Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան էջ

0
174

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան Վարիչ մարմինը որոշ հերթականութեամբ պիտի հրատարակէ Հ.Յ.Դ. Պատանեկան միութեան էջը: Պատանիները, գրութիւններու ընդմէջէն, պիտի ներկայացնեն
իրենց մտածումներն ու հետաքրքրութիւնները, ինչպէս նաեւ միտքի խաղեր:

***

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի
Պա­տա­նե­կան միու­թեան տա­րեշր­ջա­նը

Այս ա­ռի­թը ու­նե­նա­լով, «­Զար­թօնք» խում­բը ո­րո­շեց պատ­րաս­տել փոքր ներ­կա­յա­ցում մը Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան միու­թեան վե­րա­բե­րեալ, քա­նի որ հա­ւա­նա­բար քա­նի մը հո­գի ծա­նօթ չեն, թէ ինչ­պէս մեր միու­թիւ­նը կ­’աշ­խա­տի տա­րեշր­ջա­նի մը ըն­թաց­քին։
Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան միու­թիւ­նը կը բաղ­կա­նայ ե­րեք խում­բե­րէ` «­Լե­ւոն Շանթ» խում­բը Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, «­Զար­թօնք» եւ «Ք­րիս­տա­փոր Մի­քա­յէ­լեան» խում­բե­րը Ա­թէն­քի մէջ:
­Մեր տա­րեշր­ջա­նը կը սկսի Սեպ­տեմ­բեր ամ­սուն «After Panagoum Party»-ով, ուր բո­լոր պա­տա­նի­նե­րը կը հա­ւա­քո­ւինք՝ որ­պէս­զի վեր­յի­շենք ա­մա­ռուայ բա­նա­կու­մի պա­հե­րը, դի­տե­լով պատ­կեր­ներ։ Ա­ռա­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ա­մէն խումբ կը գնա­հա­տէ ան­ցեալ տա­րեշր­ջա­նը եւ նոր վար­չու­թիւն­ներ կ’ընտ­րո­ւին։
Ա­թէն­քին մէջ՝ ժո­ղով­նե­րը տե­ղի կ­’ու­նե­նան ա­մէն Շա­բաթ օր, իսկ Թե­սա­ղո­նիկէի մէջ՝ ա­մէն Կի­րա­կի։ Այս ժո­ղով­նե­րու ըն­թաց­քին կը հե­տե­ւինք օ­րա­կար­գե­րու, ներ­կա­յա­ցո­ւած վա­րիչ­նե­րուն, վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րուն կամ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ան­դամ­նե­րուն կող­մէ։ Օ­րա­կար­գե­րը միշտ շատ հե­տաքրք­րա­կան, թո­ւա­յին ու միջ­գոր­ծօն ձե­ւով կը կա­տարուին։ Այս տա­րի եօ­թան­դամ վար­չու­թիւնս օ­րա­կարգ պատ­րաս­տեց բնա­կան ա­ղէտ­նե­րու մա­սին՝ շեշ­տե­լով, թէ ինչ­պէս պէտք է պաշ­պա­նո­ւիլ ա­մէն պա­րա­գա­յի։
Նաեւ, Սուրբ Ծն­նուն­դի ա­ռի­թով, Յու­նո­ւար 5-ին մենք՝ պա­տա­նի­նե­րը, Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թեան կ­’ել­լենք, այ­ցե­լե­լով մեր շրջա­նի հայ­կա­կան տու­նե­րը: Մի­ջակ եւ մեծ պա­տա­նի­նե­րու հա­մար, «Workshop» կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ե­ռօ­րեայ ար­շա­ւի ըն­թաց­քին։ Հոն խում­բե­րու կը բաժ­նո­ւինք եւ «projects» կը պատ­րաս­տենք հայ­կա­կան նիւ­թե­րու շուրջ, ո­րոնք ա­պա կը ցու­ցադ­րենք:
Ե­ռօ­րեայ ար­շա­ւէն զատ, կը կազ­մա­կեր­պո­ւին խնճոյք­ներ, միօ­րեայ ար­շաւ­ներ եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան այ­ցե­լու­թիւն­ներ: Ապ­րիլ 24-ին, կը մաս­նակ­ցինք Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րուն եւ ցոյ­ցե­րուն: Հայ Կա­պոյտ խա­չի պա­զա­րին կը մաս­նակ­ցինք, պատ­րաս­տե­լով ու ա­պա ծա­խե­լով ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ: Մեր տա­րեշր­ջա­նը կ’ա­ւար­տի մեր ա­մէ­նա­սի­րած՝ Բա­նա­կու­մով, ո­րու տաս օ­րե­րուն ըն­թաց­քին կը ստեղ­ծենք ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակ­ներ։

