա­նու­թիւ­նը կա­տա­րած մեր զի­նո­ւոր­նե­րու կեն­սա­կան կա­րիք­նե­րուն: ­Յաղ­թա­հա­րե­լով բո­լոր դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը, մեր ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նը պի­տի կա­տա­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րու վէր­քե­րը ա­մո­քե­լու հա­մար:

 

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խաչ
­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խաչ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΣΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ
HUMANITARIAN AID FOR ARTSAKH AND ARMENIA

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΦΑΡΜΑΚΑ — MEDICAL PRODUCTS & DRUGS

1. Bandage-Επίδεσμοι
2. Cotton-Βαμβάκι
3. Gauze (sterile) – Γάζες αποστειρωμένες
4. Gauze (non — sterile) – Γάζες μη αποστειρωμένες
5. H2O2 3% peroxide of hydrogen – Οξυζενέ διάλυμα
6. Betadine
7. Betadine lubricant (αλοιφή)
8. Betafusin lubricant (Fusicort) (αλοιφή)
9. Non sterile gloves – Μη αποστειρωμένα γάντια
10. Sterile gloves – Αποστειρωμένα γάντια
11. Masks (small and normal sizes) – Μάσκες (μικρά και μεγάλα μεγέθη)
12. Hand sanitizer – Απολυμαντικό χεριών
13. Syringe 1-10ml with needle – Σύριγγες με βελόνα 1-10ml
14. Syringe 60ml – Σύριγγες 60ml
15. Tourniquet bandage – Αιμοστατικοί επίδεσμοι
16. Adhesive bandage – Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι
17. Adhesive tape – Αυτοκόλλητες ιατρικές ταινίες
18. Topical skin adhesive — Τοπικό αυτοκόλλητο δέρματος
19. Cervical collar – Αυχενικό κολάρο
20. Pampers – Εσώρουχα μιας χρήσεως
21. Underpads – Υποστρώματα υγιεινής
22. Thermometer — Θερμόμετρα
23. Acetylsalicylic acid–Aspirin-(tablet 75mg-500mg)–Ακετυλοσαλικυλικό οξύ ΑΣΠΙΡΙΝΗ
24. Ibuprofen — tablet 200mg (Algofren)–Ιβουπροφένη Algofren 200mg.
25. Paracetamol-tablet, 500mg (Depon, Panadol)-Παρακεταμόλη 500mg (Depon, Panadol)
26. Pulvo 47 spray powder-PULVO 47 σπρεΐ
27. Dexamethasone (solution for injection 4mg/ml, 1ml)-Διάλυμα 4mg/1ml, 1ml
28. Dexamethasone (solution for injection 4mg/ml, 2ml)-Διάλυμα 4mg/1ml, 2ml
29. Prednisolone (solution for injection 30mg/ml, 1,0ml)-Διάλυμα 30mg/1ml, 1,0ml
30. Metoclopramide (solution for injection 5mg/ml)-Ενέσιμο διάλυμα 5mg/1ml

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚAΙΑ ΥΛΙΚΑ – CLOTHING & ITEMS

1. Waterproof raincoats-Αδιάβροχα μπουφάν
2. Cotton shirt-Βαμβακερά μπλουζάκια
3. Cotton briefs-Βαμβακερά εσώρουχα (σλιπάκια)
4. Warm underwear-Ζεστά εσώρουχα (φανελάκια και σκελέες)
5. Wool socks-Μάλλινες κάλτσες
6. Cotton socks-Βαμβακερές κάλτσες
7. Warm gloves-Ζεστά γάντια (μάλλινα)
8. Wool blankets-Μάλλινες κουβέρτες
9. Underarm crutches-Πατερίτσες μασχάλης
10. Elbow crutches-Πατερίτσες αγκώνα
11. Wheelchair-Αναπηρικό καροτσάκι
12.Walking sticks-Μπαστούνια