Ուր­բաթ՝ 24 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մեծ ­Պա­հոց ­Մի­ջին­քի ­Խա­ղա­ղա­կան եւ ­Հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ ներ­կայ էին թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ, ­Տիկ­նանց միու­թեան ան­դամ­ներ, Հ.Գ.­Խա­չի վար­չու­թեան ան­դամ­ներ եւ հա­ւա­տա­ցեալ­ներ, ուր գե­ղե­ցիկ ապ­րու­մով եր­գե­ցին շա­րա­կան­նե­րը։ ­Տէր հայ­րը իր խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ մի­ջին­քի մա­սին, ը­սե­լով ­Պա­հոց 24-րդ­ օ­րը կը կա­տա­րո­ւի մի­ջին­քը, եւ ա­ւելց­նե­լով, որ ա­րա­րո­ղա­կան ի­մաստ մը չու­նի, բայց այս ա­ռի­թով պետք է մենք մեզ ինք­նաք­նու­թեան են­թար­կենք եւ մնա­ցեալ 24 օ­րե­րը պետք է շա­րու­նա­կենք պա­հե­ցո­ղու­թիւ­նը ա­ռա­ջին օ­րո­ւայ պէս։
Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ամ­բողջ միու­թիւն­նե­րը միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պած էին ­Մի­ջին­քի ճաշ­կե­րոյթ­ը։ ­Տէր ­Հայ­րը օրհ­նեց սե­ղա­նը, ա­պա խօսք առ­նե­լով գնա­հա­տեց բո­լոր միւ­թիւն­նե­րուն միաս­նա­բար մէկ ըն­տա­նի­քի պէս ի­րենց այս նո­ւի­րու­մին ե­կե­ղեց­ւոյ եւ հա­մայն­քին։ ­Մաղ­թեց որ յա­րա­տեւ մնայ ծա­ռա­յա­սի­րու­թեան հո­գին ի­րենց մէջ։

ԹՂԹԱԿԻՑ