ՄԻՆՍԱՐ

Ան­ցեալ­ներս պա­տահ­մամբ ­Գաբ­րիէ­լին հան­դի­պե­ցայ…
Գաբ­րիէ­լը «Ա­զատ Օր»ի ցրո­ւիչ է…
­Մեր եր­կա­րա­մեայ բա­րե­կա­մու­թե­նէն օգ­տո­ւե­լով հար­ցու­ցի…
-Ինչ­պէ՞ս ես ­Գաբ­րիէլ, գոր­ծե­րը ինչ­պէ՞ս են…
­Կանգ­նե­ցաւ, նախ խո­րունկ շունչ մը քա­շեց, ա­պա ը­սաւ…
-­Հէ՛չ մի հարց­ներ ըն­կեր, այ­լեւս օ­րէ-օր գործս մէկ ա­ւե­լի դժո­ւար կ­՚ըլ­լայ կոր: Ա­մէն մարդ կը կար­ծէ որ ցրո­ւի­չու­թիւ­նը խա­ղա­լիք է… ժա­մանց է… հա­ւա­տայ որ կը սխա­լին:
Ց­րո­ւիչ ըլ­լա­լը, նա­մա­նա­ւանդ հայ­կա­կան օ­րա­թեր­թի մը ցրո­ւի­չը ըլ­լա­լը, ոչ թէ խա­ղա­լիք, այլ ընդ­հա­կա­ռա­կը… դա­ժա­նա­յին աշ­խա­տանք է…
-Ին­չո՞ւ ա­սանկ կ­՚ը­սես ­Գաբ­րիէլ…
-­Բա­ցատ­րեմ… նախ եւ ա­ռաջ, պէտք է որ ա­մառ, ձմեռ, տա­քին, ձուր­տին, ա­րե­ւուն, անձ­րե­ւին, թեր­թը ժա­մը-ժա­մուն բաժ­նես: ­Յե­տոյ, պէտք է, որ ա­մէն բա­ժա­նոր­դին, ա­սանկ ը­սո­ւած՝ «ջու­րե­րուն հետ» քա­լես: ­Բա­ժա­նորդ կայ՝ թեր­թը կա­նուխ կ­՚ու­զէ, ու­րիշ մը՝ թեր­թը շի­տակ ծալ­լո­ւած կ­՚ու­զէ… վայ ե­կեր է քե­զի ե­թէ սխալ­մամբ ի­րեն ծուռ ծալ­լո­ւած թերթ մը տաս… եր­կու ժամ գլխուդ գայ­լի ա­ւե­տա­րան կը կար­դայ… եր­րորդ մը, որ իր բնա­կած շէն­քին չոր­րորդ յար­կը կը բնա­կի, ա՞ն ալ, դժբախ­տա­բար ա­ռանց վե­րե­լա­կի, կ­՚ակն­կա­լէ, որ թեր­թը ճիշտ իր յար­կա­բա­ժի­նին դու­ռին առ­ջե­ւը տա­նիս դնես… վեր­ջա­պէս կան նաեւ կարգ մը բա­ժա­նորդ­ներ, ո­րոնք կը պա­հան­ջէն, որ նոյ­նիսկ չա­փա­զանց տաք, պաղ կամ անձ­րե­ւոտ օ­րե­րուն, ի­րենց բնա­կա­րան­նե­րուն սե­մին առ­ջե­ւը սպա­սես, նշա­նա­ծին սպա­սող սի­րա­հա­րո­ւած ե­րի­տա­սար­դի նման…մին­չեւ որ ի­րենք բա­րե­հա­ճին մօտդ գալ եւ թեր­թը ան­ձամբ առ­նել: ­Հա­ւա­տայ որ ան­գամ-ան­գամ այն­քան կը ջղայ­նա­նամ, որ կա­տա­կե­լու նպա­տա­կով ի­րենց կը հարց­նեմ… «­Մի­թէ կ­’ու­զէի՞ք թերթն ալ ես կար­դամ ձե­զի»…

­Հետդ չե՞ն նե­ղո­ւիր…
-­Նա­յած… բա­ժա­նոր­դէն կա­խում ու­նի… կան՝ որ կը խնդան, ան­շուշտ ե­թէ կա­տակ վերց­նող­ներ են, ու­րիշ­ներ ալ կան, որ ե­րես­նին կը կա­խեն…
-­Գո­նէ գան­ձում­նե­րը կա­նո­նա­ւոր կ­՚ը­նե՞ս…
-Ան­շո՜ւշտ… հի­մա քե­զի ը­սեմ չես հա­ւա­տար… գի­տե՞ս ինչ կը քա­շեմ ե­թէ պա­տա­հի, եւ շա­բաթ մը բա­ժա­նոր­դագ­րու­թիւ­նը գան­ձե­լու մոռ­նամ… ծօ մին­չեւ ճամ­բուն ծայ­րը ե­տե­ւես կը վա­զէն…

­Կա­տա՞կ կ­՚ը­նես…
-­ Յան­ցա­ւո­րը ես չեմ, ա­ռա­ջին դուն սկսար…

Ու­րեմն գան­ձում­ներն ալ կա­նո­նա­ւոր ը­րած չու­նիս…

­Չես կրնար ե­րե­ւա­կա­յել թէ գան­ձում­նե­րուն ժա­մա­նակ, որ­քա՜ն կը հոգ­նիմ: Եղ­բայր, բո­լորն ալ գի­տեն որ ­Շա­բաթ օ­րը, գան­ձու­մի օր է, բայց եւ այն­պէս հա­զո­ւա­գիւտ բա­ցա­ռու­թիւն­նե­րէ զատ, եր­բե՛ք պատ­րաստ չեն ըլ­լար վճա­րե­լու…
-Այ­սինքն ի՞նչ կ­՚ը­սեն…
-Մ­տիկ ը­րէ, օ­րի­նակ մը տամ քե­զի, որ լաւ հասկ­նաս: Ու­րեմն գան­ձու­մին օ­րը, դէմ­քիս վրայ իմ ա­մե­նա­քաղցր ժպիտս հա­գած, կը մօ­տե­նամ թեր­թին բա­ժա­նորդ­նե­րուն, ստա­ցա­գիր­նե­րը տա­լու եւ բա­ժա­նոր­դա­գի­նը ստա­նա­լու հա­մար…
-«Հ­րամ­մե­ցէք ձեր ստա­ցա­գի­րը, պա­րոն Այ­սին­չեան», — կ­՚ը­սեմ…
-«­Շատ ան­յար­մար ժա­մու մը ե­կեր ես ղուր­պան, վրաս ման­րուք դրամ հէչ չէ մնա­ցած… ո­չինչ-ո­չինչ… քե­զի բան մը ը­սեմ մը, ձգէ ե­կող շա­բաթ եր­կու­քը միա­սին կը վճա­րեմ»…
-«Ե­թէ կ­՚ու­զէք, ես ձեր «հաստ» դրա­մը կրնամ ման­րել, պա­րոն Այ­սին­չեան», — կ­’ը­սեմ…
-Ա­ման Ալ­լա՜հ… դո՞ւն ես մը ե­ղեր այդ բա­նը ը­սո­ղը… – ­կը պոռթ­կայ, կը բար­կա­նայ, եւ ուղ­ղա­կի հետդ վի­ճա­բա­նիլ կը սկսի…
-«Եղ­բայր ին­չո՞ւ ա­սանկ կ­՚ը­նես կոր եա՜… դրամդ պի­տի չու­տենք եա՜… շու­կա­յի մարդ ենք եա՜…
ճա­կատ­նիս մա­քուր է եա՜… մե­զի մէկ բա­րա­նոց մի՚­ներ եա՜…
ա­մօթ է եա՜… ե­թէ մե­զի բա­ժա­նորդ չէք ու­զեր կոր բա­ցէ ի բաց ը­սէք, որ մենք ալ գիտ­նանք եա՜»…
Ի­րեն կը ջա­նաս բա­ցատ­րել, թէ ինքն էր՝ «…վրաս ման­րուք դրամ հէչ չու­նիմ…» ը­սո­ղը, ա­նօ­գուտ…
չի հա­մո­զո­ւիր… «եա, եա, եա»ի մը պո­չը բռներ կ­՚եր­թայ կոր…
-­Գո­նէ ըն­թեր­ցող­նե­րը «Ա­զատ Օր»ը կը փնտռեն…
-Ա­յո՜… ան­կաս­կա՜ծ… խօսք չո՜ւ­զեր… ես գո­նէ այս բա­նը ա­ռի­թը ու­նե­ցած եմ քա­նի մը ան­գամ, անձ­նա­պէս հաս­տա­տե­լու: ­Վեր­ջի­նը՝ քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ: Ըն­թեր­ցող մը կէս լուրջ — կէս կա­տակ խօ­սե­լով ը­սաւ, որ ե­թէ օ­րին մէ­կը թեր­թը հրա­տա­րա­կո­ւե­լէ դադ­րի, ին­քը թէեւ պի­տի զրկո­ւի հայ­կա­կան օ­րա­թեր­թէ մը, սա­կայն պի­տի «զրկո­ւի» նաեւ տա­րե­կան բա­ւա­կան լուրջ ծախ­սէ մը:
Քե­զի կը վստա­հեց­նեմ որ նոյն այս ըն­թեր­ցո­ղը, ե­թէ պա­տա­հի եւ օր մը թեր­թը քիչ մը ու­շա­նամ ի­րեն տա­նե­լու, նոյն օ­րը խմբագ­րա­տուն կը հե­ռա­ձայ­նէ, ու խե՜ղճ ­Վազ­գէ­նին գլու­խը վե­րէն-վար ա­ղո­ւո­րիկ մը կ­՚ար­դու­կէ, ը­սե­լով…
-«Ես պա­րոն ­Վազ­գէն, թեր­թը ժա­մը-ժա­մուն կը վճա­րեմ կոր, բայց դժբախ­տա­բար թեր­թը եր­բե՛ք ին­ծի ժա­մը-ժա­մուն չի գար կոր»…
-Ի՞նչ ը­սեմ ­Գաբ­րիէլ…
-­Տա­կա­ւին լե­ցուն ու­րիշ պատ­մո­ւե­լիք­ներ ալ կան, բայց այ­սօ­րո­ւան հա­մար այս­քան… կար­ճի կա­պենք որ­պէս­զի հաս­նիմ այս բո­լոր թեր­թե­րը ժա­մը-ժա­մուն բաժ­նել…
Ն­կա­տե­ցի որ ու­սէն կա­խո­ւած պա­յու­սա­կը, լեբ-լե­ցուն էր ցրո­ւո­ւե­լիք թեր­թե­րով…
Համ­բե­րու­թիւն մաղ­թե­ցի ըն­կե­րոջս, եւ ի­րար­մէ հրա­ժեշտ ա­ռինք… ­Ձե­զի բան մը ը­սե՞մ… գո­նէ ես բո­լո­րո­վին հա­մո­զո­ւած եմ այ­լեւս, որ ­Գաբ­րիէ­լը ­Յի­սու­սի նման խա­չը կրած, ա­մէն օր կը բարձ­րա­նայ իր ­Գող­գո­թան…
­Մէկ տար­բե­րու­թեամբ սա­կայն…­Տէր մեր ­Յի­սուս-Ք­րիս­տո­սը, մէկ ան­գամ ­Գող­գո­թա բարձ­րա­ցաւ եւ խա­չո­ւե­ցաւ, բայց գո­նէ վեր­ջա­ւո­րու­թեան յա­րու­թիւն ա­ռաւ…
Իսկ խե՜ղճ ­Գաբ­րիէ­լը, թէեւ ա­մէն օր իր ­Գող­գո­թան կը բարձ­րա­նայ ու կը «խա­չո­ւի», սա­կայն եւ այն­պէս, «յա­րու­թիւն» առ­նե­լու բնաւ յոյս չու­նի…


(*)«­Մեր» բա­ռը յօ­դո­ւած­նե­րուն խո­րա­գիր­նե­րուն սկիզ­բը, գոր­ծա­ծած ենք ան­վե­րա­դար­ձօ­րէն ան­ցած, այդ հի՜ն տա­րի­նե­րուն քաղցր յի­շա­տա­կին: ­Նաեւ ը­սենք, որ յօ­դո­ւա­ծա­շար­քը կը վե­րա­բե­րի 1969 — 1985 տա­րի­նե­րուն եր­կա­րող, «Ա­զատ Օր»ի պատ­մու­թեան մէկ չա­փա­զանց փոքր շրջա­նին:

­Ծա­նօթ.- Այս յօ­դո­ւա­ծա­շար­քի ա­ռա­ջին ե­րեք մա­սե­րը լոյս տե­սան վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն՝ տպա­գիր թեր­թի ստի­պո­ղա­կան առ­ժա­մեայ դադ­րեց­ման շրջա­նին։ Ա­նոնք կա­րե­լի է կար­դալ «Ա­զատ Օր»ի կայ­քէ­ջին վրայ։

15/06/2003
minsar55@gmail.com