Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի եւ ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նի, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աստո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­տե­նա­պետ պրն. ­Յա­րու­թիւն Ար­թին Աբ­րա­հա­մեա­նի եւ շրջա­նի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­սակ­ցե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մին եւ ծնո­ղա­կան յանձ­նա­խում­բին հետ։ ­Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էին նաեւ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեանց ան­դա­մու­հի­նե­րը։
Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Կիւ­լա ­Գա­սա­պեան ներ­կա­յա­ցուց դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­Զա­պէլ ­Գալ­ֆա­յեա­նը, դպրո­ցի ու­սու­ցիչ­նե­րը եւ ծնո­ղա­կան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը։ Ա­պա հրա­ւի­րեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր՝ իր պատ­գա­մը փո­խան­ցե­լու այս մեծ ըն­տա­նի­քին։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը իր սրտի գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց դպրո­ցի այս ու­րա­խա­լի ե­րե­ւոյ­թին մա­սին, որ իբ­րեւ տնօ­րէ­նու­հի, ու­սուց­չու­հի­ներ եւ ծնո­ղա­կան յանձ­նա­խում­բի ան­դա­մու­հի­ներ, մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն կը ջամ­բեն, որ­պէս­զի մեր նոր սե­րուն­դը, յատ­կա­պէս սփիւռ­քի ամ­բողջ տա­րած­քին, իր ինք­նու­թիւ­նը շա­րու­նա­կէ պա­հել ու պահ­պա­նել, իր մայ­րե­նի լե­զուն ու­ղիղ կեր­պով խօ­սի ու, մա­նա­ւանդ, իր մէջ դրսե­ւո­րէ ազ­գա­յին ու ե­կե­ղե­ցա­կան ար­ժէք­նե­րու ա­ւան­դը։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Խալ­քի­տի­քի» շրջա­նէն ներս ա­մա­րա­նո­ցի յոյժ կա­րե­ւո­րու­թեան ու ան­յա­պաղ վե­րա­բա­ցու­մին։
Իր կար­գին, խօսք ա­ռին նաեւ Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան՝ ի­րենց ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նե­լով կա­տա­րո­ւած ա­ռա­քե­լու­թեան հա­մար եւ յոր­դո­րե­լով նո՛յն ո­գիով շա­րու­նա­կե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնն ու բծախնդ­րու­թիւ­նը։
Դպ­րո­ցի տնօ­րէ­նու­հին, ու­սու­ցիչ­ներն ու ներ­կա­նե­րը ի­րենց հար­ցադ­րում­նե­րը ուղ­ղե­ցին հիւ­րե­րուն եւ ստա­ցան գո­հա­ցու­ցիչ պա­տաս­խան­ներ։ Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։

Թղ­թա­կից