«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»
­Դի­մում­նե­րու պայ­մա­նա­ժամ

­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը ( Հ.Օ.Մ.) հաս­տա­տած է «Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»ը հայ ու­սա­նող­նե­րու հա­մար: Ն­պա­տակն է հայ ու­սա­նող­նե­րուն օգ­տա­կար հան­դի­սա­նալ դրա­մա­կան օ­ժան­դա­կու­թեամբ մը՝ ի­րենց ու­սում­նա­կան նիւ­թա­կան պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար, միա­ժա­մա­նակ ակն­կա­լե­լով, որ հայ ու­սեալ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը իր մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան պա­շա­րը ի սպաս պի­տի դնէ իր հայ­րե­նի­քին եւ ազ­գին:
2023-2024 տա­րեշր­ջա­նին հա­մար «Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ» ստա­նալ փա­փա­քող ու­սա­նող­նե­րը պար­տին ի­րենց դի­մում­նագ­րե­րը յանձ­նել Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, մին­չեւ 10 ­Մա­յիս 2024:
­Նա­խա­պայ­ման է որ դի­մող ու­սա­նող­նե­րը հա­մալ­սա­րա­նի ուս­ման ա­ռա­ջին տա­րին ար­դէն ա­ւար­տած ըլ­լան։
­Դի­մում­նա­գի­րը, իր բո­լոր կցում­նե­րով, պի­տի ըլ­լայ հա­յե­րէն կամ անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով. ո­րե­ւէ այլ լե­զո­ւով պատ­րաս­տո­ւած դի­մում­նա­գիր պէտք է իր հա­յե­րէն կամ անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նով ներ­կա­յա­ցո­ւի:
­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան գրա­սե­նեակ, ստա­նա­լու հա­մար յա­տուկ դի­մում­նագ­րե­րը եւ յա­ւե­լեալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ, հե­ռա­ձայ­նե­լով Հ. Կ. ­Խա­չի քար­տու­ղա­րու­թեան, հեռ. 210 9574973 թի­ւին:

­Յու­նաս­տա­նի Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւն