Շատ գե­ղե­ցիկ ու հա­ճե­լի օր մը ե­ղաւ Կի­րա­կի, 11 Յու­նիս 2023-ը բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք մաս­նա­կից դար­ձան Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ու Տիկ­նանց մարմ­նոյ կազ­մա­կեր­պած միօ­րեայ պտոյ­տին։
Մարդ­կա­յին մեր ա­ռօ­րեայ կեան­քը, մեծ մա­սամբ միօ­րի­նա­կու­թիւն ու կրկնու­թիւն մըն է։ Այլ խօս­քով հոգ­նե­ցու­ցիչ։ Ուս­տի պտոյտ­նե­րը անհ­րաժեշտ են, ըն­կե­րա­յին ի­րենց հա­ճե­լի մթնո­լոր­տով, մար­դոց տրա­մադ­րու­թիւնն ու հո­գե­կա­նը գէթ ժա­մա­նա­կի մը հա­մար բա­րե­փո­խե­լու։ Իսկ խումբ մը բա­րեկամ­նե­րով կամ գոր­ծա­կից­նե­րով պտոյ­տը, ա­ռա­ւել եւս ու­րա­խու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ եւ օ­րը յի­շա­տա­կե­լի կը դարձ­նէ։
Վե­րոն­շեալ մթնո­լոր­տով լեցուած բուլ­մա­նը, 46 հո­գի­նե­րու մաս­նակցու­թեամբ, ճամ­բայ ե­լաւ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ան­կիւ­նէն։ Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քէն ետք, Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գեւոր հո­վիւ Տ. Պա­րէտ քհնյ. Խա­չե­րեան, յա­նուն Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին ու Տիկնանց մարմ­նոյ, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ներ­կա­նե­րուն ի­րենց քա­ջա­լերան­քին հա­մար ա­պա մաղ­թեց հա­ճե­լի պտոյտ մը։ Ճամ­բու ըն­թաց­քին խօսք ա­ռաւ նաեւ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Սեր­գօ Ա­րա­պեան։ Ան նախ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ներ­կա­նե­րուն, ա­պա շատ ամ­փոփ զե­կոյց մը տո­ւաւ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ու Տիկ­նանց մարմ­նոյ աշ­խա­տանք­նե­րուն ու ա­պա­գա­յի ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին։
Օ­րո­ւան ծրագ­րին հա­մա­ձայն, ժա­մը 11։00-ին խում­բը ու­նե­ցաւ սուր­ճի դա­դար մը Իսթ­միա շրջա­նին մէջ։ Սր­ճա­րա­նը կը գտնո­ւէր Կո­րըն­թո­սի պատմա­կան ջրանց­քի վեր­ջա­ւո­րու­թեան։ Սուր­ճի ըն­թաց­քին Տիկ­նանց մար­մի­նը կա­տա­րեց փոք­րիկ հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը։
Կէ­սօ­րո­ւան ճա­շի հա­մար, խում­բը ժա­մը 1։00-ին հա­սաւ Ար­ղոս Գէ­ֆալա­րի գիւ­ղը։ Շատ գե­ղե­ցիկ կա­նա­չա­պատ բնու­թեան մէջ հանգ­չող գիւղ մըն է ան։ Իր գե­տա­կով ու ե­կե­ղե­ցիով այդ գիւ­ղը, այ­ցե­լու­նե­րուն իս­կա­պէս կը պար­գե­ւէ հո­գե­կան ու մտա­յին խա­ղա­ղու­թեան պահ մը։ Ներ­կա­նե­րը նախ այ­ցե­լե­ցին տեղ­ւոյն «­Զոո­տո­խու Բի­ղի» յու­նա­կան ե­կե­ղե­ցին եւ ի­րենց ա­ղօթքնե­րը կա­տա­րե­ցին։ Ա­պա «­Բա­լիա Իս­թո­րիա» յայտ­նի ճա­շա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ կէ­սօ­րո­ւան ճաշ­կե­րոյ­թը ըն­կե­րա­յին ջերմ մթնո­լոր­տի մէջ ու բա­րեմաղ­թու­թեան կե­նաց­նե­րով։
Կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4։30-ին, խում­բը այ­ցե­լեց Նավբ­լիօ քա­ղա­քը։ Իր պատ­մա­կան բեր­դով, կղզիի նման նեղ ու գե­ղե­ցիկ թա­ղա­մա­սե­րով եւ ծո­վափով շատ գե­ղե­ցիկ քա­ղաք մըն է ան։ Զ­բօ­սաշր­ջի­կու­թեան հա­մար սքան­չե­լի վայր։ Մեր խում­բը հե­տե­ւա­բար, լայն ժա­մա­նա­կը ու­նե­ցաւ շրջա­գա­յե­լու քա­ղա­քին մէջ, սուրճ խմե­լու կամ քաղց­րե­ղէն ճա­շա­կե­լու, յի­շա­տա­կի զարդեր գնե­լու ե­ւայլն։
Շատ գե­ղե­ցիկ ու հա­ճե­լի օ­րո­ւայ ծրագ­րի ա­ւար­տին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին, բուլ­մա­նը բռնեց վե­րա­դար­ձի ճամ­բան։ Մաս­նա­կից­նե­րը մեծ գո­հունա­կու­թեամբ հա­սան Գո­քի­նիա եւ շնոր­հա­կա­լա­կան ի­րենց քաղցր խօս­քերով, գնա­հա­տե­ցին ու քա­ջա­լե­րե­ցին Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին խորհուր­դի ու Տիկ­նանց մարմ­նոյ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը։

Թղ­թա­կից