­Շա­բաթ, 11 ­Մարտ 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը, հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ ժա­մա­նեց Ա­թէնք եւ օ­դա­կա­յա­նին մէջ ար­ժա­նա­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան։ Ի­րեն կ­՚ըն­կե­րակ­ցէին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Կեդր. վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ­ե­րէն՝ պ. Գ­րի­գոր ­Մահ­սէ­րէ­ճեան եւ գա­ւա­զա­նա­կիր ­Սար­գիս վրդ. Աբ­րա­հա­մեան։ ­Վե­հա­փա­ռին դի­մա­ւո­րե­լու ե­կած էին ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հիւ­պա­տոս ­Տիգ­րան ­Վար­դա­նեան եւ ­Լի­բա­նա­նի դես­պան ­Ղա­տի Ալ-­Խու­րի, ­Յու­նաս­տա­նի յոյն ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ Ար­քե­պիս­կո­պո­սին ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ­Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ա­ռաջ­նորդ ­Յով­սէփ Ծ. վրդ. ­Պէ­զա­զեան, ­Հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի պետ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, ինչ­պէս նաեւ շրջան­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րը։ Օ­դա­կա­յա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ըն­դու­նե­լու­թե­նէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը եւ իր շքա­խում­բը մեկ­նե­ցան դէ­պի Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցին, ուր ­Հայ­րա­պե­տը դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ յու­նա­հայ կա­ռոյց­նե­րուն, միու­թիւն­նե­րուն եւ ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ, ա­պա «Հ­րա­շա­փառ»ի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ կա­տա­րո­ւե­ցաւ կա­նո­նա­կան ա­ղօթք։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ող­ջու­նեց ­Վե­հա­փա­ռի գա­լուս­տը եւ յայտ­նեց, թէ ­Հայ­րա­պե­տի ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թեմ այ­ցե­լու­թիւ­նը յա­տուկ խան­դա­վա­ռու­թիւն եւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ ստեղ­ծած է թե­մէն ներս: Ան բա­րի գա­լուս­տի խօս­քին մէջ բազ­մա­բե­ղուն ծա­ռա­յու­թեամբ լե­ցուն եր­կար տա­րի­ներ մաղ­թեց ­Նո­րին Սր­բու­թեան եւ ա­պա հրա­ւի­րեց ­Հայ­րա­պե­տը իր պատ­գա­մը փո­խան­ցե­լու ներ­կայ ժո­ղո­վուր­դին։ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ կա­թո­ղի­կոս իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մէն ներս գտնո­ւե­լուն ա­ռի­թով՝ ընդգ­ծե­լով, թէ հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան հիմ­նա­կան նպա­տա­կը ժո­ղո­վուր­դին հետ ըլ­լալ է, ա­նոր ցա­ւե­րը լսել ու դի­մագ­րա­ւած դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը ճանչ­նալ է: Ան իր խօս­քին մէջ յա­տուկ կեր­պով շեշ­տեց թե­մին վե­րա­կազ­մա­կերպ­ման ան­յե­տաձգե­լի հրա­մա­յա­կա­նը: «Անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րը հռչա­կե­ցինք «Ս­փիւռ­քի ­Տա­րի»: Ս­փիւռ­քի մեր կեան­քէն ներս թե­մե­րը կա­րե­ւոր դեր ու­նին: Ուր որ գա­ղութ հաս­տա­տո­ւած է՝ հոն ե­կե­ղե­ցի­ներ նաեւ կա­ռու­ցուած են, եւ ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն շուրջ՝ թե­մա­կան կա­ռոյց­ներ գոր­ծած են: ­Հե­տե­ւա­բար, ­Մեր այս տա­րուան հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին պի­տի խօ­սինք Ս­փիւռ­քի մեր կեան­քը վե­րա­կազ­մա­կեր­պե­լու ու վե­րա­կեն­սու­նա­կա­նացնե­լու մա­սին: Ո՛չ միայն պի­տի խօ­սինք, այլ ծրագ­րու­մի գոր­ծըն­թաց­ներ պի­տի հաս­տա­տենք», ը­սաւ ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը:
­Պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թե­նէն ետք, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն, ա­պա ­Վե­հա­փա­ռը մտեր­միկ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն եւ ազ­գա­յին­նե­րուն հետ:

­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ե­րե­կոյ ի պա­տիւ
­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին եւ Ս. ­Պա­տա­րագ

­Շա­բաթ, 11 ­Մար­տին ե­րե­կո­յեան, ան­նա­խըն­թաց ե­ռու­զեռ տի­րեց ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Լէոն­տիօ» հան­դի­սաս­րա­հէն ներս, ի պա­տիւ ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին կազ­մա­կեր­պո­ւած եր­գի ու պա­րի հա­մոյ­թին, ո­րուն յա­ջոր­դեց ազ­գա­յին կեան­քէն ներս ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած ան­ձե­րու պար­գե­ւատրում ­Վե­հա­փառ հօր կող­մէն։
­Կի­րա­կի, 12 ­Մար­տին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ, ուր իր հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մը տո­ւաւ ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը։ ­Կէ­սօ­րին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ պաշ­տօ­նա­կան ճաշ­կե­րոյթ տրո­ւե­ցաւ մաս­նակ­ցու­թեամբ ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան մար­մին­նե­րու եւ խոր­հուրդ­նե­րու ան­դամ­նե­րուն, ա­պա յա­ջոր­դեց ­Թե­մա­կան Ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վի յա­տուկ նիս­տ, որ լսեց Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի «Ս­փիւռ­քի տա­րո­ւան» եւ թե­մի վե­րա­կազ­մա­կերպ­ման մա­սին խօս­քը եւ թե­լադ­րանք­նե­րը։
Այս ա­ռա­ւօտ նա­խա­տե­սո­ւած են ­Վե­հա­փա­ռի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րը։
­Մեր յա­ջոր­դա­կան թի­ւե­րով պի­տի տանք ի­րա­գոր­ծո­ւած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու թղթակ­ցու­թիւն­նե­րը։