ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ

­­Հայ­կա­կան հո­ղե­րու ա­զա­տագ­րու­թեան դա­տը միշտ ե­ղած է հա­մայն հա­յու­թեան քա­ղա­քա­կան ու ան­զի­ջե­լի գե­րա­գոյն ն­պա­տա­կը: Ա­հա թէ ին­չո՛ւ հա­մայ­նա­վար վար­չա­կար­գի խստա­գոյն պայ­ման­նե­րու տակ իսկ հայ ժո­ղո­վուր­դը եր­բեք չդադ­րե­ցաւ ­­Ղա­րա­բա­ղեան հար­ցը ար­ծար­ծե­լէ եւ պա­հան­ջե­լէ, որ Ս­տա­լի­նի ա­պօ­րէն կար­գադ­րու­թիւ­նը սրբագ­րո­ւի:
­­Ղա­րա­բա­ղեան ­­Շար­ժու­մը սկզբնա­կան օ­րե­րուն հա­ւա­տաց ­­Կոր­պա­չո­վի վե­րա­կա­ռուց­ման լո­զուն­գին եւ ու­զեց ժո­ղովր­դա­վար ու օ­րի­նա­կան կար­գով սրբագ­րել ստա­լի­նեան ա­պօ­րի­նու­թիւ­նը:
­Սա­կայն յա­ջոր­դող դէպ­քե­րը անդ­րա­դարձ­նել տո­ւին, որ պէտք է ա­պա­ւի­նիլ սե­փա­կան ու­ժե­րուն: ­­Կազ­մա­կե­պո­ւե­ցաւ, ստեղ­ծեց պե­տու­թիւն ու բա­նակ եւ ի­րեն պար­տադ­րո­ւած պա­տե­րազ­մին մէջ ար­ձա­նագ­րեց յա­ռաջ­խա­ղացք ու յաղ­թա­նակ: Իսկ քա­ղա­քա­կան ու դի­ւա­նա­գի­տա­կան ճա­կա­տի վրայ յա­ջո­ղե­ցաւ ու­նե­նալ ինք­նու­րոյն վար­քա­գիծ եւ գէթ մին­չեւ հի­մա թոյլ չտո­ւաւ, որ ­­Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րը խա­ղա­քարտ դառ­նայ ու­րիշ հա­շիւ­նե­րու կամ շա­հե­րու:
­­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը քա­նի մը ա­ռիթ­նե­րով օ­րա­կար­գի հարց դար­ձաւ Մ.Ա.Կ.ի մէջ, որ իր կար­գին ա­նոր կար­գա­ւո­րումն ու լու­ծու­մը վստա­հե­ցաւ «Եւ­րո­պա­յի Ա­պա­հո­վու­թեան ու ­­Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ­­Կազ­մա­կերպու­թեան» (Ե.Ա.Հ.Կ.): ­­Մին­չեւ հի­մա բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կը կա­տա­րո­ւին ա­նոր միջ­նոր­դու­թեամբ: ­­Հայ քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ցարդ ա­չա­լուրջ է, որ պար­տադ­րո­ւած պա­տե­րազ­մի ճա­կատ­նե­րուն վրայ շա­հուած փա­ռա­ւոր յաղ­թա­նա­կը ամ­փա­ռու­նակ չկոր­սո­ւի դի­ւա­նա­գի­տա­կան խա­ղե­րու ու խար­դա­ւա­նանք­նե­րու հե­տե­ւան­քով:
Ի­րո­ղա­պէս գո­յու­թիւն ու­նի եւ ինք­զինք հաս­տա­տած է Ար­ցա­խի պե­տու­թիւ­նը, որ ստեղ­ծո­ւած է ժո­ղովր­դա­յին հան­րա­քո­ւէով, սա­կայն ա­նի­կա տա­կա­ւին ճա­նա­չու­մի չէ ար­ժա­նա­ցած մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան կող­մէ:
Եր­կու պե­տու­թիւն ու­նե­նա­լու գա­ղա­փա­րը ան­հա­րա­զատ է հայ քա­ղա­քա­կան մտքին հա­մար: ­­Սա­կայն նկա­տի ա­ռած ազ­գե­րու ինք­նո­րոշ­ման մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քը եւ սահ­ման­նե­րու ան­փո­փո­խե­լիու­թեան մա­սին մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րը, ու­րոյն պե­տու­թիւն ու­նե­նա­լու տար­բե­րա­կը հնա­րա­ւոր լա­ւա­գոյն մի­ջո­ցը կը հա­մա­րո­ւի Ար­ցա­խի դա­տին հա­մար, երբ մա­նա­ւանդ ծա­նօթ նա­խըն­թա­ցը կայ, որ Խ.­­Միու­թեան եւ Եու­կոս­լա­ւիոյ տա­րան­ջա­տու­մով՝ զա­նոնք բաղ­կաց­նող ազ­գա­յին միա­ւոր­նե­րը մէ­կը միւ­սին ե­տե­ւէն ան­կա­խու­թիւն հռչա­կե­ցին եւ ճա­նա­չու­մի ար­ժա­նա­ցան:

