Մեք­սի­քա­յէն ժա­մա­նած պատ­գա­մա­ւոր­ներ Պ­լան­քա ­Մար­գա­րի­տա ­Քո­ւա­թա ­Տո­մին­կե­ս, ­Մա­րիա Ք­րիս­թի­նա ­Թէ­րե­զա ­Կար­սիա Պ­ռա­ւօն ու ­Քար­լոս Էռ­նան­տես ­Մի­րօն այ­ցե­լած են Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն: Հ.Հ. Ա.Ժ. հան­րա­յին կա­պե­րու վար­չու­թե­նէն կը յայտ­նեն, որ ­Հոկ­տեմ­բեր 24ին մեք­սի­քա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը Հ.Հ. Ա.Ժ. նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նո­վի ու­ղեկ­ցու­թեամբ այ­ցե­լած են Ս­տե­փա­նա­կեր­տի յու­շա­հա­մա­լիր եւ ծա­ղիկ­ներ խո­նար­հած ի յի­շա­տակ Ար­ցա­խեան ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին նա­հա­տա­կո­ւած հա­յոր­դի­նե­րուն:
Հ.Հ. Ա.Ժ. նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նով եւ ­մեք­սի­քա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը հիւ­րըն­կա­լո­ւած են Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս:
­Հիւ­րե­րը ըն­դու­նած է Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ ­Ղու­լեան, որ նշած է, թէ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը շա­հագրգ­ռո­ւած է բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լով տար­բեր եր­կիր­նե­րու հետ: «­Մե­զի հա­մար շատ ցան­կա­լի է, որ ա­ռա­ջին ծա­նօ­թու­թիւ­նը հե­տա­գա­յին եւս իր շա­րու­նա­կու­թիւ­նը ու­նե­նայ: ­Կը կար­ծեմ` այս այ­ցե­լու­թիւ­նը մեր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար շատ լաւ սկիզբ է»,- ընդգ­ծած է խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը:
­Խօ­սե­լով Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի պայ­քա­րին մա­սին` Հ.Հ. Ա.Ժ. նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նով անդ­րա­դար­ձած է Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու վա­րած հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թեան եւ շփման գօ­տիին մէջ պար­բե­րա­բար հրահ­րո­ւող ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հար­ցին:
«Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի պայ­քա­րը Ատր­պէյ­ճա­նի դէմ չէ, Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի պայ­քա­րը իր ա­զա­տու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան հա­մար է»,-շեշ­տած է Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նով:
­Պա­տաս­խա­նե­լով մեք­սի­քա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րու պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ղե­կա­վար Պ­լան­քա ­Տո­մին­կե­սի` Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի ա­զա­տու­թեան սահ­մա­նա­փակ­ման պատ­ճառ­նե­րուն մա­սին հար­ցու­մին, Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը նշած է, որ նաեւ խորհր­դա­րա­նա­կան կա­պե­րու մի­ջո­ցով հնա­րա­ւոր է մի­ջազ­գա­յին: