Laptop on a wooden table

Կէս լուրջ — կէս կատակ
­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ

­Մաղ­թանք­ներ…

ՄԻՆՍԱՐ

­­Բա­ժա­նու­մի պա­հուն՝ մայր ու աղ­ջիկ ի­րար փաթ­թո­ւած եւ մէ­կը-միւ­սին գիր­կին մէջ կոր­սո­ւած, սի­րոյ խօս­քեր կը փսփսա­յին…
Աղ­ջի­կը պի­տի ճամ­բոր­դէր…
­­Զօ­րա­ւոր բայց միա­ժա­մա­նակ բա­ւա­կան փա­փուկ, (միայն մայր մը կրնայ նման ձե­ւով մը գրկել), հրա­ժեշ­տի վեր­ջին ող­ջա­գու­րու­մով մը, մայ­րը ը­սաւ…
— Աղ­ջիկս՝ քե­զի շատ կը սի­րեմ ու կը մաղ­թեմ՝ բա­ւա­կան բա­րիք…
Աղ­ջի­կը պա­տաս­խա­նեց…
­­Սի­րու­նիկ մայ­րիկս… կեանքս քե­զի հետ, պէտք ե­ղա­ծէն մէկ ա­ւե­լի «բա­ւա­կան բա­րիք» էր… սէրդ կը բա­ւէր ին­ծի… ես մի­միայն գուր­գու­րան­քիդ կա­րի­քը ու­նէի… բա­ւա­կան բա­րիք նաեւ քե­զի մայ­րիկս…
Ող­ջա­գու­րո­ւե­ցան եւ աղ­ջի­կը մեկ­նե­ցաւ…
­­Մայ­րը սկսաւ յա­ռա­ջա­նալ, մեր նստած սրա­հին ա­պա­կեայ պա­տու­հան­նե­րուն եր­կայն­քով, նոյն ա­տեն տխրու­թեամբ նա­յե­լով, դէ­պի օ­դա­նա­ւե­րու թրիչ­քու­ղին…
­­Բա­ցա­յայտ էր, որ լալ կ’ու­զէր…
­­Չու­զե­ցի խան­գա­րել իր այս խիստ անձ­նա­կան պա­հը…
Ն­կա­տեց, որ ի­րեն կը դի­տեմ ու գլխու թե­թեւ շար­ժու­մով մը, ին­ծի ազ­նո­ւու­թեամբ բա­րե­ւե­լէն ետք, մօ­տե­ցաւ ու հար­ցուց…
— ­­Դուք եր­բեք ոե­ւէ մէ­կէն… մշտա­կան բա­ժա­նո­ւե՞ր էք…
— Ա­յո, բա­ժա­նո­ւեր եմ, (պա­տաս­խա­նե­ցի), կը նե­րէք հար­ցու­միս, սա­կայն ին­չո՞ւ ձեր բա­ժա­նու­մը «մշտա­կան» կ­’ը­սէք…
— Այ­լեւս բա­ւա­կան տա­րի­քոտ եմ տղաս, աղ­ջիկս ալ շա՜տ հե­ռու­նե­րը կ’եր­թայ… այն տպա­ւո­րու­թիւ­նը ու­նիմ, որ վե­րա­դար­ձի իր յա­ջորդ ճամ­բոր­դու­թիւ­նը… թա­ղու­միս ներ­կայ ըլ­լա­լու հա­մար պի­տի ըլ­լայ…
Գ­լու­խը դառ­նու­թեամբ շար­ժե­լով, ժպտաց…
— Աղ­ջի­կիս ը­սած այս քիչ ա­ռա­ջո­ւան մաղ­թանքս, ան­ցեա­լէն ե­կած շա՜տ հին մաղ­թանք մըն է… ո­ղոր­մած ծնողքս սո­վո­րու­թիւն ու­նէր, բո­լո­րին այն­պէս մաղ­թե­լու…
­­Վայր­կեա­նի մը հա­մար դադ­րե­ցաւ, պա­րապ նա­յո­ւած­քով մը չորս կող­մը դի­տեց, (կար­ծես ջա­նա­լով ո­րոշ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ վեր­յի­շել), ա­պա սկսաւ մէկ ա­ւե­լի ժպտալ…
— Երբ մէ­կու մը կ’ը­սենք, «քե­զի կը մաղ­թեմ բա­ւա­կան բա­րիք», խոր­քին մէջ ի­րեն կը մաղ­թենք, որ գե­ղե­ցիկ ու իր կեան­քը բա­րե­կար­գող, «բա­ւա­կան բա­րիք­ներ» ու­նե­նայ…
­­Շա­րու­նա­կա­բար ուղ­ղա­կի աչ­քե­րուս մէջ նա­յե­լով, (կար­ծես ճիշդ այդ պա­հուն մտա­ծա­ծի պէս), հե­տե­ւեալ խօս­քե­րը ը­սաւ ին­ծի…
— ­­Քե­զի կը մաղ­թեմ բա­ւա­կան լու­սա­ւոր Ա­րեւ… որ­պէս­զի կեան­քին հան­դէպ լու­սա­ւոր կե­ցո­ւածք ու­նե­նաս…
— ­­Քե­զի կը մաղ­թեմ բա­ւա­կան անձ­րեւ… որ­պէս­զի լու­սա­ւոր Ա­րե­ւը մէ՛կ ա­ւե­լի գնա­հա­տես…
— ­­Քե­զի կը մաղ­թեմ, բա­ւա­կան եր­ջան­կու­թիւն… որ­պէս­զի ո­գիդ ողջ պա­հես…
— ­­Քե­զի կը մաղ­թեմ բա­ւա­կան ցաւ ու տան­ջանք… որ­պէս­զի փոք­րիկ ու­րա­խու­թիւն­ներդ, քե­զի ա­ւե­լի մեծ ե­րե­ւան…
— ­­Քե­զի կը մաղ­թեմ բա­ւա­կան շահ… որ­պէս­զի քու բո­լոր փա­փաք­ներդ գո­հաց­նես…
— ­­Քե­զի կը մաղ­թեմ բա­ւա­կան վնաս… որ­պէս­զի քու բո­լոր ու­նե­ցած­նե­րուդ ար­ժէ­քը հասկ­նաս…
— ­­Քե­զի կը մաղ­թեմ բա­ւա­կան բա­ժա­նում­ներ… որ­պէս­զի եր­բե՛ք մշտա­կան բա­ժա­նում մը չու­նե­նաս…
Գ­լու­խը միւս կող­մը դար­ձուց եւ մեկ­նե­ցաւ ար­ցուն­քո­տ աչ­քե­րով…
* * *
Ու­շա­դիր ըլ­լանք եւ յար­գը գիտ­նանք մեր սի­րե­լի­նե­րուն…
Չ­վա­րա­նինք ա­մէն ա­ռի­թով յայտ­նե­լու ի­րենց հան­դէպ ու­նե­ցած մեր զգա­ցում­նե­րը…
Կր­նայ պա­տա­հիլ, որ մէկ վայր­կեա­նէն ու­րի­շի մը ճանչ­նանք…
Կր­նայ պա­տա­հիլ, որ մէկ ժա­մէն ի­րեն գնա­հա­տենք…
­­Բայց… ամ­բողջ կեանք մը պէտք է, մեր մէկ սի­րե­լիին կա­րե­նալ մոռ­նա­լու հա­մար…
Եւ խօս­քը մէ­ջէր­նիս… այս «մոռ­նա­լը» շատ ալ վստահ չէ…

minsar55@gmail.com