­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի տե­ղա­կան մաս­նա­ճիւ­ղին, տա­րի­նե­րու ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած «­Մայ­րե­րու օր»-ը, այս տա­րի եւս նշո­ւե­ցաւ մեծ շու­քով։
­Շա­բաթ, 25 ­Մա­յիս 2024-ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-ին, ­Գո­մո­թի­նիի հայ հա­մայն­քի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Մայ­րե­րու օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն։
­Ներ­կայ էին Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ, Հ. Գ. Խ. ան­դամ­ներ, Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, շրջա­նի միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, մայ­րերն ու մեծ մայ­րե­րը, ո­րոնք ե­կած էին հա­ճե­լի եւ ըն­տա­նե­կան մթնո­լորտ մը վա­յե­լե­լու ի­րենց զա­ւակ­նե­րուն ներ­կա­յաց­նե­լիք գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րով։
Ե­լոյ­թի բաց­ման խօս­քը ար­տա­սա­նեց ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Հեր­մի­նէ ­Գու­յում­ճեան՝ «­Մայր» ա­նո­ւա­նե­լով մայր ե­կե­ղե­ցին, մայր հայ­րե­նի­քը, մայր լե­զուն եւ մայ­րա­քա­ղա­քը, ա­պա շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Դա­նիէլ քհնյ. ­Գա­լօղ­լեան իր խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ, թէ երբ 100 տա­րի ա­ռաջ ­Լավ­րիօ քա­ղա­քին մէջ Հ.Գ.Խ.-ը իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը սկսաւ, ա­ռա­ջին քայ­լը ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի որ­բա­ցաց բո­լոր զա­ւակ­նե­րուն մայ­րու­թիւն ը­նել, որ­պէս­զի հայ ա­ռա­քի­նի, հայ ե­կե­ղեց­ւոյ, հայ մշա­կոյ­թի ու հա­յա­պահ­պա­նու­մի գի­տա­կից զա­ւակ­ներ մեծ­նան։ Իր խօս­քի ա­ւար­տին շնոր­հա­ւո­րեց Հ.Գ.խ.-ը որ­պէս մայ­րա­կան մեծ կազ­մա­կեր­պու­թիւն, որ մին­չեւ այ­սօր այդ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ։ Ան նաեւ դրո­ւա­տեց մայ­րե­րը եւ մեծ մայ­րե­րը ի­րենց նո­ւի­րուա­ծու­թեան հա­մար։
Ա­ւան­դու­թեան հա­մա­ձայն, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չը պար­գե­ւատ­րեց իր վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րէն ընկ. Ա­լի­նա ­Պօ­ղո­սեա­նը՝ իր եր­կար տա­րի­նե­րու նո­ւի­րուա­ծու­թեան հա­մար։
­Յայ­տա­գի­րը  ներ­կա­յա­ցուց միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի տես­չու­հի ­Ռու­զան­նա ­Զոհ­րա­պեան, ա­պա ­Գո­մո­թի­նիի փոք­րիկ­նե­րու երգ­չա­խում­բը եր­գեց «­Հայ եմ» եր­գը։
­Միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը հան­դէս ե­կան ար­տա­սա­նու­թիւ­նով, ինչ­պէս նաեւ՝ խումբ մը ե­րի­տա­սարդ աղ­ջիկ­նե­րու կող­մէ ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ մայ­րե­րուն նո­ւի­րո­ւած յու­զիչ երգ մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