ՄԻՆՍԱՐ

Սրտ­նե­ղած կը դի­տեմ մայ­թին մէկ ծայ­րը պատռ­տո­ւած վի­ճա­կի մէջ նե­տո­ւած «Ա­զատ Օր»ը, որ փչող խենթ գա­մին, կ’առ­նէ կը բե­րէ ուղ­ղա­կի ոտ­քե­րուս առ­ջե­ւը…
Ար­դեօք բա­ժա­նոր­դը հա­սա՞ւ կար­դա­լու…
Ար­դեօք բա­ժա­նոր­դը… ըն­թեր­ցո՞ղ է…
Ար­դեօք «Ա­զատ Օր»ի բա­ժա­նորդ­նե­րը, Եւ­րո­պա­յի այս միակ հայ­կա­կան օ­րա­թեր­թը կը կար­դա՞ն…
Կ­՚են­թադ­րեմ սի­րե­լի ըն­թեր­ցող­ներ, թէ այս հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խան­նե­րը, ո­րոշ չա­փով բո­լո­րիս ալ յայտ­նի են…
Ա­յո… յայտ­նի՜ են…
Բայց կար­ծես… ա­ւե­լի մենք մե­զի հա­մո­զե­լու նպա­տա­կով, չենք ու­զեր հաշ­տո­ւիլ ներ­կայ գո­յա­վի­ճա­կին հետ, եւ ըն­դու­նիլ… որ օ­րա­թեր­թը ստա­ցող­նե­րուս մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը, ա­սանկ ը­սո­ւած՝ «աչք մը» նոյ­նիսկ չե՛նք «նե­տեր» ա­նոր վրայ…:


­Կը յի­շեմ 1968ի բա­ւա­կան տաք օր մըն էր, — (մօ­տա­ւո­րա­պէս աս­կէ… հա­շիւն ալ կորսն­ցու­ցեր ենք այ­լեւս), — երբ կարճ տա­բատ մը հա­գած, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով գա­ցի ու կանգ­նե­ցայ Ա­թէն­քի ­Հին Փ­լա­քա­յի շրջա­նը գտնո­ւող, — (­Նա­ւար­խու ­Նի­քո­տի­մու եւ Անտ­րիա­նու փո­ղոց­նե­րուն ան­կիւ­նը), — եւ «Ա­զատ Օր»ի գետ­նա­յարկ տպա­րա­նը ի­ջեց­նող, ժա­մա­նա­կէն մա­շած, մար­մա­րեայ այդ 17 սան­դուխ­նե­րուն սան­դու­խագլ­խին առ­ջեւ…
Ա­հա­րոն Ս­տե­փա­նեա­նի ը­սե­լուն… «դէ­պի դժոխք տա­նող, ա­նի­ծեալ 17 սան­դուխ­նե­րը»…
Փոք­րիկ գրա­սե­ղա­նի­կի մը ե­տե­ւը նստած էր պա­րոն ­Վազ­գէ­նը (­Վազ­գէն Ե­սա­յեան): — ­Հայ գրա­կա­նու­թեան ծա­ռա­յե­լու կո­չո­ւած այդ հա­մեստ ու հան­դարտ ան­ձը: ­Հա­յոր­դի մը, որ կար­ծես ա­ւե­լի բա­նաս­տեղծ էր, քան խմբա­գիր…
Գ­րա­սե­ղա­նին ձախ կող­մը, եր­կար ու փայ­տա­շէն սե­ղա­նի մը վրայ յար­մար­ցո­ւած ճեր­մակ մար­մա­րի մը առ­ջեւ, կանգ­նած էր պա­րոն Ա­հա­րո­նը (Ա­հա­րոն Ս­տե­փա­նեան): — «Ա­զատ Օր»ի տպա­րա­նա­պե­տը…
Գ­րա­սե­ղա­նին աջ կող­մը կը գտնո­ւէր պա­րոն Խ­րիս­թօս ­Սե­րա­սի­սին աշ­խատ­ցու­ցած ճնշան, — (տպագ­րիչ) — մե­քե­նան…
Թող Աս­տո­ւած այդ խար­խուլ բա­նը մե­քե­նայ ը­նէր…
Ե­րե­ւա­կա­յե­ցէք որ պա­րոն Խ­րիս­թօ­սին հայ­րը այդ նոյն մե­քե­նա­յով, 2րդ ­Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մէն ա­ռաջ, կը տպէր «Ա­զատ Օր»ի նա­խա­հայր՝ «­Նոր Օր»ը…
Նախ կը տպո­ւէր թեր­թին «սա­լո­նը»… այ­սինքն ներ­սի 2րդ­ եւ 3րդ­ է­ջը, ու յա­ջոր­դա­բար, դուր­սի 3րդ­ եւ 4րորդ է­ջը: Եւ այս բո­լոր աշ­խա­տան­քը կ­‘ըլ­լար, թեր­թին մե­ծու­թեամբ սպի­տակ թուղ­թի է­ջէ­րը, ձեռ­քով մէկ առ մէկ ճնշան մէ­քէ­նա­յին մէջ քշել-զե­տե­ղե­լով…
Այդ տա­րի­նե­րուն օ­րա­թեր­թը լոյս կը տես­նէր մե­ծա­ծա­ւալ չորս է­ջե­րով…
Չո­րորդ է­ջը դիտ­մամբ քիչ մը կ­’ու­շա­նար է­ջադրո­ւե­լու, ո­րով­հե­տեւ մեզ­մէ հե­ռու, ան­գամ-ան­գամ կը պա­տա­հէր, ու վեր­ջին ժա­մուն մա­հազդ մը, հո­գե­հան­գիստ մը, նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն մը, ­Միու­թե­նա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, եւ կամ ալ բա­ցա­ռիկ ու շատ կա­րե­ւոր բան մը կը հաս­նէր տպա­րան, նոյն օ­րը հրա­տա­րա­կո­ւե­լու հա­մար…
Այս­պի­սի պա­րա­գա­նե­րու լաւ կ­՚ըլ­լար, որ սաս­տիկ զայ­րա­ցաց պա­րոն Ա­հա­րո­նէն, ո­րոշ… «ա­պա­հով» հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ մնա­յիր…
Խեղճ մար­դը կը ստի­պո­ւէր 4րդ­ է­ջը ամ­բող­ջու­թեամբ աւ­րել ու դար­ձեալ սկիզ­բէն է­ջադ­րել…
Բա­ւա­կան ժա­մա­վա­ճառ ու հոգ­նե­ցու­ցիչ աշ­խա­տանք մը, միշտ նկա­տի ու­նե­նա­լով որ այդ տա­րի­նե­րուն ամ­բողջ թեր­թը տպա­րա­նա­պե­տին կող­մէ կը կազ­մո­ւեր…
Տ­պա­րա­նին յետ­նա­մա­սը — (պա­րոն ­Վազ­գէ­նին գրա­սե­նեա­կին ճիշտ ե­տե­ւի բա­ժի­նը) — ամ­բող­ջու­թեամբ կը պատ­կա­ներ պա­րոն Ար­մէ­նին: — (Ար­մէն մանուկեան): — ­Մար­դու մը, որ իս­կա­պէս կը տա­նէր թեր­թին ա­մե­նադ­ժո­ւա­րին ու ա­մե­նա­սեւ աշ­խա­տան­քը…
Այդ տա­րի­նե­րուն թեր­թը ամ­բող­ջու­թեամբ կը պատ­րաս­տո­ւեր «ձեռ­քե­րով»…
Այ­սինքն հա­տիկ-հա­տիկ ու քով-քո­վի շա­րո­ւած կա­պա­րէ տա­րե­րով նախ կը գրա­շա­րո­ւէր, ա­պա կ­‘է­ջադ­րո­ւէր, կը կազ­մո­ւէր, կը տպո­ւէր, կը ծալ­լո­ւէր, ու վեր­ջա­ւո­րու­թեան ցրո­ւիչ­նե­րուն կը հաս­նէր, բաժ­նո­ւե­լու հա­մար…
Տա­րի­ներ ետք է միայն, որ Ա­մե­րի­կա­յի «­Հայ­րե­նիք» օ­րա­թեր­թէն «Ա­զատ Օր» ղրկե­ցին ա­ռա­ջին «լի­նօ­թիբ» մէ­քէ­նան…
Ար­դէն այդ «լի­նօ­թիբ» մե­քէ­նա­յին պատ­ճա­ռով էր, որ ես ալ ան­դա­մագ­րո­ւե­ցայ «Ա­զատ Օր»ի ըն­տա­նի­քին…
Թեր­թի օ­րա­կան տպա­քա­նա­կը մօ­տա­ւո­րա­պէս 1.500 թերթ էր, եւ կը յի­շեմ որ այդ «­Սուրբ Եր­րոր­դու­թիւ­նը» կը գան­գա­տէր ը­սե­լով, որ «ի­րենց տա­րի­նե­րուն» բաղ­դա­տած, «թի­րաժ»ը շա՜տ ին­կած էր…
Ա­ղէկ, որ այ­սօր ե­րեքն ալ «ճամ­բոր­դած» են, եւ ա­սան­կով չեն տես­ներ թեր­թին այ­սօ­րո­ւայ դի­մագ­րա­ւած դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը…
Վեր­ջա­պէս… շա­րու­նա­կենք…
Ու­րեմն, երբ ի­րենց ի­մա­ցու­ցի այ­ցե­լու­թեանս նպա­տա­կը, պա­րոն ­Վազ­գէ­նը ա­նուշ ժպի­տով մը, ին­ծի բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց…
Պա­րոն Ա­հա­րո­նը, նախ վե­րէն-վար ին­ծի ա­ղուոր մը չա­փեց, ու ա­պա հար­ցուց…Դուն տղաս ըն­տա­նիք կազ­մե­լու նպա­տակ ու­նի՞ս…
Կանք­նած տեղս քա­րա­ցած մնա­ցի, ա­ռանց կա­րե­նալ հասկ­նա­լու իր ը­րած հար­ցու­մին նպա­տա­կը: ­Զար­մա­ցած ե­րե­սին նա­յե­ցայ…
­Նո­րէն հար­ցուց…

­Դուն տղաս ա­մուս­նա­նալ կ­՚ու­զե՞ս…

Երբ որ մեծ­նամ կ­‘ու­զեմ ա­մուս­նա­նալ պա­րոն, բայց տա­կա­ւին շատ պզտիկ եմ, — (ը­սի կաս-կար­միր դար­ձած):

Ու­րեմն քա­նի տա­կա­ւին պզտիկ ես, ժամ ա­ռաջ ել­լիր փա­խէ աս­տե­ղէն, հոս մնա­ցո­ղը միայն թեր­թին հետ կ’ա­մուս­նա­նայ տղաս: ­Մե­զի կը տես­նե՞ս, մենք ե­րեքս ալ ա­մու­րի ենք, ոչ կին, ոչ զա­ւակ, ոչ ալ «մեր» ըն­տա­նի­քը ու­նինք…: ­Մենք ա­մուս­նա­ցեր ենք «Ա­զատ Օր»ին հետ, եւ հո­գը ու­նինք ա­մէն օր աշ­խարհ գա­լիք 1.500 «նո­րա­ծին­նե­րու»: — (Ը­սաւ պա­րոն Ա­հա­րո­նը)…
Այդ փոքր տա­րի­քիս, չկրցայ հասկ­նալ պա­րոն Ա­հա­րո­նին ին­ծի ը­սած խօս­քե­րուն նպա­տա­կը…
Տա­րի­ներ ետք միայն, երբ սկսայ հասկ­նալ օ­րա­թերթ մը, նա մա­նա­ւանդ հայ­կա­կան օ­րա­թերթ մը ա­մէն օր հրա­տա­րա­կե­լու դժո­ւա­րու­թիւ­նը, այդ ժա­մա­նակ հասկ­ցայ նաեւ այդ խօս­քե­րուն ի­մաս­տը…
Իս­կա­պէս, այդ ե­րեք «հե­րոս­ներն» ալ, մին­չեւ ի­րենց կեան­քի վեր­ջին շուն­ջը, ի­րենց ամ­բողջ էու­թեամբ ծա­ռա­յե­ցին «Ա­զատ Օր»ին, եւ այս թա­փուր աշ­խար­հէն մեկ­նե­ցան, ե­տեւ­նին ձգե­լով նկա­տե­լի պա­րա­պու­թիւն մը…


­Շատ պի­տի ե­րա­զե՞ս տա­կա­ւին…Ո՞վ է խօ­սո­ղը, հա դո՞ւն ես, ի՞նչ ը­նենք, ժա­մա­նակ­նե­րը փո­խո­ւեր են այ­լեւս: Ա­մէն մարդ իր կեան­քը բա­րե­լա­ւե­լու մա­սին կը մտա­ծէ միայն: Աշ­խար­հի տէրն ու տի­րա­կա­նը անձ­նա­կան շա­հը ե­ղեր է: ­Հայ­րե­նա­սի­րու­թիւ­նը, հա­յա­սի­րու­թիւ­նը, անձ­նա­զո­հու­թիւ­նը, ինք­նա­նո­ւի­րու­մը, ու ա­սոնց նման ի­մաստ­նե­րը, այ­լեւս ե­ղեր են ա­նի­րա­տես ու­թո­փիա­ներ…

­Բայց կը կոր­սո­ւինք, մեր գա­ղու­թը հսկայ ճգնա­ժա­մի մը առ­ջե­ւը կը գտնո­ւի, ու մենք մի­միայն ախ­տա­ճա­նա­չում­ներ ը­նե­լով կը գո­հա­նանք, ա­ռանց ո­րե­ւէ դար­մա­նում ա­ռա­ջար­կե­լու: ­Հայ լե­զուն եւ ի մաս­նա­ւո­րի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը, պաշ­տօ­նա­պէս մե­ռեալ լե­զու հռչա­կո­ւեր է… հայ երգ լսող­նե­րը հա­զո­ւա­գիւտ են, հայ­կա­կան գիրք կամ թերթ կար­դա­ցող­նե­րը սա­կա­ւա­թիւ են… մեր վար­ժա­րան­նե­րէն ներս յու­նա­րէն լե­զուն կը գե­րա­զան­ցէ հա­յե­րէ­նին… ման­կա­պար­տէ­զի մատ­ղաշ փոք­րիկ­նե­րը նոյ­նիսկ, ի­րա­րու հետ պլպու­լի պէս յու­նա­րէն կը խօ­սին: Ու այս բո­լո­րը դի­մագրա­ւե­լու հա­մար, մենք ի՞նչ կ­‘ը­նենք… բա­ցար­ձա­կա­պէս՝ ՈՉԻ՛ՆՉ…:
­Մեր պո­չը կը քա­շենք, ու ա­մէն բան մեր «պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն» կը սպա­սենք…

Գլ­խուս գայ­լի ա­ւե­տա­րա՞ն պի­տի կար­դաս հի­մա…

Ո՛չ, ա­նանկ նպա­տակ չու­նիմ, պար­զա­պէս պի­տի ու­զէի մատ­նան­շել բան մը, որ գո­նէ այդ մէ­կը շա՜տ յա­ջող կեր­պով կ­‘ը­նէք…

Ի՞նչ բան է ե­ղեր ա­նի…

Քն­նա­դա­տու­թիւ­նը… թէեւ ձեր զա­նա­զան գոր­ծե­րուն ե­րե­սէն, եր­բեք ժա­մա­նակ չէք ու­նե­նար գա­ղու­թա­յին ո­րե­ւէ աշ­խա­տան­քի մաս­նակ­ցե­լու, սա­կայն եւ այն­պէս բա­ւա­կան մեծ դիւ­րու­թեամբ ժա­մա­նակ կը գտնէք, շա­րու­նակ ժխտա­կան ձե­ւով քննա­դա­տե­լու, ձեր «պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն» տա­րած բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րը, նոյ­նիսկ մէկ հատ դրա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն չգտնե­լով…

Աս ը­սածդ ճիշտ է, շատ մեծ ի­րա­ւունք ու­նիս… չէ… ծուռ նստինք շի­տակ խօ­սինք…

Ի­րա­ւունք ու­նե­նալս գի­տեմ, բայց ին­ծի ը­սէ նա­յիմ, այդ ի­րա­ւունքս ո՞ւր պի­տի գտնամ… կը տես­նե՞ս ին­ծի… քիչ ա­ռաջ երբ տպա­րա­նէն թարմ-թարմ դուրս ել­լայ, հայ­կա­կան յօ­դո­ւած­նե­րով ու լու­րե­րով լե­ցուն օ­րա­թերթ մըն էի… բայց վի­ճակս հի­մա նա­յիր, կը տես­նե՞ս… քա­մին փչեց ու ա­ռաւ տա­րաւ նման պատռ­տո­ւած քուր­ջի կտո­րի…
­Ձեզ­մէ ոե­ւէ մէ­կը մտա­ծեց թէ ես ին­չեր քա­շե­ցի, ինչ հանգրո­ւան­նե­րէ ան­ցայ, քա­նի հո­գի­նե­րու քրտին­քով թրջո­ւե­ցայ, մին­չեւ ձեր ձեռ­քը հաս­նիլս…
Ոտ­քե­րուս առ­ջե­ւը ե­կած «Ա­զատ Օր»ի տա­ռե­րը, ին­ծի կը դի­տէն սեւ աչ­քե­րու նման…
Ա­նոնց մէջ նշմա­րե­ցի ար­ցուն­քի խո­շոր կա­թիլ­ներ…


ՄՈՌԱՑՈՒՄ…
() Այս­քան տե­ղա­փո­խու­թիւն­նե­րէ ետք, ան­պայ­ման հատ մը պի­տի մոռ­նա­յինք: Ու­րեմն «ՄԵՐ «ԱԶԱՏ ՕՐ»Ը» յօ­դո­ւա­ծա­շար­քի թիւ 1ին մէջ գրո­ւած էր, որ ­Ռաֆ­թո­բու­լո­ւի «տպա­րա­նէն», թեր­թը ­Ֆիք­սի «Սրբ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ զան­գա­կա­տու­նին կից գտնո­ւող սե­նեա­կը փո­խադ­րո­ւե­ցաւ: Դժ­բախ­տա­բար սա­կայն, այս փո­խադ­րու­թե­նէն ա­ռաջ հատ մը եւս ե­ղաւ, այս ան­գամ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս­ֆի­կոս» ճամ­բուն վրայ գտնո­ւող «տպա­րա­նի» մը մէջ, ու ան­կէ յե­տոյ է միայն որ թեր­թը փո­խադ­րո­ւե­ցաւ «Սրբ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ զան­գա­կա­տու­նին կից գտնուող սե­նեա­կը… () «­Մեր» բա­ռը յօ­դո­ւած­նե­րու խո­րագ­րին սկիզ­բը, գոր­ծա­ծած ենք ան­վե­րա­դար­ձօ­րէն ան­ցած, այդ հի՜ն տա­րի­նե­րու քաղցր յի­շա­տա­կին: ­Նաեւ ը­սենք որ յօ­դո­ւա­ծա­շար­քը, կը վե­րա­բե­րի 1969էն — 1985 տա­րի­նե­րուն եր­կա­րող, «Ա­զատ Օր»ի պատ­մու­թեան մէկ չա­փա­զանց փոքր շրջա­նին:

15/06/2003
minsar55@gmail.com