­Սեպ­տեմ­բեր 13ին, Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան ըն­դու­նեց Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը՝ ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Քա­րո­լին Շ­մա­ւո­նեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ: Հ.Օ.Մ.ի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան կազ­մին մէջ էին փոխ-ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Նա­յի­րի ­Տէր­տէ­րեան, ա­տե­նադպիր ­Ռի­թա ­Հինդ­լեան, գան­ձա­պահ ­Սիլ­վա ­Գու­յում­ճեան, ինչ­պէս նաեւ՝ ան­դամ­ներ ­Լի­զա Ա­ւա­գեան, ­Նել­լի ­Վե­քի­լեան, Ան­նա ­Տէր-­Յա­կո­բեան, ­Վար­սե­նիկ ­Սար­գի­սեան, ­Սո­նիա Ա­քէ­լեան, Ա­լե­սիա ­Պե­ճա­նեան, Օ­ժիկ Գ­րի­գո­րեան եւ ­Նել­լի ­Նար­կի­զեան:
­Նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց կա­ռոյ­ցի ան­դամ­նե­րը՝ Հ.Օ.Մ.ի ­Հա­յաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան 25ա­մեա­կի եւ ­Սեպ­տեմ­բեր 6ին Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ կա­յա­ցած Հ.Օ.Մ.ի «­Սօ­սէ» ման­կա­պար­տէ­զի հան­դի­սա­ւոր բաց­ման առ­թիւ: Ան կա­րե­ւոր հա­մա­րեց Ս­փիւռ­քի մէջ Հ.Օ.Մ.ի հա­յան­պաստ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, յատ­կա­պէս՝ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, կրթա­կան, ըն­կե­րա­յին եւ ինք­նու­թեան պահ­պան­ման մար­զե­րէն ներս։
­Նա­խա­րա­րը նաեւ ներ­կա­յա­ցուց «­Սահ­մա­նա­պահ գիւ­ղե­րին ա­ջակ­ցու­թիւն» ծրա­գի­րը եւ ա­ռա­ջար­կեց 43 գիւ­ղե­րէն մէ­կը ընտ­րել ու շէնց­նել՝ զայն դարձ­նե­լով «Հ.Օ.Մ.ի գիւղ»ը:
Քն­նար­կո­ւե­ցան նաեւ ­Հա­յաս­տան-սփիւռք հա­մա­հայ­կա­կան 6րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նակ­ցու­թեան, ինչ­պէս նաեւ սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ Հ.Օ.Մ.ի մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման ու ամ­րապնդ­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր:
Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը, ի­րենց կար­գին, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան եւ բարձր գնա­հա­տան­քին հա­մար, ա­պա՝ ներ­կա­յա­ցու­ցին Հ.Օ.Մ.ին ի­րա­կա­նա­ցու­ցած աշ­խա­տանք­նե­րը՝ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նե­լով մաս­նակ­ցե­լու «­Սահ­մա­նա­պահ գիւ­ղե­րի ա­ջակ­ցու­թիւն» ծրա­գի­րին եւ աշ­խու­ժաց­նե­լու ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը նա­խա­րա­րու­թեան այլ ծրա­գիր­նե­րուն:
Հ.Օ.Մ.ը ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած է 1991ին, եւ մօ­տա­ւո­րա­պէս 600 ան­դա­մու­հի­նե­րով կը գոր­ծէ ­Հա­յաս­տա­նի 48 շրջան­նե­րու մէջ: Հ.Օ.Մ.ի ա­ռա­քե­լու­թիւնն է նպաս­տել ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ի­րա­ւա­կան, ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան պե­տու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման եւ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան կերտ­ման գոր­ծի ըն­թաց­քին, ինչ­պէս նաեւ՝ օ­ժան­դա­կել հայ ժո­ղո­վուր­դի ըն­կե­րա­յին, կրթա­կան, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան եւ բա­րե­սի­րա­կան ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման: