Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Բիւ­րոն խոր վշտով տե­ղե­կաց­նում է, որ ­Յու­լի­սի 22ին սրտի կա­թո­ւա­ծից իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց վաս­տա­կա­շատ ըն­կեր, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի եր­կա­րա­մեայ պա­տաս­խա­նա­տու, ­Բիւ­րո­յի գոր­ծա­վար (աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար)`
ընկ. ՎԱՀԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ
Հ.Յ. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան մեծ ըն­տա­նի­քի ա­նու­նից մեր վշտակ­ցու­թիւնն ենք յայտ­նում ընկ. ­Վա­հէ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի ըն­տա­նի­քին, հա­րա­զատ­նե­րին ու ըն­կեր­նե­րին:

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Բիւ­րօ
22 ­Յու­լիս 2018 Ե­րե­ւան