ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ

Քա­նի մը տա­րի ա­ռաջ, տաս­նօ­րեա­կի մը ըն­թաց­քին միեւ­նոյն վայ­րի մէջ ներկայ ե­ղած եմ եր­կու հրա­պա­րա­կա­յին տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու: Ա­ռա­ջի­նը, չեմ յի­շեր ա­ռի­թը, ճաշ­կե­րոյթ-խրախ­ճանք մըն էր՝ մուտ­քի բա­ւա­կան բարձր տոմ­սի գի­նով եւ կան­խա­տե­սո­ւա­ծէն շատ ա­ւե­լի, գրե­թէ յոր­դող մաս­նա­կից­նե­րով: Յայտ­նօ­րէն կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը ի­րենց ա­ռա­ւե­լա­գոյն ճի­գը ի գործ դրած էին ձեռ­նար­կին շքե­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեալ դարձ­նե­լու եւ ըն­դա­ռա­ջող­նե­րու բարձր թիւ մը ա­պա­հո­վե­լու հա­մար: Երկ­րոր­դը՝ Մա­յիս 28-ի ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձին նուի­րուած մուտ­քը ա­զատ հրա­պա­րա­կա­յին մի­ջո­ցա­ռում մըն էր՝ գե­ղա­րուես­տա­կան հա­մեստ յայ­տագ­րով մը, ո­րուն մաս կը կազ­մէի իբ­րեւ օ­րո­ւան բա­նա­խօ­սը: Բե­մէն՝ սրա­հը կը պար­զէր հա­զիւ թէ «ե­րես ճերմկցնող» հան­դի­սա­կան­նե­րու ցան­ցառ ներ­կա­յու­թիւն մը, որ չէր բաղ­դա­տո­ւեր շա­բաթ մը ա­ռա­ջո­ւան ճաշ­կե­րոյ­թի պատ­կե­րին հետ…:
Ադ պա­հուն, ո­րե­ւէ խօս­քէ ա­ռաջ մտա­ծումս բարձ­րա­ձայ­նե­ցի.
«…Ի՞նչ կրնամ ը­սել ձե­զի՝ հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռա­ջող ներ­կայ հան­դի­սա­կան­նե­րուդ: Ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը կը նշա­նա­կէ, թէ դուք գի­տակ էք ար­դէն ան­կա­խու­թեան խոր­հուր­դին ու Մա­յիս 28-ի ար­ժէ­քին ու ե­կած էք յար­գե­լու եւ տօ­նե­լու մեր բո­լոր տօ­նե­րուն մե­ծա­գոյ­նին տա­րե­դար­ձը: Ան­կա­խու­թեան խոր­հուր­դին հա­ղոր­դո­ւե­լու պէտ­քը ու­նին ան­տե­ղեակ բա­ցա­կա­նե­րը, ո­րոնց թի­ւը տա­րո­ւէ տա­րի այն­քան կը բազ­մա­նայ, որ ազ­գա­յին դժո­ւար պար­տա­կա­նու­թիւն մը պի­տի հա­մա­րո­ւի վա­ղը բա­ցա­կայ մը ներ­կայ դարձ­նե­լու գոր­ծը…»:
Այն թո­ւա­կա­նէն աս­դին կա­ցու­թիւ­նը ոչ միայն չէ բա­րե­լա­ւո­ւած, այլ հետզ­հե­տէ սկսած է տալ այն տպա­ւո­րու­թիւ­նը, թէ հա­յա­գա­ղութ­նե­րու պա­տասխա­նա­տու­նե­րու ու­սե­րուն դրո­ւած ծանր ժա­ռանգ մըն է Մա­յիս 28-ի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը, որ­մէ խու­սա­փի­լը ե­թէ ան­յար­մա­րու­թիւն պի­տի ստեղ­ծէ, ա­պա ու­րեմն հա­մեստ յայ­տագ­րով մը նշե­լու եւ կամ հնգա­մեա­կէ-հնգա­մեակ «կլոր» թուա­կան­նե­րուն միայն տօ­նե­լու ար­դա­րա­ցու­մը ըն­դու­նե­լի մի­ջոց մը պի­տի հա­մա­րո­ւի…: Տ­խուր է հաս­տա­տել, որ «տօ­նե­րուն տօ­նը»ին՝ այ­սինքն Մա­յիս 28-ի ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձի նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րո­ւած ներ­կա­յի վե­րա­բե­րու­մը չի դի­մա­նար բաղ­դա­տու­թեա­նը մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին հետ, երբ հա­յա­գա­ղութ­նե­րու գրե­թէ բո­լոր գոր­ծօն­նե­րը, երգ­չա­խումբ, պա­րա­խումբ, թա­տե­րա­կան