Խոր կսկի­ծով տե­ղե­կա­ցանք յու­նա­հայ հա­սա­րա­կա­կան եւ կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ ­Տիգ­րան ­Քա­ջի­կեա­նի մա­հուան լուրը։ ­Հան­գու­ցեա­լը ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռող­ջա­կան բար­դու­թիւն­նե­րով հի­ւան­դա­նոց կը գտնո­ւէր։ Ան­դա­մակ­ցած է ­Ռամ­կա­վար Ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան շար­քե­րուն եւ եր­կար տա­րի­ներ ե­ղած է կու­սակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ։ ­Հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թեան եւ ազ­գա­յին հիմ­նախն­դիր­նե­րուն շուրջ միշտ քա­ջա­լե­րած է միջ­կու­սակ­ցա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան ո­գին գա­ղու­թէն ներս։ Ե­ղած է «Ա­զատ Օր»ի հե­տե­ւո­ղա­կան ըն­թեր­ցող եւ գնա­հա­տած է հայ մա­մու­լի նո­ւա­ճում­նե­րը։ ­Մեր խո­րին ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նենք հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քին եւ պա­րա­գա­նե­րուն։