Միօրեայ պտոյտ «Մայրերու օր»ուան եւ Համբարձման տօներուն առիթով

0
13

Հ.Կ.­­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ «­Մայ­րե­րու օր»ո­ւան եւ ­Համ­բարձ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, ­Հինգ­շաբ­թի 25 ­Մա­յիս 2023ին, դէ­պի Ար­ղոս-­Քե­ֆա­լա­րի:
­Քե­ֆա­լա­րին Ար­ղո­սի ա­մէ­նէն գե­ղե­ցիկ շրջան­նե­րէն է, ծա­ռե­րով եւ հո­սող ջու­րե­րով լե­ցուն։
­Համ­բարձ­ման տօ­նի վի­ճակ քա­շե­լու ա­ւան­դու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րենք հոն գտնո­ւող ճա­շա­րա­նին մէջ։

­Գէ­ֆա­լա­րի չի հա­սած, սուր­ճի դա­դա­րի հա­մար պի­տի կե­նանք ­Հին ­Քո­րին­թոս ու ա­պա պի­տի այ­ցե­լենք «­Մե­ղո­ւա­բու­ծու­թեան ա­րո­ւես­տի թան­գա­րա­նը» («Μουσείο Μελισσοκομικής Τέχνης»):

Ե­րե­կո­յեան մեր սուր­ճը/ա­նու­շը պի­տի առ­նենք ­Նաֆբ­լիո­յի պատ­մա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ, ուր­կէ վե­րա­դար­ձի ճամ­բան պի­տի առ­նենք։

­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րը միաս­նա­բար վայ­լե­լու այս տե­սար­ժան վայ­րե­րը, ըն­կե­րա­յին զո­ւարթ ժա­մեր ան­ցը­նե­լու եւ նշե­լու այս զոյգ տօ­նե­րը։
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հիներ` ­Նուարդ ­Տա­տո­յեա­նին 2109220254 եւ ­Մա­րալ ­Խա­չե­րեա­նին 2109022837 /6970591161։

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