Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ներ­կա­յու­թեամբ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի եւ ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նի, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեանց, ու­սու­ցիչ­նե­րու, ծնող­նե­րու, ծնո­ղա­կան յանձ­նա­խում­բի, ու­սա­նող­նե­րու եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ դպրո­ցի ա­շա­կերտ-ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րուն, տե­ղի ու­նե­ցաւ երկ­րորդ դա­սա­րա­նի հան­դէ­սը՝ դաս­տիա­րակ-ու­սու­ցիչ ու­նե­նա­լով ­տիկ. Ք­րիս­թի­նա ­Յա­կո­բեա­նը։
­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­Զա­պէլ ­Գալ­ֆա­յեան՝ բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով եւ իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը յայտ­նե­լով բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք օ­ժան­դա­կե­ցին, որ­պէս­զի այս ձեռ­նար­կը յա­ջո­ղու­թեամբ պսա­կո­ւի։
Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով շաբ­թո­ւան մէջ ­Համ­բարձ­ման տօ­նը, ա­շա­կերտ­նե­րը կեն­դա­նի փոքր թա­տե­րա­խա­ղով մը եւ նո­ւա­գակ­ցու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին ­Համ­բարձ­ման տօ­նը՝ փոքր-փոքր ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով։ ­Տիկ. Ք­րիս­թի­նա ­Յա­կո­բեան իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց բո­լո­րին եւ յատ­կա­պէս ա­նոնց, ո­րոնք մե­ծա­պէս օգ­տա­կար դար­ձան ի­րեն։
Ա­ւար­տին, բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, որ ու­րա­խու­թեամբ յայ­տա­րա­րեց դպրո­ցի կա­տա­րած մեծ ու կա­րե­ւոր գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին եւ յոր­դո­րեց բո­լո­րը, մա­նա­ւանդ ծնող­նե­րը՝ ի­րենց զա­ւակ­նե­րը ու­ղար­կե­լու հայ­կա­կան դպրոց, որ­պէս­զի ­Հա­յու Ո­գին, հայ մշա­կոյ­թը, հայ ա­րուեստն ու հա­յու ան­նա­հանջ հա­ւատ­քով թրծո­ւած մեր նոր սե­րուն­դի զա­ւակ­նե­րը, յատ­կա­պէս Ս­փիւռ­քի տա­րած­քին գտնո­ւող­նե­րը, շա­րու­նա­կեն հա­յու ար­ժա­նա­վա­յել կեր­պով ապ­րիլ ու ապ­րեց­նել ­Հա­յաս­տա­նը։
­Հան­դէ­սը իր ա­ւար­տին հա­սաւ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր «­Պահ­պա­նիչ» ա­ղօթ­քով։ Ա­պա՝ ե­կե­ղեց­ւոյս շրջա­փա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ դպրո­ցի պա­րա­խում­բին գե­ղե­ցիկ ե­լոյ­թը, պա­րի ու­սու­ցիչ ու­նե­նա­լով տիկ. Ար­մէ­նու­հի ­Մել­քու­մեա­նին։
Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։

Թղ­թա­կից