Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ ­Դաշ­նակ­ցա­կան կա­ռոյ­ցի եւ ի­րեն հա­մա­կիր զան­գո­ւած­նե­րու ա­նու­նով՝ խստօ­րէն կը դա­տա­պար­տէ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի բազ­մա­մեայ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն Հ­րանդ ­Մար­գա­րեա­նի դէմ յար­ձակ­ման փորձն ու շան­թա­ժը, իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րու եւ փոք­րիկ թոռ­նե­րուն հետ պտոյ­տի ըն­թաց­քին։ ­Դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծի­չի մը դէմ ուղ­ղո­ւած մարմ­նա­յին թէ լո­զուն­գա­յին յար­ձա­կումն ու հայ­հո­յանք­նե­րը եւ ա­հար­կու­թեան մթնո­լոր­տի սադ­րիչ ստեղ­ծու­մը, ա­նըն­դու­նե­լի կը հա­մա­րենք եւ կտրուկ կը մեր­ժենք։
Կը հա­ւա­տանք, թէ դէպ­քի դա­տա­պար­տու­մը եւ մե­ղա­ւոր­նե­րու բա­ցա­յայ­տումն ու ա­րար­քի ե­տին կանգ­նած ան­ձե­րու օ­րի­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան պար­տադ­րու­մը՝ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան երկ­րի եւ ժո­ղովր­դա­վար իւ­րա­քան­չիւր քա­ղա­քա­ցիի պարտքն է։ Այդ պատ­ճա­ռով է, որ ան­հասկ­նա­լի կը գտնենք, պե­տա­կան պաշ­տօ­նա­կան դա­տա­պարտ­ման բա­ցա­կա­յու­թիւ­նը, մին­չեւ այս պա­հուն։
Խոր մտա­հո­գու­թեամբ կ’ար­ձա­նագ­րենք, մեր երկ­րէն ներս ա­տե­լու­թեան ու թշնա­մու­թեան սնու­ցա­նիչ ընդ­հա­նուր քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մը հե­տե­ւան­քը, որ «հա­մա­ցան­ցա­յին խու­լի­կա­նու­թե­նէն» անց­նե­լով, փո­ղոց կ’իջ­նէ, յար­ձա­կո­ղա­կան կո­չե­րով ու ա­տե­լու­թեան խօս­քե­րով, բա­ժա­նա­րար մթնո­լորտ պար­տադ­րե­լով մեր ժո­ղո­վուր­դին։
Կ­’ու­զենք հա­ւա­տալ, թէ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ պրն. ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան, լրջօ­րէն գի­տակ­ցե­լով հայ­րե­նի­քի եւ ժո­ղո­վուր­դի միաս­նա­կա­նու­թեան ամ­րապնդ­ման կա­րե­ւո­րու­թեան, ան­յա­պաղ պի­տի նա­խա­ձեռ­նէ լա­րո­ւած մթնո­լոր­տը լից­քա­թա­փե­լու յստակ քայ­լե­րու, պա­տա­հա­րը դա­տա­պար­տե­լով եւ օ­րի­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը պար­տադ­րե­լով, մեր երկ­րի ներ­քին ան­դորրն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ե­րաշ­խա­ւո­րե­լով։

Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան
Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէ
Ա­թէնք, 19 ­Մա­յիս 2019