­Կի­րա­կի, 11 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող հայ­կա­կան հա­մայն­քի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Օ.Մ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի 48-րդ ­պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը: ­
Ժո­ղո­վին ներ­կայ էին շրջա­նից հո­գե­ւոր հո­վի­ւը, 17 պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ինչ­պէս նաեւ Ք­սան­թէին, ­Գո­մո­թի­նիէն եւ ­Գա­ւա­լա­յէն ժա­մա­նած հիւ­րեր:
­Ժո­ղո­վը սկիզբ ա­ռաւ ընկ. ­Կիւ­լա ­Գա­սա­պեա­նի բա­րի գա­լուս­տի եւ շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քով: Ա­պա տե­ղի ու­նե­ցաւ առ­ժա­մեայ դի­ւա­նի ընտ­րու­թիւն՝ ընկ ­Զա­պէլ ­Պա­լատ­լեան ընտ­րո­ւե­ցաւ ա­տե­նա­պե­տու­հի եւ ընկ. Ա­նոյշ ­Դա­ւի­թա­նեան՝ փոխ ա­տե­նա­պե­տու­հի: Ա­տե­նա­պե­տու­հին իր շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը յայտ­նեց այս վստա­հու­թեան հա­մար եւ ա­պա ըն­թացք տո­ւաւ յա­ջոր­դա­կան բո­լոր օ­րա­կար­գե­րուն: Ըն­թեր­ցո­ւե­ցաւ մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան ամ­փոփ տե­ղե­կա­գի­րը, որ­մէ ետք կա­տա­րո­ւե­ցաւ մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան քննար­կու­մը։
­Յա­ջոր­դա­բար, ե­ղան զա­նա­զան բնոյթ ու­նե­ցող գնա­հա­տա­կան­ներ, ա­ռա­ջարկ­ներ եւ ի մաս­նա­ւո­րի ար­ծարծ­րո­ւե­ցան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Ծաղ­կո­ցի եւ Թ­րա­կիոյ միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րու, ­Խալ­քի­տի­քիի ա­մա­րա­նո­ցի, նոր ան­դամ­ներ ներգ­րա­ւե­լու, շրջան­նե­րու մէջ հա­յու­թեան շրջա­նակ­նե­րը մօ­տե­նա­լու եւ զա­նոնք ա­ւե­լի աշ­խուժ դարձ­նե­լու վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րը, ո­րոնք բա­նա­ձե­ւո­ւե­ցան դի­ւա­նի եւ ո­րոշ փո­փո­խու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լէ ետք վա­ւե­րա­ցո­ւե­ցան:
­Ժո­ղո­վի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ փակ քո­ւէար­կու­թեամբ Հ.Գ.Խ.-ի նոր Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն: Ընտ­րո­ւե­ցաւ հե­տե­ւեալ­նե­րը.-
Ըն­կե­րու­հի ­Նո­ւարդ ­Ղա­լի­լէա-­Գալ­ֆա­յեան
Ըն­կե­րու­հի ­Ռու­զա­նա ­Զա­քա­րեան
Ըն­կե­րու­հի ­Ռու­զա­նա ­Զոհ­րա­պեան
Ըն­կե­րու­հի Ա­նոյշ ­Պա­պո­յեան
Ըն­կե­րու­հի Էմ­մա ­Շա­րո­յեան
Ըն­կեր ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան
Ըն­կեր ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան
­Ժո­ղո­վը փա­կո­ւե­ցաւ Հ.Օ.Մ.-ի քայ­լեր­գով:

ԹՂԹԱԿԻՑ