Մարտ 25ին, Օր­լան­տո­յի մէջ, 91 տա­րե­կա­նին մա­հա­ցած է ե­րա­ժիշտ եւ «սի­կա­ռի ար­քայ» Ա­ւօ Ու­վե­զեան:
Ան հե­ղի­նակն է Ֆ­րենք ­Սի­նաթ­րա­յի Strangers in the Night ան­մահ եր­գին: Ե­րաժշ­տա­կան իր աս­պա­րէ­զին զու­գա­հեռ՝ Ու­վե­զեան նաեւ ա­մէ­նէն թան­կար­ժէք «AVO» մակ­նի­շի սի­կառ­նե­րու հիմ­նա­դիրն էր: Ծ­նած էր 1926ին, ­Պէյ­րութ: Օր մը, դի­պո­ւա­ծով կը ծա­նօ­թա­նայ ­Պարս­կաս­տա­նի ­Ռե­զա ­Փահ­լա­ւիին հետ, ո­րուն հա­մակ­րան­քին ար­ժա­նա­նա­լով՝ վեր­ջի­նիս մի­ջո­ցով կը ղրկո­ւի Ա.Մ.Ն., ու­սա­նե­լու ­Նիւ Եոր­քի ­Ճու­լիարտ հան­րա­ծա­նօթ դպրո­ցին մէջ:
Այ­նու­հե­տեւ, ա­մուս­նա­նա­լով ծա­նօթ ոս­կե­րի­չի մը աղջ­կան հետ, կը զբա­ղի նաեւ ոս­կեր­չու­թեամբ՝ ե­րաժշ­տու­թեան զու­գա­հեռ: 1958ին ճա­կա­տա­գի­րը ի­րեն կը վե­րա­պա­հէ եր­ջա­նիկ ա­նակն­կալ մը եւս. ­Լաս ­Վե­կա­սի մէջ կը ծա­նօ­թա­նայ ­Սի­նաթ­րա­յի հետ: ­Տա­րի մը ետք Ու­վե­զեա­նի յօ­րի­նած Broken Guitar («­Կոտ­րած կի­թառ») եր­գը կը ներ­կա­յա­ցո­ւի ­Սի­նաթ­րա­յին, որ մե­ղե­դիով հիա­ցած, կ­՚ա­ռա­ջար­կէ միայն բա­ռե­րը փո­խել: Այդ­պէ­սով ծնունդ կ­՚առ­նէ աշ­խար­հահռ­չակ Strangers in the Night եր­գը: