­Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան 10րդ ­մար­զա­խա­ղե­րը հայ­րե­նիք բե­րած են մօտ 1250 մաս­նա­կից­ներ, իսկ խա­ղե­րը նո­ւի­րո­ւած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ա­մեա­կին:
«­Խա­ղե­րը ­Յու­լիս 21ի ա­ռա­ւօ­տէն մեկ­նար­կած են: ­Սա եր­րորդ ան­գամն է, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի խա­ղե­րը տե­ղի կ­՛ու­նե­նան ­Հա­յաս­տա­նի մէջ, սա­կայն այս տա­րին յո­բե­լեա­նա­կան է, քա­նի որ Հ.Մ.Ը.Մ. 10րդ ­մար­զա­խա­ղերն են: Այս խա­ղե­րը նո­ւի­րո­ւած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ա­մեա­կին»,- ըստ «Եր­կիր մե­դիա»ի՝ լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ը­սած է Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդ­րո­նա­կան յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ­Մա­նուէլ ­Մար­սե­լեան: ­Կազ­մա­կեր­պող կո­մի­տէի ան­դամ, Հ.Մ.Ը.Մ. -Հ.Ա.Ս.Կ. ա­տե­նա­պետ ­Դա­ւիթ ­Յա­կո­բեա­նի խօս­քով` խա­ղե­րը ­Հա­յաս­տա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պե­լը մեծ խոր­հուրդ ու­նի: «Ան­կա­խու­թե­նէն ետք բո­լոր հա­մա­հայ­կա­կան կա­ռոյց­նե­րը ի­րենց մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը կը փոր­ձեն ի­րա­կա­նաց­նել հայ­րե­նի­քի մէջ»,- շեշ­տած է ­Յա­կո­բեան:
Հ.Մ.Ը.Մ. 10րդ ­մար­զա­խա­ղե­րուն կը մաս­նակ­ցին մար­զիկ­ներ 19 երկ­րի 21 մաս­նա­ճիւ­ղե­րէ: Ա­մե­նա­մեծ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ու­նի Ա.Մ.Ն. Ա­րեւմ­տեան թե­ւը: ­Մաս­նա­կից­նե­րուն տա­րի­քը 14-35 է:
­Մար­զիկ­նե­րը պի­տի մրցին 9 մար­զա­ձե­ւերու մէջ` ֆութ­պոլ, պաս­քեթ­պոլ, վո­լէյ­պոլ, ֆուտ­զալ, թե­նիս, մար­զա­խաղ, սե­ղա­նի թե­նիս, լող, ճատ­րակ:
Հ.Մ.Ը.Մ. խա­ղե­րու մաս­նա­կից­նե­րը պի­տի այ­ցե­լեն նաեւ ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ:
­Մար­զա­խա­ղե­րը պաշ­տօ­նա­պէս  պի­տի մեկ­նար­կեն ­Յու­լիս 22ին եւ պի­տի ա­ւար­տին ­Յու­լիս 29ին:
Ա­ւելց­նենք նաեւ, որ մեկ­նար­կի հետ կա­պո­ւած` ­Յու­լիս 22ին, ժա­մը 16.00էն պի­տի սահ­մա­նա­փա­կո­ւի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կի ու յա­րա­կից տա­րածք­նե­րու եր­թե­ւե­կու­թիւ­նը: