­Պե­տու­թեան կող­մէ շրջա­գա­յու­թեան աս­տի­ճա­նա­կան
ար­տօ­նու­թեան մա­սին յայ­տա­րա­րու­թե­նէ ետք,
Եր­կու­շաբ­թի՝ 4 ­Մա­յի­սէն սկսեալ, «Ա­զատ Օր» պի­տի
վերսկ­սի տպա­գիր հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը եւ
ցրո­ւու­մը մեր բա­ժա­նորդ­նե­րու
բնա­կա­րան­նե­րը եւ աշ­խա­տա­տե­ղի­նե­րը։
­
Կը խնդրո­ւի նկա­տի ու­նե­նալ։