Հ.Յ.­­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­­Բիւրօն՝ Հ.Յ.Դ. հիմ­նադ­րու­թեան 130-ա­մեա­կի կա­պակ­ցու­թեամբ, յայ­տա­րա­րում է հա­մա­նե­րում բո­լոր այն նախ­կին դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րի նկատ­մամբ, ով­քեր հե­ռա­ցո­ւել կամ հրա­ժա­րո­ւել են Հ.Յ.Դ. շար­քե­րից եւ շար­քե­րից դուրս գտնո­ւած ժա­մա­նակ ­­Դաշ­նակ­ցու­թեան դէմ չեն գոր­ծել։
Հ.Յ.Դ. կազ­մա­կեր­պու­թեա­նը վե­րա­միա­նալ ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են դի­մել ի­րենց ներ­կայ բնա­կու­թեան շրջա­նի Հ.Յ.Դ. մարմ­նին։


Հ.Յ.Դ. ­­Բիւ­րօ
1 ­­Սեպ­տեմ­բեր, 2020 թ.