Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակումի հանդիսութիւն

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակումի հանդիսութիւն

0
1606

Հ. Յ. Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան 39րդ­ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի հան­դի­սու­թիւ­նը
տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շա­բաթ՝ 31 Օ­գոս­տոս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6էն ետք, Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս:
Կը հրա­ւի­րո­ւին բո­լոր ծնող­նե­րը եւ փա­փա­քող հայ­րե­նա­կից­նե­րը՝ միա­սին տօ­նե­լու հա­մար Պա­տա­նե­կան Միու­թեան բա­նա­կու­մը եւ մօ­տէն ապ­րե­լու մեր պա­տա­նի­նե­րու տաս­նօ­րեայ մէկ­տե­ղու­մը հայ­կա­կան մթնո­լոր­տի մէջ։

Պի­տի յա­ջոր­դէ խնճոյք-խրախ­ճանք։
Մուտք՝ 10 եւ­րօ (­ճաշ եւ գի­նի նե­րա­ռեալ)։

Սե­ղան ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել հե­տե­ւեալ ընկերներու հե­ռա­ձայ­նի թի­ւե­րուն.- Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 14:00-16:00՝ ըն­կե­րու­հի­ Նա­րօտ Շա­հի­նեա­նին 6978410830 եւ Սեւակ Գազարեանին 6980570555։

Հ.Յ.Դ. ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴ. ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