Ուր­բաթ՝ 5 Ապ­րիլ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մեծ ­Պա­հոց ­Մի­ջին­քի Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րին՝ ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան։
­Հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը գե­ղե­ցիկ ապ­րու­մով եր­գե­ցին «­Յա­րե­ւե­լից», «Ճգ­նա­ւորք» եւ «­Լոյս, ա­րա­րիչ լու­սոյ» շա­րա­կան­նե­րը։ Ետ­քը քա­րո­զեց Սր­բա­զան ­Հայ­րը՝ օ­րո­ւան շա­րա­կան­նե­րէն ընտ­րե­լով «Ճգ­նա­ւորք եւ մար­տի­րոսք Աս­տու­ծոյ» տո­ղը։ Ան յայտ­նեց, թէ Աս­տու­ծոյ հե­տե­ւորդ­նե­րը եւ Ա­նոր սի­րոյն նա­հա­տա­կո­ւող­նե­րը միայն կրօ­նա­ւոր­ներ եւ հա­մեստ դա­սա­կար­գի մար­դիկ չէին։ Այլ՝ ա­նոնց մէջ կա­յին նաեւ բա­նա­կի զօ­րա­վար­ներ, հա­րուստ­ներ եւ ու­րիշ­ներ։ Ա­նոնք ի­րենց կեան­քի ըն­թաց­քին. առ­օր­եայ­էն ու ժամ­ան­ակ­աւ­որ­էն անդ­ին՝ փնտռեց­ին գեր­ագ­ոյն ու յաւ­իտ­են­ակ­ան արժ­էքն­եր­ը։ Աշխ­արհ­ի վրայ գոյ­ութ­իւն ուն­ին մարդկ­այ­ին, հոգ­եւ­որ ու նիւթ­եղ­էն արժ­էքն­եր։ Ուստ­ի մարդ­իկ պէտք է իմ­աստ­ութ­եամբ մօտ­են­ան ան­ոնց եւ իր­ենց կեանք­ին մէջ հիմն­աւ­որ­են մարդ­օգ­ուտ արժ­ան­իքն­եր­ը։
Ար­ար­ող­ութ­եան աւ­արտ­ին, եկ­եղ­եցւ­ոյ սրահ­ին մէջ տեղ­ի ուն­եց­աւ Տ­իկն­անց Մ­արմն­ոյ կազմ­ակ­երպ­ած Մ­իջ­ինք­ի ճաշկ­եր­ոյթ­ը։ Տ­իկ. Ն­էլլ­ի Աբ­իկ­եան բար­ի գալ­ուստ մաղթ­եց ներկ­ան­եր­ուն։ Ան յայտն­եց, թէ Տ­իկն­անց Մ­արմ­ին­ը կը շար­ուն­ակ­է անց­եալ­էն փոխ­անց­ու­ած եկ­եղ­եց­ակ­ան աւ­անդ­ութ­իւնն­եր­ը եւ տօն­ակ­ան սով­որ­ութ­իւնն­եր­ը կենդ­ան­ի պահ­ել, որպ­էս կար­եւ­որ մէկ բաժ­ին­ը մեր եկ­եղ­եցւ­ոյ ու շրջան­ի հայ­ութ­եան պատմ­ութ­եան մէջ։ Ապ­ա՝ ան յատ­ուկ կերպ­ով շնորհ­ակ­ալ­ութ­իւն յայտն­եց Առ­աջն­որդ Սրբ­ազ­ան Հ­օր, որ ամ­էն Ուրբ­աթ առ­աւ­օտն­եր­ը ներկ­այ գտնու­եց­աւ եկ­եղ­եց­ի, նախ­ագ­ահ­եց Ար­եւ­ագ­ալ­ի ար­ար­ող­ութ­եանց եւ իր հայր­ակ­ան պատգ­ամ­ը փոխ­անց­եց հաւ­ատ­աց­եալն­եր­ուն։
