ՍԱՐԳԻՍ ՏԱՂՏԷՎԻՐԵԱՆ — «­Հայ­րե­նիք»

19 ­Յու­նո­ւար 2018ին թրքա­կան բա­նա­կը «­Ձի­թե­նիի ճիւղ» գոր­ծո­ղու­թեամբ լայ­նա­ծա­ւալ յար­ձա­կու­մի ան­ցաւ ­Սու­րիոյ Աֆ­րին քա­ղա­քին ու ա­նոր շրջա­կայ գիւ­ղե­րուն դէմ:
Աֆ­րի­նը մե­ծա­մաս­նու­թեամբ բնա­կո­ւած է քիւր­տե­րով, մաս կը կազ­մէ քիւրտ ­Ռո­ժա­վա հե­ռան­կա­րա­յին հան­րա­պե­տու­թեան եւ կը գտնո­ւի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու եւ ­Ռու­սաս­տա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող քիւրտ զի­նեալ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու տի­րա­պե­տու­թեան տակ:
­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նը յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նած է ­Թուր­քիոյ բա­նա­կի «­Ձի­թե­նիի ճիւղ» գոր­ծո­ղու­թեան եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թած ա­նոր՝ ա­ւելց­նե­լով, որ պի­տի ա­ղօ­թէ ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծու­նէու­թեան դադ­րեց­ման, խա­ղա­ղու­թեան ու տրա­մա­բա­նու­թեան ըն­թաց­քի հաս­տատ­ման հա­մար («­Հուր­րիէթ ­Տէյ­լի ­Նիուզ», 23 ­Յու­նո­ւար 2018):
­Քա­ղա­քա­կան եւ շրջա­նա­յին ու­ժե­րու նպա­տակ­նե­րուն եւ դիր­քե­րուն վեր­լու­ծու­մը չէ այս փոր­ձը, այլ ճիգ մը՝ հասկ­նա­լու եւ հասկց­նե­լու ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նին կե­ցո­ւած­քը:
­Ցարդ մարդ­կա­յին պատ­մու­թեան ամ­բողջ ըն­թաց­քին, ­Նոյ ­Նա­հա­պե­տէն սկսած, ձի­թե­նիի ճիւ­ղը խորհր­դան­շած է փո­թո­րի­կի վերջ եւ խա­ղա­ղու­թեան սկիզբ: ­Թուր­քը այդ ա­նո­ւան տակ նպա­տա­կադ­րած է ի­րա­գոր­ծել ճիշդ հա­կա­ռա­կը՝ նոր փո­թո­րի­կի սկիզբ եւ խա­ղա­ղու­թեան յա­ւե­լեալ խոր­տա­կում. յար­ձա­կիլ ­Սու­րիոյ վրայ (ան­գամ մը եւս), բնաջն­ջել քրտա­կան սահ­մա­նա­կից բնա­կա­վայր մը եւ զէն­քի ու­ժով հաս­տա­տել թրքա­կան ազ­դե­ցու­թեան գօ­տի ­Սու­րիոյ մէջ, ի հե­ճուկս սու­րիա­կան ան­կա­խու­թեան եւ քրտա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան:
­Ճիշդ է, որ քիւր­տե­րը պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին հա­յու­թեան մե­ծա­գոյն պա­տու­հաս­նե­րէն մէ­կը ե­ղած են, բայց եր­բեք կա­րե­լի չէ մե­զի հա­սած վնա­սի այդ ծա­ւա­լը բաղ­դա­տել թուր­քե­րուն եւ թա­թար­նե­րուն հաս­ցու­ցած ա­ղէտ­նե­րու ծա­ւա­լին հետ: ­Ճիշդ է, որ քիւր­տե­րը հա­յոց դէմ գոր­ծադ­րո­ւած բո­լոր ջար­դե­րուն ու 1915ին սկսած ցե­ղաս­պա­նու­թեան գլխա­ւոր գոր­ծիք­նե­րէն մէ­կը ե­ղած են, բայց ծրագ­րո­ղը, հո­վա­նա­ւո­րը, օ­րէնս­դի­րը եւ գե­րա­գոյն գոր­ծա­դի­րը թուր­քը ե­ղած է: Այս տո­ղե­րով քիւր­տե­րուն մեղ­քե­րը չեն քա­ւո­ւիր ան­շուշտ եւ տա­կա­ւին ու­նին ի­րենց յան­ցան­քի պատ­կա­ռե­լի բա­ժի­նը: ­Ներ­կա­յիս, քիւր­տե­րու գո­նէ քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւ­նը ­Թուր­քիոյ մէջ կը յայ­տա­րա­րէ, թէ կը ձգտի ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հա­ւա­սա­րու­թեան եւ ի­րա­ւունք­նե­րու ձեռք­բեր­ման: ­Նաեւ՝ ­Թուր­քիոյ, ­Սու­րիոյ, Ի­րա­քի եւ Ի­րա­նի քրտա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը կը մի­տին ինք­նա­վա­րու­թեան եւ ի վեր­ջոյ ան­կա­խու­թեան. աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն մէջ որ­քան ի­րա­տես կամ ի­րա­գոր­ծե­լի են այդ նպա­տակ­նե­րը՝ այլ հարց է եւ այլ հար­թա­կի քննար­կու­մի ա­ռար­կայ, սա­կայն ա­զա­տու­թեան եւ ինք­նա­վա­րու­թեան ցան­կու­թիւն­նե­րը հիմ­նա­կան մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­ներ են հաս­տա­տո­ւած բո­լոր մի­ջազ­գա­յին ուխ­տե­րու կող­մէ:
Այժմ, պահ մը, հարկ է թո­ւար­կել, թէ ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նը ի՞նչ կը շա­հի եւ ի՞նչ կը կորսնց­նէ այս յայ­տա­րա­րու­թեամբ:

Օ­գուտ­նե­րը.-
– ­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հի բան­բեր Իպ­րա­հիմ ­Քա­լը­նի շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը եւ ար­տա­յայ­տու­թիւ­նը, թէ «միաս­նա­կա­նու­թիւ­նը ի­րենց մե­ծա­գոյն ուժն է»:
– ­Կարգ մը հայ ան­հատ­նե­րու (կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հա­կան) վստա­հու­թեան ամ­րագ­րու­մը թուրք իշ­խա­նա­ւոր­նե­րուն մօտ: ­Պետ­րոս ­Շի­րի­նօղ­լո­ւի եւ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ Էր­տո­ղա­նի վեր­ջին հան­դի­պու­մին ներ­կայ ե­ղած էր նաեւ «ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան» (կը շեշ­տենք՝ «ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան») նա­խա­րա­րի խորհր­դա­կա­նը… ­Կապ մը կա՞յ ար­դեօք ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նին վրայ մեծ հե­ղի­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող ­Շի­րի­նօղ­լո­ւին եւ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի խորհր­դա­կա­նին, Էր­տո­ղա­նին հո­վա­նիին տակ տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դակ­ցու­թեան ու պատ­րիար­քա­րա­նի յայ­տա­րա­րու­թեան մի­ջեւ…
– ­Հա­ւա­նա­բար… ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քի ընտ­րու­թեան խո­չըն­դոտ­նե­րուն յաղ­թա­հա­րու­մը եւ ժո­ղովր­դա­վար ըն­թաց­քին վա­ւե­րա­ցու­մը:
– ­Հա­ւա­նա­բար… հայ հա­մայն­քին ա­պա­հո­վու­թիւ­նը եւ բա­րօ­րու­թիւ­նը:
– ­Հա­ւա­նա­բար… Հ­րանդ ­Տին­քը սպան­նող­նե­րուն ու դա­ւա­դիր­նե­րուն քո­ղա­զեր­ծումն ու դա­տա­պար­տու­մը:
– Ա­ւե­լի հե­ռուն չեր­թանք… «հա­ւա­նա­բար»նե­րով (­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չում, հա­յու­թեան եւ նոյ­նինքն ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նի կո­րուստ­նե­րու հա­տու­ցում, ինչ­քե­րու վե­րա­դարձ եւ այլն, եւ այլն), ո­րով­հե­տեւ մէկ «փոք­րիկ» յայ­տա­րա­րու­թեամբ այդ­քան մեծ շրջա­դարձ չեն ի­րա­կա­նաց­ներ թրքա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը եւ հա­մա­թու­րա­նա­կա­նու­թիւ­նը…

Վ­նաս­նե­րը.-
– ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նը կը կորսնց­նէ իր ա­զատ ար­տա­յայ­տու­թեան ի­րա­ւուն­քը, ան­գամ մը եւս, ի՛ր իսկ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ:
– Կ­’ոտ­նա­հա­րէ իր ար­ժա­նա­պա­տիւ տե­ղը ­Թուր­քիոյ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մէջ:
– Ա՛լ ա­ւե­լի կը նո­ւաս­տա­նայ ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նա­ւոր­նե­րուն առ­ջեւ, ո­րով­հե­տեւ երբ ճնշո­ղը դէ­մը քա­մա­կա­կո­րու­թիւն կը նկա­տէ, շա­րու­նա­կա­բար ա­ւե­լի կը բռնա­նայ, աս­տի­ճա­նա­բար ա­ւե­լին խլե­լու, ի վեր­ջոյ մա­հա­ցու հա­րո­ւա­ծը տա­լու՝ կա­մայ թէ ա­կա­մայ զի­ջո­ղին:
– ­Կը չքա­նան ­Պոլ­սոյ հայ ա­զա­տա­տենչ հա­տո­ւա­ծին ցարդ մշա­կած ու քա­ղած պտուղ­նե­րը:
– Խնդ­րոյ ա­ռար­կայ կը դառ­նայ քիւրտ ժո­ղո­վուր­դին հա­մակ­րու­թիւ­նը հա­յու­թեան հան­դէպ:
– ­Պատ­րիար­քա­րա­նը կը հա­ւա­սա­րի ա­զա­տու­թեան ձգտող քիւր­տը խեղ­դո­ղին հետ:
– ­Զօ­րա­վիգ կը հան­դի­սա­նայ ինք­նիշ­խան եր­կիր մը բռնագ­րա­ւո­ղին:
– ­Չի տես­ներ, թէ ­Թուր­քիոյ բա­նա­կը Աֆ­րի­նի վրա­յով կը մօ­տե­նայ հա­րա­ւը գտնո­ւող (միայն 30 մղոն ան­դին) հա­յա­շատ ­Հա­լէ­պին, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն նոյ­նինքն ­Թուր­քիոյ զի­նո­ւո­րա­պէս հո­վա­նա­ւո­րեալ­նե­րուն կող­մէ են­թար­կո­ւած էր մաս­նա­կի պա­շար­ման եւ ա­մէ­նօ­րեայ ռմբա­կո­ծում­նե­րու, ու­նե­ցած մեծ վնաս­ներ եւ բազ­մա­թիւ զո­հեր, մին­չեւ ռու­սե­րու օգ­նու­թեամբ սու­րիա­կան բա­նա­կին կող­մէ պա­շար­ման գօ­տի­նե­րու բե­կու­մը: Յս­տակ չէ՞, թէ հա­յաբ­նակ ­Քե­սա­պէն ետք, հա­յա­շատ ­Հա­լէ­պը հա­յա­թա­փե­լը ի՛նչ ի­մաստ ու­նի թուրք քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հա­մար:
­Հայ բո­լոր ղե­կա­վար­նե­րը՝ կրօ­նա­կան, քա­ղա­քա­կան, թէ մտա­ւո­րա­կան, ա­զա­տօ­րէն կե­ցո­ւածք դրսե­ւո­րե­լու կող­քին, եր­բեմն կը փոր­ձո­ւին այս կամ այն ու­ժին պար­տադ­րան­քին տակ հա­յավ­նաս յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու, ա­ռանց մտա­ծե­լու կամ անդ­րա­դառ­նա­լու, թէ ներ­կա­յէն ան­դին ա­պա­գայ սե­րունդ­ներն ալ կաշ­կան­դու­մի եւ շա­րու­նա­կա­կան հա­րո­ւա­ծի կ’են­թար­կեն: Ե­թէ նպա­տա­կը ղե­կա­վա­րի դիր­քը պահ­պա­նելն է, լռու­թիւ­նը յա­ջող զէնք է, բայց կո­չու­մը եւ դիր­քը ա­ւա­զախ­րե­լը՝ ան­նե­րե­լի: Երբ կո­չու­մին գի­տա­կից ղե­կա­վա­րի հետ է ճնշո­ղին գոր­ծը, ան­պայ­ման ոչ-պար­տո­ւո­ղա­կան ել­քը կա­րե­լի է գտնել դի­ւա­նա­գէ­տօ­րէն, իսկ ա­նե­լի պա­րա­գա­յին՝ պատ­ճա­ռա­բա­նո­ւած հրա­ժա­րա­կա­նը կը պար­տադ­րէ ի­րա­վի­ճա­կի շրջում ճնշո­ղին եւ ճնշո­ւո­ղին մի­ջեւ: