Իս­կա­կան հա­յա­սէր՝ յոյն նա­խա­գա­հի սրտէն բխած խօս­քե­րը դի­պուկ կեր­պով կը մատ­նան­շեն ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ եղ­բայ­րա­կան սերտ կա­պե­րու առ­կա­յու­թիւ­նը։
­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­բու­լո­սի եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան՝ 5 եւ 6 ­Նո­յեմ­բե­րին, լա­ւա­գոյն ա­ռի­թը հան­դի­սա­ցաւ լու­սար­ձա­կի տակ առ­նե­լու հա­մար եր­կու եր­կիր­նե­րու ա­ւան­դա­կան եւ պատ­մու­թեան խո­րե­րէն ե­կող բա­րե­կա­մու­թեան ու գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­հա­նուր պատ­կե­րը, որ յատ­կա­պէս ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման օ­րե­րէն սկսեալ, շրջա­գի­ծի մէջ ա­ռած է հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի ամ­րապն­դո­ւող քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին, պաշտ­պա­նու­թեան, տնտե­սա­կան զար­գաց­ման եւ մի­ջազ­գա­յին ա­տեան­նե­րուն մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լորտ­նե­րը։
­Հոս, պէտք է հաս­տա­տել, որ վեր­ջին այ­ցե­լու­թիւ­նը ցոյց տո­ւաւ նաե՛ւ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րու մի­ջեւ ստեղ­ծո­ւած բա­րե­կա­մա­կան ան­կեղծ զգա­ցում­նե­րը։
­Ծա­նօթ է ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գահ Փ­րո­քոփիս ­Փաւ­լոբու­լո­սի քա­ղա­քա­կան իր գոր­ծու­նէու­թեան ըն­թաց­քին ցու­ցա­բե­րած անգ­նա­հա­տե­լի հա­յա­սի­րա­կան եւ ծա­ռա­յա­սի­րա­կան զգա­ցում­ներն ու գործ­նա­կան քայ­լե­րը յու­նա­հայ հա­մայն­քին եւ առ հա­սա­րակ՝ հա­յու­թեան հան­դէպ։
­Նա­խա­գահ մը, որ իր այ­ցե­լու­թե­նէն ա­ռաջ հաս­տա­տօ­րէն բնու­թագ­րեց ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցի ար­դար լուծ­ման հա­մար իր կե­ցո­ւած­քը՝ խարս­խո­ւած հա­յու­թեան ան­ժա­ման­ցե­լի ի­րա­ւունք­նե­րու մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քի սկզբունքներուն վրայ, իսկ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ, ա­ռանց իր խօս­քե­րը ծամծ­մե­լու, ան կոչ ուղ­ղեց ­Թուր­քիոյ՝ ա­ռե­րե­սո­ւե­լու իր պատ­մու­թեան ա­րիւ­նոտ է­ջէ­րուն հետ եւ նե­րո­ղու­թիւն խնդրե­լու եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն վրայ իր գոր­ծած ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար։
­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հին դի­մաց, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան, իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան մի­ջազ­գա­յին փոր­ձա­ռու­թեամբ, շեշ­տա­ւո­րեց ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ առ­կայ կա­պե­րուն ա­մուր հի­մե­րու վրայ ստեղ­ծո­ւած գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, ­Հա­յաս­տա­նը որ­պէս ­Յու­նաս­տա­նի ա­մէ­նէն ար­ժա­նա­հա­ւատ եւ սերտ դաշ­նա­կիցն ու գոր­ծա­կի­ցը ըլ­լա­լու ի­րա­կա­նու­թեան լոյ­սին տակ։
­Յոյն նա­խա­գա­հի եւ վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­պու­մէն ի յայտ ե­կաւ, թէ ­Հա­յաս­տան մե­ծա­պէս կը կա­րե­ւո­րէ նախ՝ ե­ռա­կողմ ձե­ւա­չա­փով ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան-­Կիպ­րոս գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, որ նոր հո­րի­զոն­ներ կը բա­նայ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ ե­րեք եր­կիր­նե­րու ամ­րապն­դո­ւած՝ մի­ջազ­գա­յին հար­թա­կի վրայ գոր­ծակ­ցու­թեան, ա­պա՝ կը շեշ­տէ ­Հա­յաս­տան- Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն կա­պե­րու խո­րաց­ման մէջ ­Յու­նաս­տա­նի կա­րե­ւո­րա­գոյն դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը եւ հիմ­նա­կան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը։
­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հի այ­ցե­լու­թիւ­նը դի­ւա­նա­գի­տա­կան կա­պե­րու ամ­րա­ցու­մէն ան­դին, քա­ղա­քա­կան կա­րե­ւոր տո­ւեալ­ներ կը ներ­կա­յաց­նէ եւ շօ­շա­փե­լի հե­ռան­կար­ներ կը ստեղ­ծէ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ եր­կու եր­կիր­նե­րու դե­րա­կա­տա­րու­թեան առն­չու­թեամբ։
Ար­դէն, ա­միս­ներ ա­ռաջ, յու­նա­հայ գա­ղու­թի կա­ռոյց­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ պաշ­տօ­նա­կան տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին՝ նա­խա­գահ ­Փաւ­լո­բու­լոս ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լու­թեան եւ ան­կէ ու­նե­նա­լիք ըն­կա­լում­նե­րուն մա­սին իր պատ­կե­րա­ցում­նե­րը ա­ւե­լի քան յստակ եւ տե­սա­նե­լի դար­ձուց, ո­րոնք ի­րենց ակն­կա­լո­ւած ար­դիւն­քը տո­ւին Ե­րե­ւա­նի մէջ՝ 5 եւ 6 ­Նո­յեմ­բե­րի նա­խա­գա­հա­կան այ­ցե­լու­թեան յա­ջող պսա­կու­մով։
­Կը սպա­սո­ւի, որ 2020ի սկիզ­բին ե­րեք եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րո­ւե­լիք ե­ռա­կողմ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը, նա­խա­գա­հա­կան այ­ցե­լու­թեամբ ամ­րագրո­ւած գոր­ծակ­ցու­թեան հիմ­նա­կան կէ­տե­րու ու­ժե­ղու­թեամբ, նոր հո­րի­զոն­ներ պի­տի բա­նայ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջազ­գա­յին եւ շրջա­նա­յին քա­ղա­քա­կան ու դի­ւա­նա­գի­տա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թեան առ­ջեւ։
­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հին ­Հա­յաս­տա­նի մա­սին այն­քան դի­պուկ բնու­թագ­րու­մը, զգա­ցա­կան եւ ան­կեղ­ծու­թեան ա­մէն տե­սա­կի ար­տա­յայ­տու­թեան կող­քին, ցոյց կու տայ ­Յու­նաս­տա­նը ­Հա­յաս­տա­նի լիի­րաւ եւ ար­ժէ­քա­ւոր դաշ­նա­կի­ցը ըլ­լա­լու բա­ցա­ռիկ ի­րո­ղու­թիւ­նը։