Շա­բաթ՝ 17 եւ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Յու­լիս 2021–ին, Ա­թէն­քի մէջ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցի 83-րդ Շր­ջա­նա­յին ­Ժո­ղո­վը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջան­նե­րէն ե­կած կու­սակ­ցա­կան միա­ւոր­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ Հ.Յ.Դ ­Բիւ­րո­յին։
­Ժո­ղո­վը հան­գա­մա­նօ­րէն քննեց շրջա­նա­ւարտ ­Կեդր. կո­մի­տէի 31 ա­միս­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը իր բո­լոր ե­րես­նե­րով, ար­ցա­խեան 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի ու «­Քո­րո­նա» հա­մա­ճա­րա­կի ստեղ­ծած ար­տա­սո­վոր պայ­ման­նե­րու ի­րա­կա­նու­թեան տակ, ա­պա տո­ւաւ իր հա­մա­պա­տաս­խան գնա­հա­տում­նե­րը։
­Յա­ջոր­դա­բար, ժո­ղո­վը ման­րա­մասն քննու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձուց նոր տա­րեշր­ջա­նի ճշդո­ւած օ­րա­կար­գե­րը՝ յատ­կա­պէս կազ­մա­կերպ­չա­կան, քա­րոզ­չա­կան, գա­ղու­թա­յին եւ ­Հայ դա­տի բնա­գա­ւառ­նե­րուն մէջ, կա­տա­րե­լով իր մատ­նան­շում­նե­րը եւ ճշդե­լով նոր գոր­ծու­նէու­թեան ու­ղին։
Շր­ջա­նա­յին ժո­ղո­վը վե­րա­հաս­տա­տեց ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին կող­քին կանգ­նե­լու իր եր­կա­րա­մեայ ու հաս­տատ յանձ­նա­ռու­թիւ­նը եւ իր ան­վե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թեան ու­ղեր­ձը ղրկեց ­Հա­յաս­տա­նի հա­յու­թեան եւ յատ­կա­պէս Ար­ցա­խի մէջ մարտն­չող մեր եղ­բայր­նե­րուն եւ քոյ­րե­րուն, ո­րոնց դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը եւ թշնա­միին կող­մէ ծա­ւա­լած յար­ձա­կո­ղա­պաշտ գրգռու­թիւ­ննե­րը մեզ ա­ւե­լի զգօն ու ա­չա­լուրջ կը դարձ­նեն, լա­րե­լով մեր ու­ժե­րը եւ մեր բո­լոր կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը։
Ա­ւար­տին, ժո­ղո­վը ընտ­րեց նոր նստաշր­ջա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէ, որ կը բաղ­կա­նայ հե­տե­ւեալ ըն­կեր­նե­րէն՝ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան, ­Կա­րօ ­Նա­տեան, ­Րաֆ­ֆի ­Գա­զա­րեան, ­Յա­րու­թիւն ­Սե­րո­բեան, ­Սեր­գօ ­Ման­կո­յեան, ­Յա­րու­թիւն Ս­բար­թա­լեան եւ ­Տիգ­րան ­Չի­չէ­քեան։

Հ.Յ.Դ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 83-րդ
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