2022 թ. ­Մար­տի 8-ին, ­Հա­յաս­տա­նում գու­մա­րո­ւած Հ.Յ.Դ. 34-րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղովն ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այն մեկ­նար­կել էր ­Փետ­րո­ւա­րի 28-ին։
­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գը բխում էր հայ­րե­նի­քի եւ հա­յու­թեան առ­ջեւ ծա­ռա­ցած նե­րազ­գա­յին, մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մար­տահ­րա­ւէր­նե­րից, ո­րոնց շուրջ ծա­ւա­լո­ւե­ցին խոր­քա­յին քննար­կում­ներ. ճշտուե­ցին յա­ջորդ քա­ռա­մեա­կի Հ.Յ.Դ. քա­ղա­քա­կան ու­ղե­գիծն ու ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը եւ կա­յա­ցո­ւե­ցին ո­րո­շում­ներ ­Հայ դա­տի, ար­տա­քին եւ նե­րազ­գա­յին ուղ­ղու­թիւն­նե­րով աշ­խա­տանք­նե­րի, քա­րոզ­չա­կան եւ տնտե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ:
­Ժո­ղո­վը քննեց եւ գնա­հա­տեց շրջա­նա­ւարտ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ե­ռա­մեայ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, ներ­կազ­մա­կեր­պա­կան խնդիր­ներն ու ա­նե­լիք­նե­րը:
Ընդ­հա­նուր ժո­ղովն իր օ­րա­կար­գը սպա­ռե­լուց յե­տոյ, ընտ­րեց կու­սակ­ցու­թեան բարձ­րա­գոյն մար­մին՝ ­Բիւ­րօ:
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րոն իր անդ­րա­նիկ նիս­տում Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընտ­րեց
­Յա­կոբ ­Տէր-­Խա­չա­տու­րեա­նին։

Հ.Յ.Դ. նո­րըն­տիր ­Բիւ­րո­յի ան­դամ­ներն են՝
­Վի­գէն ­Բա­ղու­մեան (Ի­րան)
­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան (Ար­ցախ)
Ար­սէն ­Համ­բար­ձու­մեան (­Հա­յաս­տան)
­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան (­Հա­յաս­տան)
Մկր­տիչ Մկր­տի­չեան (­Լի­բա­նան)
­Խա­ժակ Մկր­տի­չեան (Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ)
Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան (­Հա­յաս­տան)
­Յով­սէփ ­Տէր-­Գէոր­գեան (Եւ­րո­պա)
­Րաֆ­ֆի ­Տօ­նա­պե­տեան (­Գա­նա­տա)
­Մու­րադ ­Փա­փա­զեան (Եւ­րո­պա)

Հ.Յ.Դ. ­Հան­րա­յին կա­պե­րի գրա­սե­նեակ
08 ­Մարտ, 2022 թ.
­Դի­լի­ջան