Շա­բաթ՝ 8 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց մօր նո­ւի­րո­ւած տօ­նը ազ­գա­յին սրա­հին մէջ։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան, միջ թա­ղա­յի­նի տտե­նա­պետ ­Պետ­րոս ­Մել­քո­նեան, ­Գո­մո­թի­նիի թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ս­տե­փան ­Մա­տէո­սեան եւ ան­դամ­ներ, մշա­կու­թա­յին միու­թեան ստե­նա­պե­տու­հի ­Ճէ­նի ­Գա­սա­պեան եւ ան­դամ­ներ, խա­չու­հի­ներ ու գնա­հա­տե­լի թի­ւով ժո­ղո­վուրդ։
­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Ռու­զան­նա ­Զոհ­րա­պեան։ Ան, յա­նուն վար­չու­թեան, բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն, որ­մէ ետք բեմ հրա­ւի­րեց ընկ. ­Թու­լա ­Խա­չա­տու­րեա­նը։ Ան խօ­սե­ցաւ մօր կա­րե­ւոր դե­րին, պար­տա­կա­նու­թեան ու ար­ժէք­նե­րուն մա­սին։ Ետ­քը, վար­չու­թիւ­նը յա­տուկ յու­շա­նո­ւէր­նե­րով պա­տո­ւեց տիկ. ­Ֆէ­նիա ­Գի­լին­կա­րի­տիս, որ կը ներ­կա­յաց­նէր մօր գե­ղե­ցիկ տի­պա­րը։
Միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն խումբ մը, գլխա­ւո­րու­թեամբ ու­սուց­չու­հի ­Ռու­զան­նա ­Զոհ­րա­պեա­նին, ինչ­պէս նաեւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան «­Հա­յու­հի­ներ» երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յա­ցու­ցին գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր մը։
Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն, ինչ­պէս նաեւ վար­չու­թիւ­նը մայ­րե­րուն յանձ­նեց նո­ւէր մը։
ԹՂԹԱԿԻՑ