Այս տա­րի եւս, ­Շա­բաթ, 26 Օ­գոս­տ­ոս 2023-ին, մեկ­նար­կեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան տա­րե­կան բա­նա­կու­մը։ Ասթ­րոս ­Քի­նու­րիաս ծո­վե­զե­րեայ քա­ղա­քա­պե­տա­կան բա­նա­կա­վայ­րը այս ան­գամ եւս դար­ձած է հա­ւա­քա­վայ­րը պա­տա­նե­կան սե­րուն­դի մեր հա­յոր­դի­նե­րուն, ո­րոնք ան­մո­ռա­նա­լի 10 օ­րեր պի­տի վա­յե­լեն հա­յա­բոյր մթնո­լոր­տի մէջ։
83 պա­տա­նի­ներ եւ 10 վա­րիչ­ներ ի­րենց 10-օ­րեայ կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին պի­տի զբա­ղին ճոխ յայ­տա­գի­րով մը, որ կը պա­րու­նա­կէ մար­զա­կան զբա­ղում­ներ, դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­ներ տա­րի­քա­յին խմբա­ւո­րում­նե­րու հա­մա­ձայն, աշ­խա­տա­նոց­ներ, ռա­տիո­ժա­մի յայ­տա­գիր, բա­նա­կու­մի թեր­թի­կը, ինչ­պէս նաեւ ծո­վու լո­գանք եւ ըն­կե­րա­յին կեանք՝ ուր հայ երգն ու պա­րը ի­րենց տի­րա­կան ներ­կա­յու­թիւ­նը ու­նին։ Ինչ­պէս միշտ, ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան ­Վա­րիչ մար­մի­նի պա­տաս­խա­նա­տու վա­րիչ­նե­րը ճիգ չեն խնա­յեր, որ­պէս­զի տա­րո­ւան ըն­թաց­քին մշա­կեն եւ ա­պա կեան­քի կո­չեն հե­տաքրք­րա­կան ծրա­գիր­ներ, դա­սա­խօ­սա­կան շար­քեր, հայ­կա­կան գի­տե­լիք­նե­րու յայ­տագ­րեր, ո­րոնք տա­սը օ­րե­րու վրայ եր­կա­րող ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, պա­տա­նի­նե­րուն մօտ կը ստեղ­ծեն խան­դա­վա­ռու­թիւն եւ հե­տաքրք­րու­թիւն՝ որ­պէս շա­րու­նա­կու­թիւն ի­րենց տա­րե­կան ժո­ղո­վա­կան կեան­քին։ Ար­ցախն ու ­Հա­յաս­տա­նը ի­րենց դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­նե­րու կա­րե­ւոր մէկ մա­սը կը հան­դի­սա­նան, իսկ պա­տա­նի­նե­րը եւս ա­ռի­թը կ­՚ու­նե­նան ա­ւե­լի ի­րա­զեկ դառ­նա­լու մեր ար­ծո­ւա­բոյ­նի գո­յու­թե­նա­կան պայ­քա­րին, հե­րո­սա­կան սխրա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն, պա­շար­ման հե­տե­ւանք­նե­րուն, եւ այս բո­լո­րին մէ­ջէն կը գի­տակ­ցին հա­յու հե­րո­սա­կան կամ­քին ու ապ­րե­լու վճռա­կա­մու­թեան։
­Բա­նա­կա­վայ­րը իր դռնե­րը պի­տի բա­նայ ծնող­նե­րուն եւ փա­փա­քող­նե­րուն առ­ջեւ՝ ­Շա­բաթ, 2 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ուր տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ խրախ­ճանք եւ պի­տի գոր­ծադ­րո­ւի յա­տուկ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր պա­տա­նի­նե­րուն կող­մէ։
­Բա­նա­կու­մը պի­տի տե­ւէ մին­չեւ Ե­րեք­շաբ­թի, 5 ­Սեպ­տեմ­բեր, իսկ ամ­սո­ւան մէջ պի­տի վերսկ­սի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան ժո­ղո­վա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան կեան­քը ա­կումբ­նե­րէն ներս, բա­նա­կու­մէն ետք ստեղ­ծո­ւած խան­դա­վառ տրա­մադ­րու­թեամբ ու ա­ռա­ւել պատ­րաս­տու­թեամբ։
Ա­մէ­նօ­րեայ յա­ճա­խա­կա­նու­թեամբ կա­րե­լի է դի­տել ­Դի­մա­տետ­րի (facebook) «Panagoum Blog – e-tertig» է­ջը, ո­րուն մէջ կը ներ­կա­յա­ցո­ւին նկար­ներ ու դրո­ւագ­ներ պա­տա­նի­նե­րու ա­ռօ­րեայ կեան­քէն եւ զբա­ղում­նե­րէն։