Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

0
101

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի (կէսօրո­ւան ճա­շի հա­մար):
­Ճա­նա­պար­հա­ծախս՝ 15 եւ­րօ (ե­րե­խա­նե­րու հա­մար մին­չեւ 12 տա­րե­կան՝ 10 եւ­րօ), կէ­սօ­րո­ւան ճաշ՝ 15 եւ­րօ:
­Մեկ­նում՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9-ին ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի Intercontinental հիւ­րա­նո­ցին առ­ջե­ւէն ու ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ան­կիւ­նէն ժա­մը 9:30-ին:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել տիկ. Դժ­խու­հի ­Պո­զի­կեա­նին՝ 6978892493 թի­ւին, մին­չեւ Ուր­բաթ, 15 ­Յու­լիս:

­Հո­գա­բար­ձու­թիւն եւ ­Տիկ­նանց մար­մին