Ար­ցա­խի շրջա­կայ­քը (յա­ւե­լո­ւած)

­­Լա­չի­նի անց­քը.
­­Գո­րի­սէն ան­դին, ­­Լա­չի­նի անց­քէն ետք Ար­ցախն է:
­­Ճամ­բուն վրայ կը գտնո­ւի ­­Ծի­ծեռ­նա­վան­քը, կա­ռու­ցո­ւած՝ 5րդ ­դա­րուն: Ու­րիշ­նե­րու կար­գին կայ նաեւ ­­Վա­րազ­կոմ ե­կե­ղե­ցին (9-11րդ ­դար), որ ա­ւե­րակ վի­ճա­կի մէջ իսկ սքան­չե­լի նմոյշ մըն է հայ­կա­կան ճար­տա­րա­պե­տու­թեան:
Ար­ցա­խի հա­րիւ­րա­ւոր հին ե­կե­ղե­ցի­ներն ու վան­քե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­զա­րա­ւոր յու­շար­ձան­նե­րը ար­դէն խօ­սուն վկա­ներն են շրջա­նի հա­յա­պատ­կա­նու­թեան:

­­Շու­շի.
­­Կա­ռու­ցո­ւած է մե­ծա­զան­գո­ւած ժայ­ռի մը վրայ: Իր բարձր դիր­քով՝ ա­զե­րի­նե­րուն զի­նո­ւո­րա­կան ա­մէ­նէն զօ­րա­ւոր կեդ­րոնն էր, ուր­կէ անխ­նայ կը ռմբա­կո­ծո­ւէին հայ­կա­կան գիւ­ղերն ու քա­ղաք­նե­րը:
­­Ներ­քե­ւը կայ «­­Քա­րին­տակ» կո­չուող գիւ­ղը, որ ռմբա­կո­ծո­ւե­լուն պատ­ճա­ռով մե­ծա­թիւ զո­հեր տո­ւաւ պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին:
­­Շու­շիի հե­րո­սա­կան ա­զա­տագ­րու­մը ճա­կա­տագ­րա­կան ե­ղաւ պա­տե­րազ­մի ել­քին մէջ՝ ի նպաստ հայ­կա­կան կող­մին:
­­Շու­շի գրե­թէ միակ քա­ղաքն էր, ո­րուն բնակ­չու­թիւ­նը խառն էր՝ ա­զե­րի­նե­րէ ու հա­յե­րէ բաղ­կա­ցած:
­­Նա­խա­պէս Ատր­պէյ­ճան յա­տուկ ծրագ­րով ճիգ տա­րած էր, որ­պէս­զի քա­ղա­քը բնա­կո­ւի ա­զե­րի­նե­րով, ա­նոր զի­նո­ւո­րա­կան ա­նա­ռիկ դիր­քէն օգ­տո­ւե­լու հա­մար, երբ որ պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճակ ստեղ­ծո­ւէր…:
Գլ­խա­ւոր ե­կե­ղե­ցին՝ ­­Ղա­զան­չեց­ւոց ե­կե­ղե­ցին է, կա­ռու­ցո­ւած՝ 19րդ ­դա­րու երկ­րորդ կէ­սին:

Ս­տե­փա­նա­կերտ (Աս­կե­րան).
Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քը:
­­Յա­րա­բե­րա­բար նոր քա­ղաք մը, ո­րու շրջա­պա­տող բար­ձուն­քին կը գտնո­ւի յու­շար­ձան մը՝ «­­Մենք մեր լեռ­ներն ենք» խորհր­դա­նիշ բա­ցատ­րու­թեամբ: Ա­ւե­լի ծա­նօթ՝ «մա­միկն ու պա­պի­կը» ա­նու­նով:
Ս­տե­փա­նա­կեր­տէն 15 քմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ կայ Աս­կե­րան բեր­դը:

­­Գան­ձա­սար.
­­Կո­չո­ւած է՝ «­­Գան­ձա­սար» վան­քին ա­նու­նով:
­­Լե­րան մը գա­գա­թին կը գտնո­ւի. կող­քին՝ «­­Կա­չա­ղա­կա­բերդ»ի ա­ւե­րակ­նե­րը:
­­Հոն են նաեւ «Ս. ­­Գէորգ»ի վան­քը (16րդ ­դար) եւ «Ս. ­­Յով­հան­նու Մկրտիչ» ե­կե­ղե­ցին, ո­րուն տակ, տե­ղա­ցի­նե­րը կը հա­ւա­տան, որ թա­ղո­ւած է ­­Յովհ. Մկր­տի­չի գլու­խը:

