­Հիմք ըն­դու­նե­լով թա­գա­վա­րա­կի հետ կա­պո­ւած Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րում սաստ­կա­ցող պայ­ման­նե­րը եւ այդ պատ­ճա­ռով ժո­ղով­ներ գու­մա­րե­լու պե­տա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, Հ.Յ.Դ. ­Կազ­մա­կեր­պա­կան կա­նոն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խան կար­գով 2020 թ. ­Դեկ­տեմ­բե­րի 27-ին ճշտո­ւել է Հ.Յ.Դ. Արևմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տէի նոր կազմ։

­Նոր կազ­մի ան­դամ­ներն են.

Ընկ. ­Ռոս­տոմ Այն­թապ­լեան
Ընկհ. Ք­նար ­Գի­թապ­ճեան
Ընկ. ­Կէվ Իս­քա­ճեան
Ընկ. Հ­րայր ­Կա­րա­պե­տեան
Ընկհ. ­Մի­գա­նուշ ­Մել­քո­նեան
Ընկ. ­Մել­քոն ­Մել­քո­նեան
Ընկ. Մ­խի­թար ­Մու­րա­տեան
Ընկ. ­Վի­գէն ­Պա­պի­կեան
Ընկ. Ս­տե­փան ­Պո­յա­ճեան
Ընկ. ­Վի­գէն ­Սո­սի­կեան
Ընկ. Ս­թիւ ­Տա­տա­յեան

­Հա­մո­զո­ւած ենք, որ Արևմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի շրջանն ու­նի մեծ կա­րո­ղա­կա­նու­թիւն՝ կու­սակ­ցա­կան, գա­ղու­թա­յին եւ հա­մազ­գա­յին մա­կար­դակ­նե­րում դրսե­ւո­րե­լու հա­մար, յատ­կա­պէս ներ­կա­յիս, երբ մեր հայ­րե­նիքն ու ազ­գը դի­մագ­րա­ւում են լրջա­գոյն մար­տահ­րա­ւէր­ներ։

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՕ
29 ­Դեկ­տեմ­բեր, 2020 թ.