1992թ. Ապ­րի­լի 10ին ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նա­կի կող­մից Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի ­Մա­րա­ղայ ա­ւա­նի բնակ­չու­թեան կո­տո­րա­ծը Ար­ցա­խի դէմ Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մա­կան ագ­րե­սիա­յի (յար­ձակ­ման) ա­մե­նաող­բեր­գա­կան դրո­ւագ­նե­րից մէկն է:
­Տե­ւա­կան հրե­տա­կո­ծու­մից յե­տոյ ադր­բե­ջա­նա­կան զի­նո­ւած ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը ներ­խու­ժե­ցին ­Մա­րա­ղա, որ­տեղ մնա­ցել էին 118 մարդ՝ հիմ­նա­կա­նում տա­րեց­ներ, հաշ­ման­դամ­ներ, կա­նայք եւ ե­րե­խա­ներ: Ադր­բե­ջա­նա­կան զի­նո­ւած ու­ժե­րի կող­մից ի­րա­գոր­ծո­ւած՝ իր դա­ժա­նու­թեամբ ան­նա­խա­դէպ ռազ­մա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թեան ար­դիւն­քում սպան­նո­ւեց ա­ւե­լի քան 50 մարդ, միւս­նե­րը, այդ թւում՝ 9 ե­րե­խայ եւ 29 կին, պա­տանդ վեր­ցո­ւե­ցին: Ն­րան­ցից ո­մանց հե­տա­գա­յում յա­ջո­ղո­ւեց վե­րա­դարձ­նել, սա­կայն 19 պա­տանդ­նե­րի ճա­կա­տա­գիրն առ այ­սօր ան­յայտ է:
Ա­ւա­նը ա­զա­տագ­րո­ւեց Ար­ցա­խի զի­նո­ւած ու­ժե­րի կող­մից, սա­կայն եր­կու շա­բաթ անց կրկին գրո­հի են­թար­կուեց, իսկ ի­րենց հա­րա­զատ­նե­րին յու­ղար­կա­ւո­րե­լու հա­մար վե­րա­դար­ձած բնա­կիչ­ներն ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նա­կի նոր վայ­րա­գու­թիւն­նե­րի զո­հը դար­ձան:
Ա­ւա­նի վրայ յար­ձա­կու­մը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած չէր ռազ­մա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թեամբ, այլ՝ ա­ռա­ջին հեր­թին՝ ուղ­ղո­ւած էր նրա խա­ղաղ բնակ­չու­թեան ոչն­չաց­մա­նը: ­Մա­րա­ղա­յի ոճ­րա­գոր­ծու­թիւ­նը շա­րու­նա­կեց շար­քը 1988-1991թթ. ­Սում­գա­յի­թում, ­Բաք­ւում, ­Կի­րո­վա­բա­դում եւ Ադր­բե­ջա­նի այլ բնա­կա­վայր­նե­րում, ինչ­պէս նաեւ ­Հիւ­սի­սա­յին Ար­ցա­խի գիւ­ղե­րում հայ­կա­կան ջար­դե­րի ու տե­ղա­հա­նու­թիւն­նե­րի, ո­րոնց նպա­տակն էր սաղ­մի մէջ խեղ­դել Ար­ցա­խի հա­յու­թեան ազ­գա­յին ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րը եւ զրկել ի­րենց հայ­րե­նի­քից՝ Ար­ցա­խի եւ Ադր­բե­ջա­նի հայ բնակ­չու­թեան էթ­նիկ (ազ­գագ­րա­կան) զտման եւ ա­հա­բեկ­ման ճա­նա­պար­հով:
Այս յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րի եւ ի­րա­գոր­ծող­նե­րի ան­պատ­ժե­լիու­թիւ­նը պա­րարտ հող ստեղ­ծեց Ադր­բե­ջա­նում հա­յե­րի նկատ­մամբ ա­տե­լու­թեան՝ որ­պէս պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան՝ ար­մա­տա­ւոր­ման եւ այ­լա­տեա­ցու­թեան, ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան ու ռազ­մա­մո­լու­թեան ան­սանձ քա­րոզ­չու­թեան հա­մար:
2016թ. Ապ­րի­լին Ար­ցա­խի դէմ սան­ձա­զեր­ծո­ւած ադրբե­ջա­նա­կան ագ­րե­սիան, ո­րը ու­ղեկց­ւում էր խա­ղաղ բնակ­չու­թեան եւ պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի զի­նո­ւոր­նե­րի նկատ­մամբ պա­տե­րազ­մա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով, ցոյց տո­ւեց, որ ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մի մե­թոդ­ներն գոր­ծե­լա­կերպ ու մօ­տե­ցում­նե­րը մնա­ցել են ան­փո­փոխ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