Ծա­նօթ է, թէ հա­մաշ­խար­հա­յին տպա­գիր մա­մու­լի տագնա­պը ան­մասն չէ ձգած նաեւ հայ­կա­կան տպա­գիր մա­մու­լը։ ­Տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան յա­րա­փո­փոխ զար­գա­ցում­նե­րու ի­րա­կա­նու­թեան ներ­քոյ, ըն­թեր­ցող­նե­րը կը դի­մեն ձեռ­քի հե­ռա­ձայն­նե­րու կամ հա­մա­կար­գիչ­նե­րու դիւ­րու­թեան, իսկ տպա­գիր մա­մու­լը՝ իր դա­սա­կան ձե­ւով, չի կրնար քայլ պա­հել ար­դի մի­ջոց­նե­րու գոր­ծա­ծու­թեան հետ։
«Ա­զատ Օր»-ը եւս պար­տի նոր ժա­մա­նակ­նե­րու հաս­կա­ցո­ղու­թեան մէջ պատ­շա­ճեց­նել իր հրա­տա­րա­կու­թեան ձեւն ու ե­ղա­նա­կը։
Ո­րոշ ժա­մա­նա­կէ ի վեր, մեր թեր­թը ար­դէն մտած է նոր ըմբռ­նում­նե­րու եւ ձե­ւե­րու մա­տուց­ման ծրագ­րու­մի հու­նին մէջ։ Այս ծրա­գիր­նե­րը կը պա­հան­ջեն յստակ ժա­մա­նակ ու աշ­խա­տանք թեր­թիս պաշ­տօ­նէու­թեան կող­մէ, որ­պէս­զի ա­նոնք ար­դիւ­նա­ւո­րո­ւին եւ մեր բա­ժա­նորդ­նե­րուն հրամ­ցո­ւի նոր ձե­ւա­չափ մը, որ պի­տի կա­րո­ղա­նայ քայլ պա­հել ներ­կայ եւ ա­պա­գա­յի տե­ղե­կա­տո­ւա­կան պա­հանջ­նե­րուն հետ։
­Վե­րը նշո­ւած փո­փո­խու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ, մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն կը յայտ­նենք, թէ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 3 ­Յու­նո­ւար 2024-էն, «Ա­զատ Օր» լոյս պի­տի տես­նէ Եր­կու­շաբ­թիէն մին­չեւ ­Հինգ­շաբ­թի օ­րա­կան 4 է­ջե­րով եւ միայն ե­լեկտրո­նա­յին PDF ձե­ւա­չա­փով, իսկ Ուր­բաթ օ­րե­րը լոյս պի­տի տես­նէ տպա­գիր թի­ւը՝ 8 է­ջի ծա­ւա­լով ու ա­ւե­լի ըն­դար­ձակ բո­վան­դա­կու­թեամբ։ Տ­պա­գիր թի­ւը պի­տի ու­նե­նայ նաեւ իր ե­լեկտ­րո­նա­յին հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը։
Ե­լեկտ­րո­նա­յին թի­ւը ա­մէն օր պի­տի ա­ռա­քո­ւի մեր ըն­թեր­ցող­նե­րու e-mail հաս­ցէ­նե­րուն, իսկ Ուր­բաթ եւ ­Շա­բաթ օ­րե­րը տպա­գիր թի­ւը պի­տի հաս­նի մեր ըն­թեր­ցող­նե­րու տու­նե­րը ցրո­ւի­չին մի­ջո­ցով։
­Մեր նպա­տակն է՝ 2024-ի ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րուն մէջ ամ­բող­ջաց­նել նոր ծրագ­րու­մի հանգ­րո­ւան­նե­րը, ո­րուն մա­սին օ­րին տե­ղեակ պի­տի պա­հենք մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը, ա­պա­հո­վե­լու հա­մար նոր եւ ա­ւե­լի ար­դի ձե­ւա­չա­փի մը հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, որ կը հա­ւա­տանք, թէ պի­տի գո­հացնէ մեր բա­ժա­նորդ­նե­րուն եւ թեր­թիս ըն­թեր­ցող­նե­րուն պա­հան­ջը։ ­Միա­ժա­մա­նակ, մեր նպա­տակն է ե­րաշ­խա­ւո­րել ու ամ­րապն­դել յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մա­կան թեր­թի ա­պա­գան, հանգ­րո­ւա­նա­բար պատ­րաս­տո­ւե­լով ար­հես­տա­գի­տա­կան ար­դի գոր­ծի­քա­կազ­մե­րու որ­դեգրման, ինչ­պէս նաեւ մեր թեր­թի պատ­շա­ճեց­ման լրա­տո­ւու­թեան նոր ըմբռ­նում­նե­րու աշ­խար­հին մէջ։

«ԱԶԱՏ ՕՐ»