­Հ.Յ.Դ. 132-ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը դաշ­նակ­ցա­կա­նի ուխ­տը
վե­րա­նո­րո­գե­լու ա­ռիթ մը ե­ղաւ

Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 132-րդ ­տա­րե­դար­ձի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ, 12 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րուն մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ Հ.Յ.Դ. շար­քա­յին ըն­կեր­նե­րուն, բա­րե­կամ­նե­րուն եւ հա­մա­կիր­նե­րուն։ ­Տի­րա­կան ներ­կա­յու­թիւն ե­ղան Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք ի­րենց ու­ղեր­ձով եւ խան­դա­վառ ներ­կա­յու­թեամբ ա­ռա­ւել եւս ջեր­մա­ցու­ցին օ­րուան տօ­նա­կան մթնո­լոր­տը։
Ե­լոյ­թը ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ պա­տո­ւե­ցին ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, Հ.Յ.Դ. ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Հ.Կ.­Խա­չի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւն­նե­րու ան­դամ­ներ։
Ե­լոյ­թը սկսաւ «Մ­շակ, բա­նուոր» քայ­լեր­գով, որ երգուե­ցաւ բո­լոր ներ­կա­նե­րուն կող­մէ, ա­պա բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց ընկ. Ար­ման Գ­րի­գո­րեան։ ­Յա­ջոր­դա­բար, հրա­ւի­րեց ընկ. ­Վահ­րամ ­Ման­կո­յեա­նը, որ ներ­կա­յա­ցուց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թեան խօս­քը։ Ա­ռիթ ըն­ծա­յե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ­Ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի փրոֆ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեա­նի Ա­թէնք ներ­կա­յու­թե­նէն, ան բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ եւ պա­րու­նա­կա­լից խօս­քով մը անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի ներ­կայ մար­տահրա­ւէր­նե­րուն ու Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան կեն­սա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թեան։
Օ­րո­ւան գլխա­ւոր խօ­սողն էր ընկ. ­Քե­րոբ Է­քի­զեան, որ անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց Օ­րուան ի­մաս­տին ա­պա ներ­կա­յա­ցուց հա­շո­ւե­տո­ւու­թիւ­նը Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան դե­րա­կա­տա­րու­թեան՝ յատ­կա­պէս յու­նա­հա­յու­թեան գա­ղու­թա­յին կեան­քի 100-ա­մեայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ։
­Բո­լոր խօ­սող­նե­րուն խօս­քե­րը կը հրա­տա­րա­կո­ւին ա­ռանձ­նա­բար։
­Վեր­ջին խօ­սո­ղը ե­ղաւ ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, որ շեշ­տեց Հ.Յ.Դ. Օ­րուան նշու­մի կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը իւ­րա­քան­չիւր դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կե­րոջ հա­մար, որ կու գայ այս մէկ օ­րո­ւան ըն­թաց­քին ար­ժա­նա­վա­յել կեր­պով յար­գե­լու իր կու­սակ­ցու­թեան նշա­նա­կա­լից ծա­ռա­յու­թիւ­նը հայ ժո­ղո­վուր­դին։ Ան ընդգ­ծեց, թէ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւ­նը մեր ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան սխրա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու հա­րուստ գանձ մըն է, զոր ա­մէն մէկ դաշ­նակ­ցա­կան պար­տի աչ­քի լոյ­սի նման փո­խան­ցել ե­կող սե­րունդ­նե­րուն։ Սրբա­զան հայ­րը ուժ եւ կո­ռով մաղ­թեց բո­լոր ներ­կա­նե­րուն, նշե­լով որ 132-ա­մեա­կը նոր հանգ­րո­ւան մը պէտք է դառ­նայ հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին հզօ­րաց­ման հա­մար։
­Պա­հը հա­սաւ խրախ­ճան­քին, ո­րուն գե­ղա­րո­ւես­տա­կան մա­սը ամ­բող­ջու­թեամբ ստանձ­նած էր ­Հա­յաս­տա­նէն ժա­մա­նած հան­րա­ծա­նօթ «­Նուռ» նո­ւա­գա­խում­բը իր սի­րո­ւած ու փնտռո­ւած ե­րա­ժիշտ­նե­րով։ ­Դաշ­նա­կա­հար ­Սար­գիս Ա­դա­մեա­նի ճկուն մատ­նե­րու նուագ­նե­րով, ջու­թա­կա­հար ­Շանթ ­Դա­նիէ­լեա­նի ար­հես­տա­վարժ նո­ւա­գակ­ցու­թեամբ եւ եր­գիչ ­Գէորգ ­Սար­գի­սեա­նի լե­ցուն ձայ­նով, նո­ւա­գա­խում­բը նա­խա­պէս ներ­կա­յա­ցուց ժո­ղովր­դա­յին սի­րո­ւած մե­ղե­դի­ներ, ա­պա կար­գը ե­կաւ ազ­գա­յին եւ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րու մա­տուց­ման, ո­րոնք մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծե­ցին սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վուր­դը ձայ­նակ­ցե­ցաւ եր­գի­չին ու նուա­գող­նե­րուն, իսկ պահ մը Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դամ­նե­րը խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը գա­գաթ­նա­կէ­տին հաս­ցու­ցին հայ­կա­կան շուրջ­պա­րե­րով։ Ե­լոյ­թի ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն զա­նա­զան նո­ւէր­նե­րով։ Խ­րախ­ճան­քը տե­ւեց մին­չեւ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րը, մե­ծա­պէս գո­հաց­նե­լով բո­լոր ներ­կա­նե­րը։
Հ.Յ.Դ. 132-ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը եւ ըն­կե­րա­կան-ժո­ղովր­դա­յին խան­դա­վառ հա­ւա­քը ա­ռիթ մը ե­ղաւ որ­պէս­զի ըն­կեր­ներն ու հա­մա­կիր­նե­րը վե­րա­նա­նո­րո­գեն ի­րենց հա­ւա­տար­մու­թիւ­նը Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ազ­գա­յին եւ գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րուն հան­դէպ, ի խնդիր ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի վե­րապ­րու­մին եւ հա­յու­թեան ար­դար դա­տի ի­րա­կա­նաց­ման։

Հ.Յ.Դ 132-ա­մեա­կի ե­լոյ­թի նա­խա­գահ
ընկ. Ար­ման Գ­րի­գո­րեա­նի բաց­ման խօս­քը

132 տա­րի ա­ռաջ, 1890-ին, ­Թիֆ­լի­սի մէջ, Հ.Յ.Դ.ը հիմ­նո­ւե­ցաւ եւ իր հետ ամ­բողջ ազգ մը սկսաւ իր պայ­քա­րը ստրկու­թեան եւ ան­հե­տաց­ման դէմ: ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը այն կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­ղաւ, որ իր էու­թիւ­նը նոյ­նա­ցաւ մեր հայ­րե­նի­քին պատ­մու­թեան, ցա­ւե­րուն, կա­րիք­նե­րուն եւ յաղ­թա­նակ­նե­րուն հետ:
­Մեր հայ­րե­նի­քի եւ Հ.Յ.Դ.եան մի­ջա­ցեալ պայ­քա­րը սկսաւ 132 տա­րի ա­ռաջ եւ ան­շուշտ կը շա­րու­նա­կո­ւի մին­չեւ այ­սօր: ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը սո­վո­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւն մը չէ, այլ հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը վե­րա­կանգ­նող եւ պաշտ­պա­նող բա­ցա­ռիկ կազ­մա­կեր­պու­թիւնն է: ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ըն­թաց­քին կա­րո­ղա­ցաւ ա­ռաջ­նոր­դել հայ ժո­ղո­վուր­դի ապս­տամ­բու­թիւ­նը թուր­քե­րու սար­սա­փե­լի եւ ա­րիւ­նա­հեղ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն դէմ, եւ միայն 3 տա­րի վերջ, 1918-ին, ա­ռաջ­նոր­դեց հա­յու­թեան յաղ­թա­նա­կին եւ ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի հռչակ­ման: Երբ ­Հա­յաս­տա­նը ստի­պո­ւե­ցաւ ­Սո­վե­տա­կան ­Միու­թեան մաս կազ­մել, Հ.Յ.Դ.ը իր բո­լոր ու­ժե­րը կեդ­րո­նա­ցուց հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պաշտ­պան­ման: ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ղե­վա­կա­րու­թեամբ նաեւ, սփիւռ­քա­հա­յու­թիւ­նը կա­րո­ղա­ցաւ կազ­մա­կեր­պո­ւիլ եւ օ­տար եր­կիր­նե­րու մէջ շի­նել ե­կե­ղե­ցի­ներ, դպրոց­ներ, ա­կումբ­ներ եւ այս ձե­ւով պահ­պա­նել հա­յուն ինք­նու­թիւ­նը: Ա­ռա­ւել եւս, սփիւռ­քի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցաւ ­Հայ դա­տի հե­տապնդ­ման շուրջ, մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան յի­շեց­նե­լով ազ­գի դա­տին ար­դար լուծ­ման հրա­մա­յա­կա­նը:
Ան­շուշտ, Հ.Յ.Դ.ը իր ներդ­րու­մը ու­նե­ցաւ Ար­ցա­խի ա­զա­տագր­ման պայ­քա­րին, ինչ­պէս նաեւ 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին, եր­կու տա­րի ա­ռաջ, որ ­Դաշ­նակ­ցա­կան կա­մա­ւոր­ներ պա­տե­րազ­մին ա­ռա­ջին գի­ծին գտնո­ւե­ցան քով-քո­վի հայ զի­նո­ւոր­նե­րուն հետ:
­Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ եւ ըն­կե­րու­հի­ներ, ի­րա­կա­նու­թիւն է որ վեր­ջին եր­կու տա­րի­նե­րը կը պատ­կա­նին մեր պատ­մու­թեան ա­մե­նա­սեւ է­ջե­րուն: ­Մեր Ար­ցա­խին 3/4-ը կը գտնուի ա­զե­րի­նե­րու տի­րա­պե­տու­թեան տակ, մեր ­Հա­յաս­տա­նը վտան­գի մէջ է եւ ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը սու­գի մէջ կը գտնո­ւի մեր հա­զա­րա­ւոր նա­հա­տակ­նե­րուն հա­մար, որ ի­րենց կեան­քի գնով պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ կը պահ­պա­նէին մեր սուրբ հո­ղե­րը:
Հ.Յ.Դ.-ը, ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի մէջ հզօր պայ­քար տա­րաւ պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն մին­չեւ այ­սօր, ու­նե­նա­լով իբր գլխա­ւոր նպա­տակ հա­յու­թեան փրկու­թիւ­նը ա­նոնց­մէ որ մե­զի ոչն­չա­ցո­ւած կ­’ու­զեն տես­նել: Ար­դէն այս է մեր կու­սակ­ցու­թեան ճա­կա­տա­գի­րը, զո­հո­ղու­թեամբ պահ­պա­նել հա­յու­թիւ­նը նկա­տե­լով ա­մէն բա­նէ վեր ազ­գա­յի­նը: ­Մեր պատ­մու­թիւ­նը մե­զի ցոյց տո­ւած է, որ հա­յու­թեան հա­մար ան­կա­րե­լի բան չկայ: Հ.Յ.Դ.-եան յա­րա­տեւ պայ­քա­րը հա­յու­թեան պահ­պա­նած է մէկ դա­րէ ա­ւե­լի: Այս պա­հուն ­Հա­յաս­տա­նը եւ Ար­ցա­խը զօ­րա­ւոր ­Դաշ­նակ­ցու­թեան պէտք ու­նին: ­Մեր թշնա­մի­նե­րը միշտ կա­տա­ղի պայ­քար մղած են ­Դաշ­նակ­ցու­թեան դէմ, իբր մեր ազ­գի հիմ­նա­կան ու­ժը:
Ու­րեմն, «­Մեր Օր»ո­ւայ ա­ռի­թով, ­Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք, ե­ռա­միաս­նու­թեան ա­մէն մէկ հա­յու, կոչ կ­’ուղ­ղենք հա­մա­կիր դառ­նալ ազ­գա­յի­նը գե­րա­դա­սող մեր կու­սակ­ցու­թեան, մեր ե­րազ­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար:
­Թող բո­լորս ձեռք-ձեռ­քի տանք, շա­րու­նա­կենք մեր պայ­քա­րը որ­պէս­զի հա­յու­թիւ­նը ա­ռաջ­նոր­դենք նոր յաղ­թա­նակ­նե­րու:

Ընկ. ­Քե­րոբ Է­քի­զեա­նի խօս­քը

Այս գի­շե­րո­ւան ըն­կե­րա­կան եւ ժո­ղովր­դա­յին հա­մախմ­բու­մը հա­ւա­նա­բար ո­մանց մօտ ստեղ­ծած ըլ­լայ տա­րա­կու­սան­քի զգա­ցում մը, թէ «երբ ­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը կը գտնուին ճա­կա­տագ­րա­կան խաչ­մե­րու­կի մը առ­ջեւ, երբ թշնա­մին ա­մէն օր ա՛լ ա­ւե­լի ոտ­նա­կոխ կ­՚ը­նէ մեր ինք­նիշ­խան հայ­րե­նի­քի ու Ար­ցա­խի տա­րածք­նե­րը, մենք ին­չո՞ւ հոս կը գտնո­ւինք, այս հա­ւա­քը խրախ­ճանք ա­նո­ւա­նե­լով, երբ ան­դին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը փոր­ձէ գո­յա­տե­ւել ա­հա­ւոր վտանգ­նե­րու տակ»։
Ա­ռա­ջին հեր­թին՝ ար­դար հար­ցա­կան մըն է, որ ո­րե­ւէ հա­յու միտ­քէն անց­նե­լով «զսպու­մի» մը զգա­ցու­մը պի­տի յա­ռա­ջաց­նէր՝ երբ սե­ղան­նե­րու շուրջ, եր­գի հնչիւ­նին տակ, կե­նաց­նե­րու խան­դա­վա­ռու­թեան մէջ, պի­տի նշո­ւի ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան 132-րդ ­տա­րե­դար­ձը։
­Սա­կայն, միայն այ­սօր չէ, որ հայ ազ­գը ազ­գա­յին ու գո­յու­թե­նա­կան տագ­նապ­նե­րու յոր­ձա­նու­տին մէջ կը գտնո­ւի։ ­Հայ մար­դու բո­վան­դակ պատ­մու­թիւ­նը զրկան­քի ու ազ­գա­յին լի­նե­լու­թեան պայ­քար մըն էր, ո­րու ա­մէ­նէն օր­հա­սա­կան պա­հուն ծնունդ ա­ռաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը, իր ու­սե­րուն վրայ առ­նե­լու հա­մար հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­զատ եւ ան­կաշ­կանդ ապ­րե­լու՝ եր­բեք չմա­ռող ե­րա­զի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։
­Դաշ­նակ­ցու­թեան 132-ա­մեայ եր­թի ըն­թաց­քին ար­դեօք ո՞ր ժա­մա­նա­կաշր­ջանն էր, որ ազ­գի լի­նե­լու­թեան պահ չըլ­լար։ ­Մի­թէ հայ ա­զա­տագրա­կան պայ­քա­րի օ­րե՞րն էին միայն, մի­թէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ար­հա­ւիր­քի տա­րի­նե՞­րը միայն, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կերտ­ման մա­հու-կե­նաց մո­մե՞ն­տը, սփիւռ­քա­ցած գաղ­թա­կա­նու­թեան տաս­նա­մեակ­նե՞­րը, կա՞մ Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րու­թեան պայ­քա­րի շղթա­յա­զերծ­ման օ­րե­րը։
­Մեր կու­սակ­ցու­թեան 132 տա­րի­նե­րու պատ­մու­թիւ­նը զրկան­քի, թշո­ւառ օ­րե­րու, այ­լեւ պայ­քա­րի ու վե­րապ­րու­մի եր­կար ու ան­վերջ ճամ­բայ մըն է, ո­րուն ըն­թաց­քին, դաշ­նակ­ցա­կան մար­դը ինք­զին­քին ի­րա­ւունք տո­ւաւ՝ գէթ մէ՛կ օր միայն, մտա­ծե­լու եւ խօ­սե­լու ի՛ր մա­սին, ի՛ր պատ­կա­նած կու­սակ­ցու­թեան մա­սին, ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նե­լու իր­մէ ա­ռաջ գոր­ծած, ա­պա ան­կա­խու­թեան ու ա­զատ ապ­րե­լու բա­գի­նին վրայ հո­գի, միտք եւ կեանք նո­ւի­րա­բե­րած դաշ­նակ­ցա­կան ան­թիւ հե­րոս­նե­րուն մա­սին։
­Պահն է ա­հա՛, երբ այս գի­շեր մէկ­տե­ղո­ւած ենք այս­տեղ՝ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դի­րին ա­նու­նը կրող այս օ­ճա­խին մէջ, խօ­սե­լու մեր մա­սին, հա­րա­զատ ըն­տա­նի­քի մը ան­դամ­նե­րուն նման մտա­հո­գո­ւե­լու ան­ցեա­լէն մին­չեւ այ­սօր ու վաղն յատ­կան­շող այս կու­սակ­ցու­թեան հայ­րե­նա­նո­ւէր ա­ռա­քե­լու­թեան մա­սին։
­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ծնունդ ա­ռաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ծո­ցէն եւ ապ­րե­ցաւ ու գոր­ծեց մեր ժո­ղո­վուր­դի ու հայ­րե­նի­քի լի­նե­լու­թեան հա­մար։ Մ­տա­ծում, հոգ, ծա­ռա­յու­թիւն, պայ­քար, նո­ւի­րա­բե­րում, մարդ­կա­յին ամ­բողջ ու­ժի տրա­մադ­րու­թիւն, ա­րեան զո­հա­բե­րու­թիւն, ա­մէն ինչ ուղ­ղո­ւած է հայ­րե­նի հո­ղին ու ա­նոր վրայ ապ­րող ժո­ղո­վուր­դին։
Ու­րեմն, մեր այ­սօ­րո­ւան խօ­սակ­ցու­թեան նիւ­թը պէտք է դառ­նայ հայ­րե­նի­քը, իր ներ­կա­յով ու ա­պա­գա­յով, իր դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով, նա մա­նա­ւանդ այն վար­չա­խում­բով, որ վեր­ջին հինգ տա­րի­նե­րուն «հպարտ քա­ղա­քա­ցին» կը փոր­ձէ վե­րա­ծել հայ­րե­նի­քի էու­թե­նէն պար­պո­ւած մար­դու, են­թա­կայ հայ ժո­ղո­վուր­դի թշնա­մի­նե­րուն կող­մէ նոր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու եւ բնաջնջ­ման։
­Սա­կայն, այս ե­րե­կոյ մենք ու­նե­ցանք ­Հայ­րե­նի­քէն ժա­մա­նած յար­գե­լի հիւր մը, որ յար­մար անձն է մեր բո­լո­րին առ­ջեւ բա­նա­լու հայ­րե­նի ի­րա­կա­նու­թիւ­նը ու ա­նոր մէջ՝ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան դերն ու ներ­կայ պատ­մա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։ Վս­տահ եմ, որ իր խօսքն ու պա­րու­նա­կու­թիւ­նը մեր ու­շադ­րու­թիւ­նը գրա­ւե­ցին ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի դի­մագ­րա­ւած պե­տա­կան եւ քա­ղա­քա­կան մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն մա­սին։
­Սի­րե­լի­ներ,
Այս գա­ղու­թը, 100-ա­մեա­կի մը ըն­թաց­քին ստեղ­ծած հա­մայ­նա­կան կեան­քով, ա­ռանց ո­րե­ւէ չա­փա­զան­ցու­թեան ու գո­վա­սան­քի սնա­պար­ծու­թեան, կրնանք հաս­տա­տել, թէ իր գո­յու­թիւնն ու յա­րա­տե­ւու­մը կը պար­տի Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ ա­նոր նո­ւի­րեալ սպա­սար­կու­նե­րու ան­շա­հախն­դիր ու հայ­րե­նա­նո­ւէր ծա­ռա­յու­թեան։
­Յե­տա­դարձ ան­կանկ մը նե­տե­լով մեր գա­ղու­թի պատ­մու­թեան վրայ, մեր կու­սակ­ցու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան հիմ­նա­կան նո­ւա­ճում­նե­րու հա­շո­ւե­տո­ւու­թիւ­նը ը­նե­լու նա­խան­ձախնդ­րու­թեամբ, կ­՚ու­զեմ հպան­ցիկ մատ­նան­շել կարգ մը ա­ռանց­քա­յին ա­պա­ցոյց­ներ, ո­րոնք կը կազ­մեն մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քի բա­բա­խող սիր­տին կեն­սա­տու ե­րակ­նե­րը։

­Կազ­մա­կեր­պու­թիւն
­Դաշ­նակ­ցա­կան ծա­նօթ «գա­ղա­փա­րա­կան կեդ­րո­նաց­ման, կազ­մա­կեր­պա­կան ա­պա­կեդրո­նաց­ման» հրա­շա­լի յղա­ցումն էր, որ հայ­րե­նի հո­ղին վրայ յե­ղա­փո­խա­կան եւ հե­րո­սա­կան սխրանք­նե­րու բո­ցա­վա­ռու­մէն ետք, դար­ձաւ գա­ղութ­նե­րու կազ­մա­կերպ­ման եւ միա­ւոր­ման կեն­դա­նի շուն­չը։
­Փոր­ձե­ցէք ու­րո­ւագ­ծել պատ­կե­րը նա­խա­պա­տե­րազ­մեան շրջա­նի այն նո­ւի­րեալ դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րու հոյ­լին, որ գաղ­թա­կա­յա­նէ գաղ­թա­կա­յան վա­զեց, կազ­մա­կեր­պա­կան կա­ռոյց հիմ­նեց, ժո­ղո­վը, հա­ւա­քը, օ­րա­կար­գը կեն­դա­նի գոր­ծի վե­րա­ծեց, երբ յառ ու նման կա­տա­րո­ւած ­Մեծ ­Գոր­ծին «Էր­կիր»-ի մէջ, յե­ղա­փո­խա­կան ուժ եւ կո­ռով կը պա­հան­ջո­ւէր կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար տա­րագ­րեալ եւ հայ­րե­նա­զուրկ զան­գուած­նե­րը։
­Յի­շե­ցէ՛ք բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք պա­տե­րազ­մէն ետք եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րու վրայ ղե­կը ա­ռին հիւ­ծած գա­ղու­թի մը վե­րա­կազ­մա­կերպ­ման աշ­խա­տան­քին եւ այս հա­յօ­ճա­խը ա­ռաջ­նոր­դե­ցին դէ­պի բար­գա­վաճ ու ե­ռան­դուն տա­րի­ներ։
Հ­պարտ զգա­ցէք բո­լորդ, դո՛ւք ներ­կա­ներ, որ այդ սե­րունդ­նե­րու ամ­րապն­դած կազ­մա­կեր­պու­թեան շա­րու­նա­կու­թիւ­նը կը կազ­մէք, ձեր թան­կա­գին եր­դու­մը տո­ւած ըլ­լա­լով այս կու­սակ­ցու­թեան ճամ­բով հայ ժո­ղո­վուր­դը ծա­ռա­յե­լու նպա­տա­կին հա­մար։

Ա­կումբ
Ար­դեօք կա­րե­լի՞ է ը­սել, թէ ո՞ր ժո­ղո­վուրդն է այն, որ զրկո­ւած ըլ­լա­լով իր հայ­րե­նի հո­ղէն, կա­րո­ղա­ցաւ ա­կումբ եւ օ­ճախ կեր­տել, ա­նոր մէջ ապ­րեց­նե­լով հայ հո­ղին մէ­ջէն ցայ­տող ուժն ու բուր­մուն­քը, քա­րե­ղէն շէն­քե­րը հայ­կա­կա­նու­թեան յոր­դա­ռատ աղ­բիւր­նե­րու վե­րա­ծե­լով ե­րի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րուն առ­ջեւ։
Այ­սօր, ա­ւե­լի քան եր­բեք, թիա­վա­րե­լով հո­սանքն ի վեր, պայ­քա­րե­լով այ­լա­սե­րիչ մի­ջա­վայ­րե­րուն դէմ, մեր բո­լո­րին պար­տա­կա­նու­թիւնն է ա­կում­բը պա­հել որ­պէս մեր գո­յու­թեան հիմ­նա­շէնքն ու ազ­գա­յին դարբ­նո­ցը։

­Հա­յե­ցի կրթու­թիւն
Ո՛չ մէկ ա­տեն՝ ոչ ե­րէկ, ոչ այ­սօր, դաշ­նակ­ցա­կան մար­դը կաս­կա­ծի տակ ա­ռած է մես­րո­պա­շունչ գի­րի բո­ցա­վա­ռու­մը մատ­ղաշ հա­յու հո­գիին մէջ։ ­Գաղ­թա­կա­նու­թեան ա­ռա­ջին օ­րէն՝ վրան­նե­րու մէջ, յա­ճախ կի­զիչ ա­րե­ւին կամ անձ­րե­ւին տակ, մին­չեւ մեր այ­սօ­րո­ւան շքեղ, լայն ու պար­ծանք առ­թող կրթա­կան օ­ճախ­նե­րը, մենք պար­տա­կա­նու­թիւն ու­նինք կան­գուն պա­հել հայ դպրու­թեան սիւ­նե­րը, հայ մա­նու­կին ու պա­տա­նիին շրթնե­րուն վրայ դայ­լայ­լող ձայ­նի վե­րա­ծել մեր մայ­րե­նին, իր քաղց­րահն­չիւն մե­ղե­դիով։

­Միու­թե­նա­կան կեանք
­Գո­րո­վա­գութ մայր կո­չե­ցինք ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, ա­ռողջ միտ­քի ու մարմ­նի դար­բին ա­նուա­նե­ցինք Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, ­Հայ քնա­րի ու գի­րի պա­հա­պան­նե­րու ամ­բող­ջա­կան մարմ­նա­ցու­մը տե­սանք ­Հա­մազ­գա­յի­նի հիմ­նա­դիր­նե­րու ու ա­նոնց հե­տե­ւորդ­նե­րու տե­սիլ­քին մէջ։
Ա­նոնք սոսկ միու­թիւն­ներ չեն, ա­նոնք հայ­րե­նիք յի­շեց­նող, ­Հա­յաս­տան եր­գող, հա­յու­թեամբ ապ­րող կեն­դա­նի հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­ներ են, ո­րոնք Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ազ­գա­յին ու գա­ղա­փա­րա­կան ո­գեշն­չու­մով ա­կումբ­նե­րը եւ մեր տու­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն վե­րա­ծել փոք­րիկ ­Հա­յաս­տան­նե­րու։

­Սի­րե­լի­ներ,
Անդ­րա­դարձ չկա­տա­րե­ցինք, ինչ­պէս ա­ւան­դա­բար կ­՚ըլ­լայ իւ­րա­քան­չիւր «­Մեր Օր»ո­ւան ա­ռի­թով, ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան, հիմ­նա­դիր սե­րուն­դին, պատ­մա­կան ան­ցեա­լին, հե­րո­սա­կան ան­հա­մար դրո­ւագ­նե­րուն, դաշ­նակ­ցա­կան մե­ծե­րուն, հա­յուն ան­կախ պե­տա­կա­նու­թիւն պար­գե­ւե­լու գե­րա­գոյն հե­րո­սա­պա­տու­մին։ ­Խօսք չը­րինք մեր կու­սակ­ցու­թեան բարձր ար­ժէք­նե­րուն մա­սին, ո­րոնք խա­րիս­խը կը կազ­մեն ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կար­գե­րով գոր­ծե­լու եւ ժո­ղո­վուր­դին հա­մա­րա­տու ըլ­լա­լու գե­րա­գոյն պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան։ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը, իր 132-ա­մեայ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին, յա­ճախ քննա­դա­տու­թեանց են­թա­կայ դար­ձաւ՝ մա­սամբ ար­դար, մե­ծամբ՝ ա­նի­րաւ ու ա­պա­կողմ­նո­րո­շող։ ­Սա­կայն, վեր­ջին­նե­րուն դի­մաց, բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րու ու պատ­մակ­շիռ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու հո­վո­լոյ­թին մէջ, գիտ­ցաւ կեն­դա­նի գոր­ծով եւ շնոր­հիւ ժո­ղովր­դա­յին լայն ըն­դու­նե­լու­թեան պա­հել իր դի­մա­գի­ծը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով իր քա­ղա­քա­կան եւ գա­ղա­փա­րա­կան ան­շեղ ու­ղիին։
Ու­րեմն, կա­րի­քը չկայ սպա­սե­լու տա­րո­ւան այդ մէ՛կ Օ­րո­ւան՝ խօ­սե­լու եւ վեր­յի­շե­լու մեր կու­սակ­ցու­թեան փա­ռա­հեղ պա­տում­նե­րը։ Իւ­րա­քան­չիւր դաշ­նակ­ցա­կան, իւ­րա­քան­չիւր բա­րե­կամ եւ հա­մա­կիր, պէտք է զա­նոնք ա­մէ­նօ­րեայ ապ­րու­մի վե­րա­ծէ, որ­պէս ներշնչ­ման ուժ եւ գա­ղա­փա­րա­կան սնունդ հայ­րե­նի­քի ծա­ռա­յու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան հա­մար։

­Սի­րե­լի ե­րի­տա­սարդ­ներ,
­Վեր­ջին խօս­քը ձե­զի կ­՚ուղ­ղո­ւի։ ­Քաջ գի­տակ­ցե­ցէք, որ այս կու­սակ­ցու­թեան 132 տա­րի­նե­րու կեն­սու­նա­կու­թիւ­նը կը պար­տինք նախ իր հիմ­նա­դիր­նե­րուն, ո­րոնք հա­զիւ ձեր տա­րի­քը ու­նէին երբ հի­մը դրին Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան, ա­պա այն գաղտ­նի­քին՝ այ­սինքն ե­րի­տա­սար­դա­կան ու­ժին, որ հիմ­նադ­րու­թեան ա­ռա­ջին օ­րէն մին­չեւ այ­սօր ա­ւի­շը կը հան­դի­սա­նայ մեր գո­յու­թեան ու յա­րա­տեւ­ման։
«­Դէ­պի Եր­կիր» կը պատ­գա­մէր մեծ Ակ­նու­նին մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն՝ ան­ցեալ դա­րու սկիզ­բին։ ­Նոյն պատ­գա­մը կը շա­րու­նա­կէ կեն­դա­նի լոյս սփռել դաշ­նակ­ցա­կան ե­րի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րուն, ո­րոնք սփիւռ­քի մէջ ծնած՝ կա­րի­քը ու­նին վե­րամկր­տո­ւե­լու հայ­րե­նի հո­ղի ու­ժով։
­Ձեր հա­յեաց­քը ուղ­ղե­ցէ՛ք դէ­պի ­Հա­յաս­տան ու Ար­ցախ։
Զ­գա­ցէ՛ք մեր քա­ջա­րի զի­նո­ւոր­նե­րու տրո­փող սիր­տը սահ­մա­նին վրայ, Ար­ցա­խի ձեր սերն­դա­կից­նե­րու ապ­րե­լու կամ­քով լե­ցու­ցէ՛ք ձեր ամ­բողջ էու­թիւ­նը, մեր գա­ղու­թի ե­րի­տա­սար­դու­թեան առ­ջեւ գա­ղա­փա­րա­կան ու­ղի բա­ցէ՛ք, ապ­րե­ցէ՛ք եւ ապ­րե­ցու­ցէ՛ք ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ողջ պատ­մու­թեան լու­սա­ւոր ճամ­բան, ի խնդիր ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի վե­րա­կերտ­ման ու ամ­բող­ջա­կան վե­րապ­րու­մին։
­Կեց­ցէ՛ մի՛շտ ե­րի­տա­սարդ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը։

­Հա­յաս­տա­նի ­Ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի
տնօ­րէն ընկ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեա­նի խօս­քը

­Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,
­Նախ ցան­կա­նում եմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել օ­րո­ւայ ա­ռի­թով խօ­սե­լու ըն­ձե­ռո­ւած հնա­րա­ւո­րու­թեան եւ պա­տո­ւին ար­ժա­նաց­նե­լու հա­մար:
Շ­նոր­հա­ւո­րում եմ բո­լո­րիս ­Դաշ­նակ­ցու­թեան օ­րո­ւայ կա­պակ­ցու­թեամբ:
Դժն­դակ օ­րեր են ապ­րում մեր ժո­ղո­վուր­դը եւ հայ­րե­նի­քը, բայց դա մեզ ոչ թէ պէտք է հիաս­թա­փեց­նի, հասց­նի յու­սալ­քու­թեան դու­ռը, այլ՝ ընդ­հա­կա­ռա­կը, ա­ւե­լի զգաս­տաց­նի, մղի ան­ցա­ծը վե­րար­ժե­ւո­րե­լուն եւ ա­ռա­ւել պա­տաս­խա­նա­տու մօ­տե­նա­լու մեր հայ­րե­նա­նո­ւէր ա­ռա­քե­լու­թեա­նը:
­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը հայ ժո­ղովր­դի գե­րա­գոյն նպա­տա­կի մարմ­նա­ւո­րումն է. ու­նե­նալ ամ­բող­ջա­կան ­Հա­յաս­տան, ու­ժեղ, ա­պա­հով պե­տու­թիւն, որ­տեղ տի­րում է սո­ցիա­լա­կան ար­դա­րու­թիւ­նը, զար­գա­նում են ազ­գա­յին մշա­կոյթն ու ա­րո­ւես­տը եւ ուր հայ մարդն ի­րեն շատ եր­ջա­նիկ է զգում:
­Սա­կայն այս գե­րա­գոյն նպա­տա­կի ի­րա­կա­նաց­ման ճա­նա­պար­հի կա­րե­ւոր քայ­լը այ­սօ­րո­ւայ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դուրս բե­րումն է ծանր կա­ցու­թիւ­նից:
Ան­կա­խու­թեան կորս­տի վտանգ, պե­տու­թեան ռազ­մա­կան անվ­տան­գու­թեան ծայ­րա­յեղ խո­ցե­լիու­թիւն, ա­պա­գա­յի հան­դէպ հա­ւա­տի կո­րուստ, հա­սա­րա­կու­թեան պա­ռակ­տո­ւա­ծու­թիւն եւ ան­տար­բե­րու­թիւն, բնակ­չու­թեան ար­տա­գաղթ, ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րի ան­կում, սո­ցիա­լա­կան բե­ւե­ռաց­ման խո­րա­ցում, ա­զա­տագ­րո­ւած Ար­ցա­խի կորս­տի եւ հա­յա­թափ­ման ի­րա­կան սպառ­նա­լիք: Ա­հա այս խնդիր­նե­րի հան­դէպ ու­նե­ցած մտա­հո­գու­թիւնն է, որ պէտք է ու­ղեն­շի ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­յե­տաձ­գե­լի ա­նե­լի­քը ­Հա­յաս­տա­նում:

­Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,
Որ­քան էլ ծանր լի­նի վի­ճա­կը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ ելք կա­րե­լի է գտնել, եւ մենք պար­տա­ւոր ենք դա ա­նել: Ե­թէ 1918-ին կա­րո­ղա­ցանք ­Քա­ջազ­նու­նու բնո­րոշ­մամբ ան­ձեւ քաո­սից պե­տու­թիւն կեր­տել, ա­պա հի­մա էլ կա­րող ենք եւ պար­տա­ւոր ենք փրկել պե­տու­թիւ­նը: ­Դա պի­տի ա­նենք, համ­բե­րա­տար, ա­ռանց տե­ղի տա­լու եւ յու­սալ­քո­ւե­լու:
­Լի­նենք ի­րա­տես եւ փաս­տենք, որ ան­կա­խու­թեան կորս­տի ի­րա­կան վտան­գի առ­ջեւ ենք կանգ­նած: Ան­կա­խու­թիւ­նը գե­րա­գոյն ար­ժէք է, մեր պատ­մու­թիւ­նը պայ­քար է ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման կամ նաեւ պահ­պան­ման հա­մար: Այս պա­հին այդ պայ­քա­րի թե­րեւս ա­մե­նավճ­ռա­կան դրո­ւագ­նե­րից մէկն ենք ապ­րում: ­Պէտք է գոր­ծել խո­հեմ՝ չտրո­ւել պատ­րանք­նե­րի եւ կան­խել ցան­կա­ցած ար­կա­ծախնդ­րու­թիւն, ո­րը կա­րող է յան­գեց­նել ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան կորս­տի:
­Բո­լո­րին յու­զող գլխա­ւոր ան­յե­տաձ­գե­լի հար­ցը թե­րեւս Ար­ցախն է: Ար­ցա­խը ոչ միայն հայ­րե­նի­քի մի մաս է, որ­տեղ ապ­րում են մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, այ­լեւ հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թեան անվտան­գու­թեան կա­րե­ւոր ե­րաշ­խիք: ­Մենք ար­դէն գի­տենք, տես­նում ենք, թէ որ­քան է խարխլուել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան սահ­ման­նե­րի անվ­տան­գու­թիւ­նը 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մից եւ Ար­ցա­խի վտան­գու­մից յե­տոյ: Ա­մէն ինչ պէտք է ա­նել Ար­ցա­խի գոր­ծօ­նը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար: ­Դա ոչ միայն ար­ցա­խա­հա­յու­թեան, այ­լեւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան անվ­տան­գու­թեան, ե­թէ կու­զէք՝ լի­նե­լու­թեան խնդիր է:
­Բա­րո­յա­կան ի­մաս­տով. Ար­ցա­խը մեր նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան յաղ­թա­կան էջն էր եւ նո­րից պէտք է լի­նի: ­Հո­ղա­հա­ւա­քի մեր պայ­քա­րը սկսո­ւել է Ար­ցա­խով, եւ մենք չպէտք է թոյլ տանք, որ կոր­սո­ւի ա­մէն բան: Ա­ւե­լին, Ար­ցա­խի վե­րաա­զա­տագ­րու­մը նոր սկիզբ պէտք է լի­նի: ­Դէ­պի Եր­կիր տա­նող ճա­նա­պար­հը Ար­ցա­խով է անց­նե­լու:
­Հա­յաս­տա­նում միւս կա­րե­ւոր խնդի­րը հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան ան­կու­մա­յին տրա­մադ­րու­թեան վե­րա­ցումն է, հա­սա­րա­կու­թեան, ժո­ղովր­դի մօտ սե­փա­կան ու­ժե­րին վստա­հե­լու հա­ւա­տի վե­րա­կանգ­նու­մը: ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը պար­տա­ւոր է եւ պէտք է ա­մէն ինչ ա­նի մեր ժո­ղովր­դին դուրս բե­րե­լու այս վի­ճա­կից: ­Յատ­կա­պէս սփիւռ­քում ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը պա­ռակ­տու­մի եւ յու­սալ­քու­մի դէմ պայ­քա­րե­լու հա­րուստ փորձ ու­նի: Հ­նա­րա­ւոր չէ պա­ռակ­տո­ւած եւ յու­սալ­քո­ւած հա­սա­րա­կու­թեամբ յաղ­թա­նակ­ներ կեր­տել, ա­ւե­լին կա­րող ենք նոր կո­րուստ­նե­րի եւ պար­տու­թիւն­նե­րի ա­կա­նա­տե­սը լի­նել, ե­թէ չկան­խենք հա­սա­րա­կու­թեան վերջ­նա­կան ան­կու­մը: ­Պէտք է խօ­սել ժո­ղովր­դի հետ, համ­բե­րա­տար եւ որ­դիա­բար:
Ա­մէն ինչ պէտք է ա­նել արթ­նաց­նե­լու հա­մար ա­պա­գա­յի հան­դէպ վառ հա­ւա­տը, որ­քան էլ ան­հա­ւա­սար լի­նի թշնա­մու եւ մեր ու­ժե­րի յա­րա­բե­րակ­ցու­թիւ­նը, նոր յաղ­թա­նա­կի հան­դէպ հա­ւա­տը պի­տի բոցկլ­տայ: Ու­ժեղ ­Հա­յաս­տա­նի գա­ղա­փա­րը այ­լընտ­րանք չու­նի:
­Հա­յաս­տա­նին սպառ­նա­ցող միւս վտան­գը ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րի ան­կումն է: ­Հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման կեղծ նշա­նա­բա­նի տակ ոտ­նա­հար­ւում է ազ­գա­յին ա­մէն մի բան:
­Մենք դէմ չենք հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րին, սա­կայն պէտք է չըն­դու­նենք դրան­ցից այն վա­տը, ո­րը թու­լաց­նում է մեր ազ­գա­յին դի­մադ­րո­ղա­կա­նու­թիւ­նը: Ա­ռանց ազ­գա­յին դի­մագ­ծի՝ ե­կե­ղե­ցի, մշա­կոյթ, կրթու­թիւն եւ այլն, ­Հա­յաս­տա­նը զրկո­ւած է ոչ միայն իր ու­րոյն դէմ­քից, այ­լեւ հայ­կա­կան բո­վան­դա­կու­թիւ­նից:
­Հա­յաս­տա­նին սպառ­նա­ցող միւս վտան­գը ար­տա­գաղթն է, ո­րը ժո­ղովր­դագ­րա­կան ա­ղէ­տի կա­րող է յան­գել: Ա­մէն ինչ պէտք է ա­նել հայ մար­դուն ­Հա­յաս­տա­նում պա­հե­լու հա­մար:
­Հա­յաս­տա­նում ­Դաշ­նակ­ցու­թեան միւս կա­րե­ւոր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը Ս­փիւռ­քի օ­րա­կար­գը պա­հելն ու ա­ռաջ տա­նելն է: ­Հա­յաս­տա­նում թոյլ չենք տա­լու, որ պա­ռակ­տեն Ս­փիւռ­քը, պա­ռակ­տեն ­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք միաս­նու­թիւ­նը:
­Յատ­կա­պէս ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը լաւ գի­տի, որ մի բան է Ս­փիւռ­քը ­Հա­յաս­տա­նով, մի այլ բան՝ ա­ռանց ­Հա­յաս­տա­նի: ­Մի բան է ­Հա­յաս­տա­նը Ս­փիւռ­քով, բո­լո­րո­վին այլ բան՝ ա­ռանց Ս­փիւռ­քի: ­Մենք ան­հա­մե­մատ ու­ժեղ ենք ­Միաս­նա­կան Ս­փիւռ­քով եւ ­Հայ­րե­նիք-Ս­փիւռք ներ­դաշ­նակ փո­խըմբռնման եւ միաս­նա­կա­նու­թեան պայ­ման­նե­րում: Ա­հա սա է, որ պէտք է ա­նենք համ­բե­րա­տար, ա­ռանց տրտնջա­լու:
­Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մար այս մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը նոր չեն: ­Պայ­քա­րից ծնո­ւած քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը, յե­ղա­փո­խա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը չի շե­ղո­ւե­լու իր գա­ղա­փա­րա­կան ճշմա­րիտ ու­ղուց: ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը պար­տա­ւոր է ոչ միայն ա­րեամբ, այ­լեւ քրտինք թա­փե­լով տէր կանգ­նել սե­փա­կան պե­տու­թեան եւ ժո­ղովր­դի ի­րա­ւունք­նե­րին:

Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան ­Կեդր. վար­չու­թեան կող­մէ
ընկ. ­Վահ­րամ ­Ման­կո­յեա­նի ու­ղեր­ձը

­Հայ ժո­ղո­վուր­դը դժո­ւա­րին պայ­ման­նե­րու մէջ կը գտնո­ւի։ ­Մե­զի պէս հայ ե­րի­տա­սարդ­ներ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ, մեր հայ­րե­նի­քի տա­րածք­նե­րու ա­զա­տագր­ման եւ պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար կը մարտն­չեն։ ­Նոյն պա­հուն, Ս­փիւռ­քի մէջ հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը, քա­ղա­քա­կան եւ քա­րոզ­չա­կան պայ­քար կը մղէ, զօ­րաց­նե­լով հա­յու­թեան պա­հանջ­նե­րը եւ հա­յու­թեան ձայ­նը զօ­րա­ւոր ու լսե­լի դարձ­նե­լով։ ­Հայ ե­րի­տա­սար­դը, ուր ալ ըլ­լայ, պար­տա­ւո­րու­թիւ­նը ու­նի իր ազ­գի ար­դար դա­տին զի­նո­ւո­րը ըլ­լա­լու։ Իսկ դժո­ւար պայ­ման­նե­րը, միշտ ալ ա­ռաջ­նոր­դո­ւած են ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան գա­ղա­փար­նե­րով ու գոր­ծու­նէու­թեամբ, ո­րուն մէջ ե­րի­տա­սար­դը իր նո­ւի­րու­մը, զո­հո­ղու­թիւ­նը եւ յա­րա­տեւ պայ­քա­րը ա­ւել­ցու­ցած է։
­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը իր հիմ­նադ­րու­թե­նէն ի վեր այս պայ­քա­րը տա­րած է ու կը շա­րու­նա­կէ տա­նիլ։ Ի շահ հայ ժո­ղո­վուր­դին։ Ա­մէն ձե­ւով պաշտ­պա­նե­լով հա­յու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րը։
Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը նոյն ճամ­բա­յէն կը յա­ռա­ջա­նայ։
Եւ մենք՝ ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դամ­նե­րը կը խոս­տա­նանք՝ ան­նա­հանջ պա­հել նոյն ու­ղին։
Դ­ժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը կրնան շատ ըլ­լալ, սա­կայն մե­զի հա­մար ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն է հա­յա­պահ­պա­նու­մը, ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն է ­Հայ դա­տի մար­զէն ներս զօ­րա­ւոր ներ­կա­յու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ գոր­ծակ­ցու­թիւն­նե­րը ­Փոքր Ա­սիոյ միւս ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն հետ, ո­րոնք տու­ժած եւ տա­ռա­պած են թրքա­կան բար­բա­րո­սու­թիւն­նե­րէն, ­Յոյ­ներ, Ա­սո­րի­ներ, ­Քիւր­տեր, ցոյց տա­լու հա­մար աշ­խար­հին ­Թուր­քիոյ գոր­ծած ո­ճիռ­նե­րը։
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը յոյս կը ներշն­չէ, նոր ու­ղի­ներ եւ նոր տես­լա­կան բե­րե­լով ազ­գա­յին կեան­քին մէջ։ Ոչ միայն խօս­քով, այլ նաեւ իր գոր­ծու­նէու­թեամբ կ­՚ա­պա­ցու­ցա­նէ իր ներ­կա­յու­թիւ­նը, եւ կ­՚ու­զէ օ­րի­նակ դառ­նալ եւ քա­ջա­լե­րել բո­լոր հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն, յի­շեց­նե­լու հա­մար բո­լո­րին թէ Ս­փիւռ­քի մէջ հայ յանձ­նա­ռու ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը, իր ժո­ղո­վուր­դին ար­դար դա­տին պաշտ­պանն է ու ա­ռաջ­նոր­դը։
­Գա­լով մեր օ­րե­րուն, հա­զիւ կրկին ան­կախ ­Հա­յաս­տան եւ ա­զատ Ար­ցախ ու­նե­ցանք, 2020-ին 44-օ­րո­ւայ պա­տե­րազ­մով՝ հա­յու­թեան գլխին հա­րո­ւած հաս­ցու­ցին Ատր­պէյ­ճանն ու ­Թուր­քիան։ ­Մեր հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար զո­հո­ւե­ցան բազ­մա­հա­զար հե­րոս­ներ, ո­րոնց յի­շա­տա­կը կը յար­գենք եւ գլուխ կը խո­նար­հինք ի­րենց առ­ջեւ։
Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը ող­ջու­նե­լով ­Դաշ­նակ­ցու­թեան 132-րդ ­տա­րե­դար­ձը կը խոս­տա­նայ՝ հա­ւա­քա­կան կամ­քով շա­րու­նա­կել պայ­քա­րիլ, դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն առ­ջեւ ամ­րա­նալ, ան­յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն առ­ջեւ բռունց­քը սեղ­մել եւ կրկին շա­րու­նա­կել։