Հ.Օ.Մ.ի Ս­տե­փա­նա­կեր­տի «­Սօ­սէ» ման­կա­պար­տէ­զը՝ մէկ տա­րե­կան

Հայ Կապոյտ Խաչի էջ

0
18255

­Վիք­թո­րիա ­Մա­ղա­քեան

­Մէկ տա­րո­ւան թարմ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով կը վեր­յի­շենք Հ.Օ.Մ.ի Ս­տե­փա­նա­կեր­տի «­Սօ­սէ» ­Ման­կա­պար­տէ­զի բա­ցու­մը, որ հա­զիւ տա­րի մը ա­ռաջ ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ։ ­Մէկ տա­րե­կան դպրո­ցը, դար­ձեալ բա­ցաւ իր դռնե­րը՝ դի­մա­ւո­րե­լով փոք­րիկ ա­շա­կերտ­նե­րը։ Դպ­րո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նի վե­րա­մու­տի զան­գը հնչեց նոր ու­սում­նա­կան տա­րո­ւայ մը հա­մար։
Ան­ցեալ տա­րի, 2017ի ­Սեպ­տեմ­բեր 6ին, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ վե­րա­կա­ռու­ցուած Հ.Օ.Մ.ի «­Սօ­սէ» ­Ման­կա­պար­տէ­զի բաց­ման պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցած էին ա­ւե­լի քան 400 ա­կա­նա­ւոր հիւ­րեր, նո­ւի­րա­տու­ներ եւ Հ.Օ.Մ.ի ան­դամ­ներ, ինչ­պէս նաեւ ­Յու­նաս­տա­նէն ժա­մա­նած ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ան­դա­մու­հի­նե­րու մեծ թիւ մը։
­Նո­րա­կա­ռոյց այս հա­մա­լի­րը, որ ե­կաւ ա­ւել­նա­լու Ար­ցա­խի մէջ գոր­ծող Հ.Օ.Մ.ի 8 դպրոց­նե­րու շար­քին, ար­գա­սիքն է ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան ջան­քե­րուն, որովհետեւ աշ­խար­հաց­րիւ Հ.Օ.Մ.ու­հի­ներ՝ հայ դպրու­թեան ջա­հը մշտա­վառ կը ձգտին պա­հել։
Հ­պար­տու­թեան զգա­ցում­նե­րով միայն կա­րե­լի է նշել կա­րե­ւոր այս մեկ­նար­կը, գիտ­նա­լով թէ որ­քան կա­րե­ւոր է Ար­ցա­խի նոր սե­րուն­դի կրթա­կան դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը, ար­դիա­կան ու նո­րա­րար շէն­քա­յին կա­ռոյց­նե­րու մէջ։
Այս խոր հա­մո­զու­մով եւ նո­ւի­րու­մով ա­ռաջ­նոր­դո­ւած, շատ կա­րե­ւոր է հայ­րե­նի երկ­րի մեր ե­րե­խա­նե­րուն ա­պա­հո­վել ու­րախ եւ խա­ղաղ ման­կու­թիւն։
Ար­դիա­կան ո­ճով, ար­տաք­նա­պէս թէ ներք­նա­պէս սեր­տո­ւած «­Սօ­սէ» ­Ման­կա­պար­տէ­զի շէն­քը, ա­մէն ձե­ւի յար­մա­րու­թիւն­ներ կը շնոր­հէ իր հիւ­րըն­կա­լած Ար­ցա­խի ե­րե­խա­նե­րուն։ ­Ժա­մա­նա­կա­կից պայ­ման­նե­րով օժ­տո­ւած նոր ու գե­ղե­ցիկ ­Ման­կա­պար­տէ­զը կը դառ­նայ տա­քուկ օ­ճախ մը, ուր ա­նոնք պի­տի ստա­նան կրթու­թիւն, դաս­տիա­րա­կու­թիւն եւ հա­սակ պի­տի առ­նեն ա­ռողջ մթնո­լոր­տի մէջ։
­Հայ ազ­գին հա­մար ա­մէ­նէն բարձր ար­ժէք­նե­րը իր փոք­րիկ մա­նուկ­ներն են՝ մեր պատ­մու­թեան, մշա­կոյ­թի եւ ինք­նու­թեան գո­յա­տեւ­ման ե­րաշ­խա­ւոր­նե­րը։
Ակ­նա­բեր­դի, Խն­ձո­րիս­տա­նի, ­Շու­շիի, Ա­շա­նի, ­Տո­ղի, ­Մեծ ­Դաղ­լա­րի, ­Քա­րե­կա­յի եւ ա­մէ­նէն նոր, հա­զիւ 1 տա­րե­կան Ս­տե­փա­նա­կեր­տի «­Սօ­սէ» վե­րա­կա­ռու­ցո­ւած ­Ման­կա­պար­տէ­զի գու­նա­ւոր դա­սա­րան­նե­րուն մէջ, մատ­ղաշ սե­րունդ­ներ պի­տի մեծ­նան, նպա­տակ ու­նե­նա­լով ազ­գա­յին մեր ար­ժէք­նե­րու պահ­պա­նու­մը, հայ­րե­նի­քի ամ­րապն­դու­մը, լե­զո­ւի ու մշա­կոյ­թի զար­գա­ցու­մը, ու այս շէն­քե­րէն դուրս պի­տի գան՝ գի­տու­թեան եւ աշ­խա­տան­քի նո­ւի­րո­ւած Ար­ցա­խի հե­տա­գայ սե­րունդ­նե­րը։
­Մեծ գո­հու­նա­կու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ բո­լո­րիս, թէ այս դա­սա­րան­նե­րուն մէջ կը հնչէ Ար­ցա­խի փոք­րիկ­նե­րու ու­րախ կան­չը, երգն ու խնդու­քը։ ­Հոն կը կրթո­ւին ու կը զո­ւար­ճա­նան Ար­ցա­խի ե­րե­խա­նե­րը ու ան­կէ բարձ­րա­ցող կան­չե­րով՝ կը լիա­նան Հ.Օ.Մ.ու­հի­նե­րու ու սփիւռ­քա­հա­յու­թեան հո­գի­նե­րը։