2019 թ. ­Յու­նո­ւա­րի 24ին, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մայ­րա­քա­ղաք Ս­տե­փա­նա­կեր­տում գու­մա­րո­ւած Հ.Յ.Դ 33րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ ­Ժո­ղո­վը մեկ­նար­կել էր ­Յունուա­րի 16ին։ ­Ժո­ղո­վը սպա­ռիչ կեր­պով քննար­կե­լուց յե­տոյ իր օ­րա­կար­գը (ո­րը օ­րին ու­ղար­կո­ւել է մա­մու­լին), ընտ­րեց կու­սակ­ցու­թեան բարձ­րա­գոյն գոր­ծա­դիր մար­մին՝ ­Բիւ­րօ։
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րօն իր անդ­րա­նիկ նիս­տում Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընտ­րեց ­Յա­կոբ ­Տէր- ­Խա­չա­տու­րեա­նին։
Հ.Յ.Դ. նո­րըն­տիր ­Բիւ­րո­յի ան­դամ­ներն են.-
Ար­մէն ­Ռու­ստա­մեան՝ նա­խա­գահ
­Վի­գէն ­Բա­ղու­մեան
Ա­րամ ­Գա­լուս­տեան
­Վի­գէն Եա­գու­պեան
­Յա­կոբ ­Խա­չե­րեան
Ար­սէն ­Հա­մա­բար­ձու­մեան
­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան
­Բե­նիա­մին Պ­չաք­ճեան
Ս­պար­տակ ­Սէյ­րա­նեան
­Րաֆ­ֆի ­Տօ­նա­պե­տեան
­Յով­սէփ ­Տէր-­Գէոր­գեան
­Մու­րադ ­Փա­փա­զեան

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ­Հան­րա­յին կա­պե­րի գրա­սե­նեակ
Ս­տե­փա­նա­կերտ, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն
24 ­Յու­նո­ւար, 2019 թ.