«­Զար­թօնք» խում­բի վար­չու­թիւն

­Հայ ­պա­տա­նիի տի­պա­րը

Ս­փիւռ­քի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ապ­րող հայ պա­տա­նիի մը ճիշդ տի­պա­րը զա­նա­զան կէ­տե­րէ կը բաղ­կա­նայ։
­Նախ եւ ա­ռաջ պա­տա­նին պէտք է գիտ­նայ լաւ օգ­տա­գոր­ծել հա­յոց լե­զուն՝ գրել, կար­դալ, եւ լաւ ար­տա­յայ­տո­ւիլ հա­յե­րէ­նով։ ­Շատ կա­րե­ւոր է ան ու­նե­նայ գի­տե­լիք­ներ մեր ազ­գին ան­ցեա­լի մա­սին եւ հպար­տա­նայ մեր հա­րուստ պատ­մու­թիւ­նով, մշա­կոյ­թով, թա­գա­ւո­րու­թիւն­նե­րով, յաղ­թա­նակ­նե­րով, յե­ղա­փո­խա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րով։ ­Բայց նաեւ ի­մա­նայ եւ եր­բեք չմոռ­նայ հայ ազ­գի տա­ռա­պան­քը, կո­րուստ­նե­րը եւ ցա­ւը։
­Պար­տա­ւոր է գիտ­նայ եւ յի­շէ հայ ժո­ղո­վուր­դի տա­ռա­պան­քը, կո­րուստ­նե­րը եւ ցա­ւը ՝ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, Ար­ցա­խի հար­ցը, քա­նի որ այս դէպ­քե­րը դեռ կը շա­րու­նա­կո­ւին այս օ­րե­րուս, իսկ յան­ցա­ւո­րը նոյ­նը կը մնայ։ ­Պա­տա­նին անհ­րա­ժեշտ է տա­րա­ծէ այս տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը, տե­ղեակ պա­հէ հայ­կա­կան հար­ցե­րով իր շրջա­պա­տը, հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցաւ, մաս­նակ­ցի բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րուն եւ ե­րեւց­նէ իր ազ­գի ներ­կա­յու­թիւ­նը։ ­Հա­կա­ռա­կոր­դը պէտք է ի­մա­նայ, որ մենք կանք, կը պայ­քա­րինք միաս­նա­բար եւ չենք նա­հան­ջեր։
­Շա­րու­նա­կե­լով՝ պա­տա­նիէ մը կը պա­հան­ջո­ւի ներ­կայ ըլ­լալ ժո­ղով­նե­րուն, ձեռ­նարկ­նե­րուն, հայ գա­ղու­թի հա­ւա­քոյթ­նե­րուն։ ­Յա­ւե­լեալ՝ պահ­պա­նէ հայ­կա­կան ա­ւան­դոյթ­նե­րը, ու­նե­նայ հայ­կա­կան ո­գի, գիտ­նայ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գերն ու քայ­լեր­գը եւ ըլ­լայ ընդ­հա­նու­րին մէջ ազ­նիւ եւ կար­գա­պահ։
­Հա­յոց ազ­գի ա­պա­գան ե­րի­տա­սար­դու­թեան ձեռքն է։ ­Մենք՝ պա­տա­նի­ներս, ու­րեմն, պար­տա­ւոր ենք պահ­պա­նել մեր ժա­ռան­գու­թիւ­նը եւ ար­ժա­նի սե­րունդ­նե­րը ըլլալ մեր նա­խա­հայ­րե­րուն՝ պայ­քա­րե­լով դէ­պի ար­դա­րու­թիւն։

­Ռո­զի­նա ­Տա­մա­տեան