թէ սկաու­տիզմ, շա­բաթ­նե­րով գոր­ծի կը լծուէին, սկաու­տա­կան տո­ղանց­քով, կեն­դա­նի կամ խօ­սուն պատ­կերնե­րով, եր­գով-պա­րով-ար­տա­սա­նութիւններով ներշն­չող յայ­տա­գիր մը ներ­կա­յացնե­լու հա­մար բազ­մու­թեամբ յոր­դող ըն­դար­ձակ սրա­հին: Ն­մա­նօ­րի­նակ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու շնոր­հիւն էր, որ հայ բազ­մու­թիւն­ներ ան­կա­խու­թեան գա­ղա­փա­րի նո­րո­վի նե­րար­կում կը ստա­նա­յին, կ’ամ­րապն­դո­ւէր միա­ցեա­լի տես­լա­կա­նը, հայ­րե­նիք չտե­սած-չճանչ­ցած սե­րուն­դին մէջ կը կազ­մո­ւէր հո­գե­կան հայ­րե­նիք մը եւ հայ մար­դը կը դառ­նար հա­ւա­տա­րիմ քա­ղա­քա­ցին այդ հայ­րե­նի­քին եւ նո­ւի­րեա­լը՝ ա­նոր ան­կա­խու­թեան ու միա­ցեա­լի տես­լա­կա­նին:
­Նոյն տա­րի­նե­րուն տար­բեր կա­ցութիւն մը կը տի­րէր Հա­յաս­տա­նի մէջ: Ամ­բող­ջա­տի­րա­կան բիրտ վար­չա­կարգ մը, ուր բա­ցար­ձա­կա­պէս ար­գի­լո­ւած էր ազ­գա­յին կամ քա­ղա­քա­կան ո­րե­ւէ ար­տա­յայտւ­թիւն, ուր մնաց, որ խօսք ըլ­լար ան­կա­խու­թեան ու միա­ցեա­լի մա­սին: Բայց հոն ալ մտա­ւո­րա­կան տար­րեր ու ղե­կա­վար այ­րեր ձե­ւը գտած էին ժո­ղո­վուր­դին պատ­մա­կան յի­շո­ղու­թիւ­նը վառ պա­հե­լու հա­մար: Կ’են­թադ­րեմ, թէ պա­տա­հա­կան չէր, որ սի­կա­րէ­թը կո­չո­ւէր Աղ­թա­մար եւ ա­նոր տու­փին վրայ նկա­րո­ւած ըլ­լար ա­նոր պատ­կե­րը կամ կո­չո­ւէր Մա­սիս՝ եր­կու գա­գաթ­նե­րով եւ յա­ճա­խա­կի գոր­ծա­ծուող խմիչ­քը Ա­րա­րատ ա­նու­նը կրէր…: Միայն Աս­տո­ւած գի­տէ, թէ հոն ի՜նչ հնարք­ներ ի գործ դրո­ւած են, որ­պէս­զի Մոս­կո­ւա­յի ար­տօ­նու­թեան ար­ժա­նա­նայ Սար­դա­րա­պա­տի յաղ­թա­կո­թո­ղի կա­ռուց­ման ծրա­գիր մը (1964-ին) եւ ա­նոր կա­ռու­ցու­մը կա­րե­լի ըլ­լայ ա­ւար­տել հե­րո­սա­մար­տի յիս­նա­մեա­կին՝ 1968-ին….: Ան­շուշտ գի­տէին ա­նոնք, որ Սար­դա­րա­պա­տը զէն­քի յաղ­թա­նակ մըն էր լոկ եւ զէն­քի յաղ­թա­նա­կը ար­ժէք ու­նե­ցաւ, երբ քա­ղա­քա­կան աք­թով պսա­կո­ւե­ցաւ ան, այ­սինքն Մա­յիս 28-ով՝ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մով, պե­տա­կա­նու­թեան կա­ռու­ցու­մով եւ ա­նոր մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մով…:
Ա­հա ե­րէ­կի այս հայ մարդն է, որ այ­սօր ընդ­հան­րա­պէս դար­ձած է կա­մա­կոր ու խար­խա­փող, նոյ­նիսկ ան­տար­բեր՝ Հա­յաս­տա­նէն սփիւռք: Ա­ւե­լին. չեն պակ­սիր նաեւ խռպոտ ձայ­ներ, ո­րոնք ի­րենց այ­սօ­րո­ւան խար­խա­փում­նե­րը ար­դա­րացնե­լու մի­տու­մով ան­կա­խու­թեան սե­րուն­դի յու­շագ­րու­թիւն­նե­րէն դէպ­քեր ու պար­բե­րու­թիւն­ներ կ’ա­ռանձ­նաց­նեն եւ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան, ըն­կե­րա­յին ու տնտե­սա­կան ա­ռում­նե­րով ան­հա­մա­տե­ղե­լի կա­ցու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ հա­մե­մա­տու­թեան եզ­րեր կը ստեղ­ծեն՝ այդ սե­րուն­դի ազ­գա­կերտ գոր­ծը նսե­մաց­նե­լու ա­պե­րախտ փոր­ձով մը:
