1 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Սո­ֆիա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տան-­Պուլ­կա­րիա միջ­հա­մա­կար­գա­յին կա­զա­տար խո­ղո­վա­կա­շա­րը շա­հա­գործ­ման յանձ­նե­լու հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Ուր­սու­լա ֆոն տեր ­Լա­յեն, ­Պուլ­կա­րիոյ, ­Հիւ­սի­սա­յին ­Մա­կե­դո­նիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Սեր­պիոյ նա­խա­գահ­ներ ­Ռու­մէն ­Ռա­տեւ, Ս­տե­ւօ ­Պեն­տա­րովս­կի, Իլ­համ Ա­լիեւ եւ Ա­լեք­սանտր ­Վու­չիչ, ինչ­պէս նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Ռու­մա­նիոյ վար­չա­պե­տեր ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս եւ ­Նի­կո­լաէ ­Չու­կէ: ­Նոր խո­ղո­վա­կա­շա­րով ­Պուլ­կա­րիան տա­րե­կան մէկ մի­լիառ խո­րա­նարդ մեթր կազ պի­տի ստա­նայ Ատր­պէյ­ճա­նէն, ինչ­պէս նաեւ հե­ղուկ կազ ­Յու­նաս­տա­նէն:
Իլ­համ Ա­լիեւ խոս­տա­ցած է ա­ւելց­նել բնա­կան կա­զի ար­դիւ­նա­հա­նու­մը եւ Եւ­րո­պա մղո­ւող ատր­պէյ­ճա­նա­կան վա­ռե­լի­քի ծա­ւա­լը:
Կ՚ն­թադ­րո­ւի, որ ատր­պէյ­ճա­նա­կան կազ ստա­նա­լու պա­րա­գա­յին ­Պուլ­կա­րիոյ մէջ այդ վա­ռե­լի­քի գի­նը պի­տի նո­ւա­զի մօտ 30 տո­կո­սով: ­Յու­նաս­տան-­Պուլ­կա­րիա կա­զա­տա­րով փո­խադ­րո­ւող բնա­կան վա­ռե­լի­քը հե­տա­գա­յին պի­տի մղո­ւի նաեւ տա­րա­ծաշր­ջա­նի այլ եր­կիր­ներ:

Ա­լիե­ւի հան­դի­պու­մը ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տին հետ

­Սո­ֆիա­յի մէջ, կա­զա­տա­րի ա­րա­րո­ղու­թեան լու­սանց­քին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Մի­ցո­թա­քիս-Ա­լիեւ հան­դի­պում։ Ըստ մա­մու­լին մէջ լոյս տե­սած լրա­տո­ւու­թեան, եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը անդ­րա­դար­ձան երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ո­լոր­տին եւ վեր­լու­ծե­ցին հե­տա­գայ գոր­ծակ­ցու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։
Ար­դէն ան­ցեալ ­Յու­լի­սին, յոյն վար­չա­պե­տը նոր խո­ղով­ակա­շա­րը ա­նո­ւա­նած էր որ­պէս «ար­ժէք­նե­րու խո­ղո­վա­կա­շար», որ պի­տի սա­տա­րէ տա­րա­ծաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րու ժո­ղովր­դա­վար գոր­ծակ­ցու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան։
­Միւս կող­մէն, «Greek City Times» կայ­քէ­ջին վրայ լոյս տե­սած վեր­լու­ծա­կան յօ­դո­ւա­ծով մը խստօ­րէն կը քննա­դա­տուի ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տի հան­դի­պու­մը «Ատր­պէյ­ճա­նի ան­բա­րո­յա­կան նա­խա­գահ եւ ջար­դա­րար Ա­լիե­ւի հետ», որ կ­՚ամ­բաս­տա­նո­ւի եւ­րո­պա­ցի պաշ­տօ­նա­տար­ներ կա­շա­ռե­լու գոր­ծով։
­Յօ­դո­ւա­ծը լայ­նօ­րէն կ­՚անդ­րա­դառ­նայ 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին ու Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի տա­րածք­նե­րու գրաւ­ման, ա­պա յա­տուկ նշում կ­՚ը­նէ 13 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ատրպէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կում­նե­րու եւ ա­զե­րի զի­նո­ւոր­նե­րու պա­տե­րազ­մա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն, ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ տա­լով ա­նոնց կա­տա­րած ո­ճիր­նե­րուն մա­սին հայ զի­նո­ւոր­նե­րուն ու մա­նա­ւանդ հայ կին զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րուն հան­դէպ։
­Յօ­դո­ւա­ծը կը նշէ, թէ Ատրպէյ­ճան յայ­տա­րա­րած է, որ ­Յու­նաս­տա­նի հետ ­Թուր­քիոյ հա­կա­մար­տու­թեան հար­ցին մէջ, ան ան­վե­րա­պա­հօ­րէն կը կանգ­նի ­Թուր­քիոյ կող­քին, եւ եր­կու դրա­ցի եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ հա­ւա­նա­կան պա­տե­րազ­մի մը պա­րա­գա­յին, Ատր­պէյ­ճան գործ­նա­կա­նօ­րէն պի­տի սա­տա­րէ ­Թուր­քիոյ, ընդ­հա­տե­լով բնա­կան կա­զի հայ­թայ­թու­մը ­Յու­նաս­տա­նին։