Առ­աջն­որդ Սրբ­ազ­ան­ը այս տար­ի գեղ­եց­իկ մտած­ում­ը ուն­եց­աւ եւ յայտն­եց Տ­իկն­անց Մ­արմ­ինն­եր­ուն, որպ­էսզ­ի Մ­իջ­ինք­ի հաւ­աքն­եր­ուն պատ­ու­են եր­ից­ուհ­ին­եր­ը, ան­ոնց կատ­ար­ած աշխ­ատ­անք­ին ու կար­եւ­որ դեր­ակ­ատ­ար­ութ­եան համ­ար։ Ուստ­ի՝ տիկ. Աբ­իկ­եան ներկ­այ­ացն­ել­է ետք եր­ից­ուհ­ի Մ­ար­ալ Խ­աչ­եր­եան­ը, հրաւ­իր­եց Առ­աջն­որդ Սրբ­ազ­ան Հ­օր՝ յուշ­ան­ու­էր­ը յանձն­ել­ու։
Ճ­աշկ­եր­ոյթ­ի ընթ­ացք­ին, հոգ­եւ­որ հով­իւ Պ­ար­էտ Քհնյ. Խ­աչ­եր­եան խօսք առն­ել­ով գնահ­ատ­եց Սրբ­ազ­ան Հ­օր յաճ­ախ­ակ­ի «Ս. Յ­ակ­ոբ» եկ­եղ­եց­ի ներկ­այ­ութ­իւն­ը եւ շրջան­ի հայ­ութ­եամբ մօտ­էն հետ­աքրքր­ութ­իւն­ը։ Մ­իաժ­ամ­ան­ակ՝ Ք­ահ­ան­այ Հ­այր­ը թել­ադր­եց ժող­ով­ուրդ­ին, որպ­էսզ­ի միշտ պատր­աստ ըլլ­ան դիմ­աւ­որ­ել­ու Սրբ­ազ­ան Հ­օր եւ ան­որ պատգ­ամն­եր­ուն հետ­եւ­ել­ու։
Ապ­ա՝ Գ­եղ­ամ Արք. Խ­աչ­եր­եան եզր­ափ­ակ­իչ իր խօսք­ին մէջ գնահ­ատ­եց եր­ից­ուհ­ին­եր­ը, ան­ոնց ծառ­այ­ութ­եան ու ներդր­ում­ին համ­ար։ Ետք­ը շնորհ­աւ­որ­եց «Ս. Յ­ակ­ոբ» եկ­եղ­եցւ­ոյ հոգ­եւ­որ հով­իւն ու Տ­իկն­անց Մ­արմ­ին­ը, որ­ոնք միշտ կը ձգտին լաւ­ագ­ոյն ձեւ­ով կատ­ար­ել­ու եկ­եղ­եց­ան­ու­էր իր­ենց առ­աք­ել­ութ­իւնն ու պարտ­ակ­ան­ութ­իւն­ը։ Ապ­ա՝ անդր­ադ­առն­ալ­ով Մ­իջ­ինք­ի աւանդ­ութ­եան, ան շեշտ­եց ներկ­ան­եր­ուն, թէ աւ­անդ­ութ­իւնն­եր­ը եկ­եղ­եցւ­ոյ ու կեդր­ոնն­եր­ու սրահն­եր­էն պէտք է տան­իլ տուն­եր­ը, որպ­էսզ­ի սորվ­ին նաեւ մեր նոր սեր­ունդ­ի զաւ­ակն­եր­ը։ Հ­այկ­ակ­ան աւ­անդ­ութ­իւնն­եր­ը պէտք է վեր­ապր­ին ու վեր­արժ­եւ­որ­ու­ին հայկ­ակ­ան օճ­ախն­եր­ուն մէջ եւս։
Խ­օսք­ի աւ­արտ­ին՝ ներկ­ան­եր­ը ճաշ­ակ­եց­ին Տ­իկն­անց Մ­արմն­ոյ կողմ­է յատ­ուկ կերպ­ով պատր­աստ­ու­ած պահք­ի համ­եղ ճաշ­եր­ը։ Իսկ օր­ու­ան բախտ­աւ­որ­ը ստաց­աւ գեղ­եց­իկ նու­էր մը։

ԹՂԹԱԿԻՑ