­Յու­նիս 21ին, Մ.Ա.Կ.ի հրա­պա­րա­կած զե­կոյ­ցին հա­մա­ձայն՝ 2050 թո­ւա­կա­նին, ­Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թիւ­նը պի­տի կազ­մէ շուրջ 2 մի­լիոն 700 հա­զար մարդ: ­Նոյն զե­կոյ­ցին հա­մա­ձայն՝ 2100 թո­ւա­կա­նին ­Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թեան թի­ւը ա­ւե­լի պի­տի նո­ւա­զի՝ դառ­նա­լով 1 մի­լիոն 849 հա­զար:
Լ­րագ­րող ­Տա­թեւ ­Դա­նիէ­լեան կը յայտ­նէ, որ Մ.Ա.Կ.ի կան­խա­տե­սում­նե­րը, փաս­տօ­րէն, չեն հա­մընկ­նիր նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի տես­լա­կա­նին հետ: ­Մա­յիս 18ին, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ նա­խա­գա­հը յայ­տա­րա­րեց, որ 2040ին բնակ­չու­թեան թի­ւը պէտք է հաս­նի 4 մի­լիո­նի:
­Դա­նիէ­լեան կը նշէ, որ պաշ­տօ­նա­կան կան­խա­տե­սում­նե­րը եւս կը փաս­տեն, որ նա­խա­գա­հի սպա­սում­նե­րը ա­նի­րա­կա­նա­նա­լի են:
Աշ­խա­տան­քի եւ ըն­կե­րա­յին հար­ցե­րու նա­խա­րա­րու­թեան ժո­ղովր­դագ­րու­թեան բա­ժի­նի պետ ­Վա­նիկ ­Բա­բա­ջա­նեան ներ­կա­յա­ցու­ցած է թէ՛ յո­ռե­տե­սա­կան եւ թէ լա­ւա­տե­սա­կան կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը: Ըստ ­Բա­բա­ջա­նեա­նի՝ երբ աղ­քա­տու­թեան ու ար­տա­գաղ­թի ա­ճին զու­գա­հեռ նո­ւա­զին նաեւ տնտե­սա­կան զար­գաց­ման ցու­ցա­նիշ­նե­րը, 2050 թո­ւա­կա­նին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ապ­րող­նե­րուն թի­ւը կրնայ 2 մի­լիոն 300 հա­զար մարդ ըլ­լալ: Իսկ լա­ւա­գոյն պա­րա­գա­յին, երկ­րի բնակ­չու­թիւ­նը կամ կ­՛ա­ճի ոչ-էա­կան չա­փով, «ա­սենք՝ 3 մլն. 22 հա­զար», կամ՝ ըն­դա­մէ­նը կը պահ­պա­նուի այ­սօ­րո­ւան ցու­ցա­նի­շը:
Հ­նա­րա­ւո՞ր է 2040ին ­Հա­յաս­տան ու­նե­նայ 4 մի­լիոն բնակ­չու­թիւն. այս հար­ցու­մին ­Վա­նիկ ­Բա­բա­ջա­նեան այս­պէս պա­տաս­խա­նած է.- «Ն­ման սցե­նար (բե­մագ­րու­թիւն) հնա­րա­ւոր է միգ­րա­ցիոն (ներ­գաղ­թի) ո­րո­շա­կի հոս­քեր ա­պա­հո­վե­լու դէպ­քում»: