Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի 82րդ Շր­ջա­նա­յին ժո­ղո­վը գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Շա­բաթ 1 եւ ­Կի­րա­կի 2 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, Ա­թէն­քի մէջ: ­Ժո­ղո­վը, հա­մա­պար­փակ քննու­թեան են­թար­կե­լէ ետք կու­սակ­ցա­կան եւ կազ­մա­կեր­պա­կան հար­ցե­րը, ինչ­պէս նաեւ ազ­գա­յին ու միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րու դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը՝ յան­գե­ցաւ հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­շում­նե­րու, գա­ղու­թի կեան­քը ա­ռա­ւել եւս կեն­սա­գոր­ծե­լու եւ աշ­խու­ժաց­նե­լու ա­ռա­ջադ­րան­քով:
Իր աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ւար­տե­լով, Շր­ջա­նա­յին ժո­ղո­վը յա­ջորդ նստաշր­ջա­նին հա­մար ընտ­րեց նոր ­Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ՝ բաղ­կա­ցած հե­տե­ւեալ ըն­կեր­նե­րէն.- ­Գա­զա­րեան ­Ռաֆ­ֆի, ­Գու­յում­ճեան ­Սեր­գօ, Էր­ջէ­նեան Գ­րի­գոր, ­Մա­նու­կեան ­Յա­րու­թիւն, ­Յա­րու­թիւ­նեան Հ­ռիփ­սի­մէ, ­Նա­տեան ­Կա­րօ, ­Սե­րո­բեան ­Յա­րու­թիւն։

ԴԻՒԱՆ Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ
82ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
Ա­թէնք, 2 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018