­­­Սերժ ­­­Սարգ­սեան հայ­կա­կան եր­կու հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան շրջա­գի­ծին մէջ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն տո­ւած է Ար­ցա­խի ­­­Հան­րա­պե­տու­թիւն:
­­­Նա­խա­գահ ­­­Սարգ­սեան Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­­­Բա­կօ ­­­Սա­հա­կեա­նի հետ այ­ցե­լած է պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րու­թեան կեդ­րոն, ուր տե­ղի ու­նե­ցած է ա­ւան­դա­բար կազ­մա­կեր­պո­ւող տա­րե­վեր­ջեան խորհր­դակ­ցու­թիւ­նը` ­­­Հա­յաս­տա­նի ­­­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Ար­ցա­խի ­­­Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու եւ բարձ­րաս­տի­ճան հրա­մա­նա­տա­րա­կան կազ­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ: Քն­նար­կուած են բա­նա­կա­շի­նու­թեան վե­րա­բե­րող հար­ցեր: ­­­Խորհր­դակ­ցու­թեան մաս­նա­կից­նե­րը լսած են պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րին զե­կու­ցու­մը:
Երկ­րորդ օ­րը` 2 Դեկ­տեմ­բե­րին, հայ­կա­կան եր­կու հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու զի­նո­ւած ու­ժե­րու փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան շրջա­գի­ծին մէջ նա­խա­գահ ­­Սերժ ­­Սարգ­սեան Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­­Բա­կօ ­­Սա­հա­կեա­նի, ­­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րուն եւ զի­նո­ւած ու­ժե­րու բարձ­րաս­տի­ճան հրա­մա­նա­տա­րա­կան կազ­մե­րու  ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ դի­տած է Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան հա­րա­ւ-ա­րե­ւե­լեան հա­տո­ւա­ծին մէջ պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հա­մա­հա­ւաք զօ­րա­խում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած  ռազ­մա­փոր­ձե­րը, խրա­խու­սած զի­նո­ւոր­նե­րը: ­­Նոյն օ­րը, հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը ներ­կայ գտնո­ւած է  զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն մէջ նո­րա­կա­ռոյց ճա­շա­րա­նի, այլ զօ­րա­մա­սի մը զօ­րա­նո­ցի եւ զինո­ւոր­նե­րու հա­մար բազ­մաբնա­կա­րա­նա­նոց բնա­կե­լի շէն­քի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն, բա­րե­խիղճ եւ գե­րա­զանց ծա­ռա­յու­թեան հա­մար պար­գե­ւատ­րած զօ­րա­մա­սի լա­ւա­գոյն սպա­նե­րը, պայ­մա­նագ­րա­յին եւ ժամ­կէ­տա­յին զի­նո­ւոր­նե­րը:
«Ա­մուր պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար անհ­րա­ժեշտ է ջանք, ե­ռանդ, քրտնա­ջան աշ­խա­տանք, ո­րոնք ի վեր­ջոյ եւ իւ­րա­քան­չիւրս կը հասց­նեն բարձր ար­հես­տա­վար­ժու­թեան: ­­Ժա­մա­նա­կա­կից զի­նո­ւած ու­ժեր` չեն նշա­նա­կեր միայն ար­դիա­կան սպա­ռա­զի­նու­թիւն, այլ նաեւ կը նշա­նա­կեն ու­նա­կու­թիւն, որ թոյլ կու տայ այդ սպա­ռա­զի­նու­թիւ­նը կի­րար­կելու ժա­մա­նա­կին եւ ամ­բողջ հզօ­րու­թեամբ: Շ­նոր­հա­կալ եմ ձե­զի: Այ­սօ­րո­ւան ռազ­մա­փոր­ձե­րը ա­պա­ցու­ցե­ցին ձեր ու­նա­կու­թիւ­նը: ­­Հա­ւա­տա­ցէ՛ք, որ դուք այս­պի­սով կը պա­տաս­խա­նէք բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք  ցան­կու­թիւ­նը ու­նին մեր հայ­րե­նի­քը մեզ­մէ խլե­լու, ո­րոնք կը փոր­ձեն ի­րենք զի­րենք հզօր ցոյց տալու եւ բան մը պո­կելու մեզ­մէ: ­­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րը կրնան ի­րենց հայ­րե­նի­քը պաշտ­պա­նել, ե­թէ ա­նոնց մէջ ձեր տե­սա­կը կը գե­րակշ­ռէ: ­­Մենք կրնանք պաշտ­պա­նել եւ պի­տի պաշտ­պա­նենք մեր սահ­մա­նը, մենք կրնանք պաշտ­պա­նել եւ պի­տի պաշտ­պա­նենք մեր հայ­րե­նի­քը: Կ­­՛ու­զեմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել ձեր ծնող­նե­րուն, ձեր ու­սու­ցիչ­նե­րուն, բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք ի­րենց նպաս­տը ու­նե­ցած են ձեր կա­յաց­ման գոր­ծին մէջ»,- ը­սած է նա­խա­գահ ­­Սարգ­սեանը` մաղ­թե­լով զինուոր­նե­րուն բա­րի ծա­ռա­յու­թիւն եւ հպարտ կե­ցո­ւածք: