«­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» հա­մա­ժո­ղով Ս. Էջ­միած­նի մէջ. ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը

­Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ւար­տեց «­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» խո­րա­գի­րով հա­մա­ժո­ղո­վը։
­Հա­յաս­տա­նի հո­գե­ւոր կեդ­րո­նը իր յար­կին տակ հա­մախմ­բած էր աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած կրօ­նա­կան ա­ռաջ­նորդ­ներ, ա­ռա­ջա­տար գիտ­նա­կան­ներ ու փոր­ձա­գէտ­ներ, ո­րոնք հան­դէս ե­կան հա­մաշ­խար­հա­յին հո­գե­ւոր, մշա­կու­թա­յին եւ պատ­մա­կան ժա­ռան­գու­թեան պահ­պա­նու­թեան մա­սին քննար­կում­նե­րով։
Եր­կօ­րեայ հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տի­նե­րու մէջ դէ­պի պաշ­տա­մուն­քի վայ­րեր մուտ­քի հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը, կրօ­նա­կան եւ ցե­ղա­կան փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը, հո­գե­ւոր-մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան պահ­պա­նու­մը եւ այլն։
Քն­նար­կում­նե­րուն ա­ռանց­քին Ար­ցա­խի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւ­նը դար­ձաւ 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով տու­ժած յու­շար­ձան­նե­րու ճա­կա­տա­գի­րը։ ­Յու­նաս­տա­նի ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ Իէ­րո­նի­մոս ար­քե­պիս­կո­պո­սի ա­նու­նով մաս­նակ­ցե­ցաւ եւ ող­ջոյ­նի ու­ղերձ կար­դաց յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Իղ­նա­թիոս վար­դա­պետ ­Սո­թի­րիա­տիս, որ իր խօս­քին մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս շեշ­տեց յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ժո­ղո­վուր­դի զօ­րակ­ցու­թիւ­նը Ար­ցա­խի հար­ցին, նշե­լով ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մի­ջեւ երկ­խօ­սու­թեան եւ գոր­ծակ­ցու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը դի­մագ­րա­ւե­լու հա­մար կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան խախ­տում­նե­րը աշ­խար­հի վրայ։
11 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, խորհր­դա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նին կող­մէ, նաեւ ա­ռի­թը ու­նե­ցան այ­ցե­լե­լու ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րա­նը, ­Մես­րոպ ­Մաշ­տո­ցի ա­նո­ւան ­Մա­տե­նա­դա­րա­նը եւ ­Մայր Ա­թո­ռի թան­գա­րան­նե­րը։