Հ­րէա­կան պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր ղե­կա­վա­րը Պէն Կու­րիոն պատ­մա­կան պատ­գամ մը փո­խան­ցեց իր ժո­ղո­վուր­դին ու յա­ջորդ ղե­կա­վար­նե­րուն. «Never again»…: Կ’ակ­նար­կէր ող­ջա­կի­զու­մին, թէ կրկին՝ ԵՐԲԵ՛Ք: Եւ ժո­ղո­վուրդ ու ղե­կա­վա­րու­թիւն պե­տու­թիւ­նը կա­ռու­ցին հա­ւա­տա­րիմ այդ պատ­գա­մին:
Ան­կէ ե­րե­սուն տա­րի ա­ռաջ հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թեան հիմ­նա­դի­րը՝ Ա­րամ Մա­նու­կեան տար­բեր բա­նա­ձե­ւու­մով միեւ­նոյն պատ­գա­մը տուած էր ար­դէն իր ժո­ղո­վուր­դին եւ յա­ջոր­դող ղե­կա­վար­նե­րուն, երբ Սար­դա­րա­պա­տի մէջ կ­’ազ­դա­րա­րէր. «­Մի­նակ ենք» եւ մի­նակ պի­տի դի­մագ­րա­ւենք մեր պատ­մու­թիւնն ու թշնա­մին:
­Մեր դժբախ­տու­թիւնն այն է, որ Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցու­մէն, Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մի յաղ­թա­նա­կէն ու «ա­րու­թեան գոր­ծեր»էն ետք հա­ւա­տա­րիմ չե­ղանք «մի­նակ ենք» պատ­գա­մին: Ղե­կա­վար տար­րը տա­րո­ւե­ցաւ շա­հա­տա­կու­թիւն­նե­րով, ժո­ղո­վուր­դը օ­տա­րա­ցաւ պե­տու­թե­նէն, հո­գի­նե­րու մէջ ե­րազ չմնաց ա­պա­գա­յի հան­դէպ եւ յար­գան­քը ցամ­քե­ցաւ վսեմ գա­ղա­փար­նե­րու նկատ­մամբ: Խա­բո­ւե­ցանք նաեւ թուղ­թի վրայ գրո­ւած դա­շինք­նե­րէ:
Իսկ 40-օ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք, փո­խա­նակ սթա­փե­լու եւ «մի­նակ ենք» պատ­գա­մին փա­րե­լու, կը շա­րու­նա­կենք յոյս կա­պել դաշ­նագ­րե­րու խաբ­կան­քին, ա­ջէն ու ձա­խէն շռայ­լո­ւած խոս­տում­նե­րու: Պար­պուած կը թո­ւինք ըլ­լալ պայ­քա­րե­լու ու­ժա­կա­նու­թե­նէն: Կաս­կած չկայ, որ ամ­բողջ ազ­գին հա­մար մեծ ա­ղետ մը ե­ղաւ պար­տու­թիւ­նը, բայց ան ա­ւե­լի մեծ ա­ղետ­նե­րու առ­ջեւ կը դնէ մեզ, ե­թէ յանձ­նո­ւինք մնա­յուն ընկ­ճո­ւա­ծու­թեան:
Չ­կայ ազգ ու պե­տու­թիւն, որ հրա­ժա­րի պայ­քա­րէն, տա­րո­ւի շա­հա­տա­կու­թիւն­նե­րով ու դաշ­նագրե­րու խաբ­կանք­նե­րով: Կը տես­նենք ու կը հաս­տա­տենք, թէ ինչ­պէս ան­պար­տե­լի կար­ծուած պե­տու­թիւն­ներն ան­գամ ի­րենց այս կամ այն նպա­տա­կին հա­մար կը պայ­քա­րին, զէն­քի ու­ժին կը դի­մեն՝ յանձն կ­՚առ­նեն մեծ զո­հո­ղու­թիւն­ներ նոյ­նիսկ ի­րենց սե­փա­կան երկ­րի սահ­ման­նե­րէն հե­ռա­ւոր վայ­րե­րու մէջ: Կը նշա­նա­կէ, թէ ա­րե­ւուն տակ ապ­րե­լու եւ ի­րա­ւունք նո­ւա­ճե­լու պայ­մա­նը պայ­քարն է, հա­ւա­սա­րա­պէս մեծ թէ փոքր ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն հա­մար:
Մեր պատ­մու­թիւ­նը վկայ է ար­դէն, թէ չկան մեծ ու փոքր ժո­ղո­վուրդ­ներ, այլ կան ու ապ­րե­լու ի­րա­ւունք ու­նին միայն ու բա­ցա­ռա­պէս պայ­քա­րող ազ­գե­րը:
­Հայ­րե­նիք ու ան­կախ պե­տա­կա­նու­թիւն ու­նե­նա­լու մեր ի­րա­ւուն­քին տէր դար­ձած ենք պայ­քա­րով եւ մեր նո­ւա­ճա­ծը պի­տի պա­հենք նոյն­պէս վճռա­կան պայ­քա­րով, ան­յու­սա­հատ ու ա­նե­րեր:
­Կը մնայ, որ մտա­հան չը­նենք պատ­գա­մը, թէ մի­նակ ենք, ու­րեմն նաեւ՝ միաս­նա­կան, բռնցքո­ւած:

Ա­թէնք, 23 Մա­յիս 2023