­Հա­յաս­տանն ու Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը եր­բեք այս­քան մօտ չեն ե­ղած, ինչ­պէս այժմ:- Այս մա­սին յայ­տա­րա­րած է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար ֆե­տե­րի­քա ­Մո­կե­րի­նի` այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող «Եւ­րո­պա­կան ծրագ­րա­ւոր­ման խորհր­դա­ժո­ղով»ի մաս­նա­կից­նե­րուն յղած իր տե­սաու­ղեր­ձին մէջ,- կը հա­ղոր­դէ «Ա­զա­տու­թիւն» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը:
­Մո­կե­րի­նի ար­ձա­նագ­րած է, որ այս ան­գամ խորհր­դա­ժո­ղո­վը տե­ղի կ­՛ու­նե­նայ Եւ­րո­պա­յի այս հա­տո­ւա­ծին` ­Հա­յաս­տա­նի մէջ:
Ընդգ­ծե­լով, որ նա­խորդ տա­րո­ւան ­Նո­յեմ­բե­րին Պ­րիւք­սէ­լի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի հետ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը ե­րեք հիմ­նա­րար հա­մա­ձայ­նա­գիր կնքած է, ­Մո­կե­րի­նի յոյս յայտ­նած է, որ ա­նոնք պի­տի բա­րե­լա­ւեն մար­դոց կեան­քը ինչ­պէս ­Հա­յաս­տա­նի, այն­պէս ալ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան մէջ: «Ս­տո­րագ­րե­ցինք նաեւ այլ հա­մա­ձայ­նա­գիր­ներ, ո­րոնք կո­չո­ւած են բա­րե­լա­ւե­լու ­Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան կա­պե­րը՝ օ­դա­յին եւ ցա­մա­քա­յին ճամ­բա­նե­րով: Խնդ­րած ենք քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն օգ­նել մե­զի՝ ի­րենց խոր­հուրդ­նե­րով եւ ա­ռա­ջարկ­նե­րով, որ­պէս­զի այս հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րը իս­կա­պէս յա­ջո­ղին»,- նշած է ­Մո­կե­րի­նի:

 

Federica Mogherini

«Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը երբեք այսքան մոտ չեն եղել, ինչպես այժմ», — նշել է Ֆեդերիկա Մոգերինին՝ 24 երկրներից Երևան ժամանած «Եվրոպական պլանավորման խորհրդաժողովի» 220 երիտասարդ մասնակիցներին ուղղված իր խոսքում այսօր։ "Armenia and the European Union have never been closer than today!" said F. Mogherini today at the European Planning Meeting that brings 220 youth workers from 24 European countries to Yerevan. #EPMYerevan2018

Posted by European Union in Armenia on Donnerstag, 8. März 2018