­­Մար­տու­նի.
­­Քա­ղա­քը ու­նի մշա­կու­թա­յին կեդ­րոն, որ կը կո­չո­ւի Օpera, քա­նի որ Ե­րե­ւա­նի operaի կա­ռոյ­ցին շատ կը նմա­նի:
­­Կեդ­րո­նին մօտ կա­ռու­ցո­ւած է ար­ձա­նը ­­Մոն­թէ ­­Մել­քո­նեա­նի, Ա­մե­րի­կա ծնած հայ հե­րո­սին, որ Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մին մաս­նակ­ցե­ցաւ իբ­րեւ հրա­մա­նա­տար եւ հոն ալ զո­հո­ւե­ցաւ: Շր­ջա­նին մէջ կայ 4 ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մա­լիր մը, կա­ռու­ցո­ւած՝ 5-13րդ ­դա­րե­րուն:
­­Մօ­տա­կայ­քը կը գտնո­ւի 2000 տա­րե­կան ծառ մը, որ կը կո­չո­ւի «Սխ­տո­րա­շէն»:

­­Հադ­րութ.
Ան­տա­ռա­պատ լեռ­նե­րով գե­ղե­ցիկ շրջան մը: ­­Հոն կը գտնո­ւի Կ­չա­վան­քը (13րդ ­դար), որ սքան­չե­լի տե­սա­րան ու­նի եւ կը նկա­տո­ւի Ար­ցա­խի գաղտ­նիք­նե­րը պա­հող: ­­Կա­ռու­ցո­ւած է «շա՚տ, շատ գէշ ժա­մա­նակ­նե­րուն, երբ մոն­կոլ­նե­րը ա­մէն ինչ կը քան­դէին…»:

­­Մար­տա­կերտ.
­­Ռազ­մա­կան կա­րե­ւոր ու ջրա­ռատ շրջան մը: Ն­շա­նա­ւոր է ա­նա­ռիկ դիր­քով «Ջ­րա­բերդ»ը, ո­րու յի­շա­տա­կու­թիւ­նը կայ 7րդ ­դա­րէն: ­­Հոն­կէ կ­­՚ե­րե­ւայ «Ե­րից ­­Ման­կաց» վան­քը՝ հիա­նա­լի տե­սա­րա­նով ու ճար­տա­րա­պե­տու­թեամբ, կա­ռու­ցո­ւած՝ 17րդ ­դա­րու վեր­ջա­ւո­րու­թեան:
­­Ներ­կա­յիս կա­րե­լի չէ այս շրջա­նը այ­ցե­լել, զի­նո­ւո­րա­կան գօ­տի ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռով:

­­Ծա­նօ­թագ­րու­թիւն.
Ար­ցա­խին մաս կը կազ­մէ նաեւ ­­Շա­հու­մեա­նի շրջա­նը, որ պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն վայ­րագ յար­ձա­կում­նե­րու են­թար­կո­ւե­ցաւ ա­զե­րի­նե­րու կող­մէ: Ան­մեղ բնակ­չու­թիւ­նը բազ­մա­թիւ զո­հեր տա­լով փա­խուս­տի դի­մեց ու գաղ­թա­կան դար­ձաւ: ­­Շա­հու­մեա­նը ա­զե­րի­նե­րու գրաւ­ման տակ է ներ­կա­յիս:
Ար­ցա­խը հա­րուստ է պատ­մա­կան բազ­մա­թիւ յու­շար­ձան­նե­րով, ե­կե­ղե­ցի-մա­տուռ­նե­րով, խաչ­քա­րե­րով, բեր­դե­րով, գե­րեզ­մա­նա­տուն­նե­րով եւ այն­պի­սի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րով, ո­րոնք ա­մէ­նէն կաս­կա­ծա­միտ մարդն ալ կը հա­մո­զեն, թէ շրջա­նը ան­բա­ժա­նե­լի մա­սը կազ­մած է ­­Հա­յաս­տա­նի:
­­Մեր վե­րը թո­ւած­նե­րը շատ աննշան, հա­զիւ թէ չնչին գա­ղա­փար մը կու տան գո­յու­թիւն ու­նե­ցող յու­շար­ձան­նե­րու մա­սին: ­­Դա­րե­րու ըն­թաց­քին, բա­ցի հո­ղամ­շա­կու­թե­նէն, Ար­ցա­խի մէջ զար­գա­ցած են ճար­տա­րա­պե­տու­թիւ­նը եւ գոր­գա­գոր­ծու­թիւ­նը, որ կը շա­րու­նա­կո­ւի մին­չեւ այ­սօր:

­­Վեր­ջա­բան.
­­Ներ­կա­յիս, ­­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րը զի­րար կ­­՚ամ­բող­ջաց­նեն եւ պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած են ի­րար­մով՝ միեւ­նոյն ար­մա­տէն ծնած-ա­ճած եր­կու ծա­ռե­րու նման: Ա­պա­գա­յին հա­մար, սա­կայն, ան­խու­սա­փե­լի է եր­կու­քին միա­ւո­րու­մը:

(­­Վերջ)