Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը իր հիաս­թա­փու­թիւ­նը եւ ան­հանգս­տու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Կո­րըն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ո­րո­շու­մին առն­չու­թեամբ, ստո­րագ­րե­լու գոր­ծակ­ցու­թեան նա­խադ­րու­թիւն ար­տա­յայ­տող հա­մա­ձայ­նա­գիր մը Ար­ցա­խի ­Շու­շի քա­ղա­քին հետ, որ կը գտնո­ւի ատր­պէյ­ճա­նա­կան գրա­ւու­մին տակ։ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը բո­ղո­քի նա­մակ ղրկեց ­Կո­րըն­թո­սի քա­ղա­քա­պետ ­Վա­սի­լիոս ­Նա­նո­փու­լո­սին, որ ծա­նու­ցո­ւած է նաեւ ­Պե­ղո­պո­նե­սի նա­հան­գա­պետ ­Փա­նա­յեո­թիս ­Նի­քա­սին եւ ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նին (ΚΕΔΕ)։
­Նա­մա­կին մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս նշո­ւած է։
«­Մեծ հիաս­թա­փու­թեամբ, այ­լեւ սաս­տիկ ան­հանգս­տու­թեամբ Ատր­պէյ­ճա­նի լրա­տուա­կան մի­ջոց­նե­րէն տե­ղե­կա­ցանք գոր­ծակ­ցու­թեան նա­խադ­րու­թիւն ար­տա­յայ­տող հա­մա­ձայ­նա­գի­րին մա­սին, որ ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ ­Կո­րըն­թոս քա­ղա­քի եւ Ատրպէյ­ճա­նի մի­ջեւ, Ար­ցա­խի (­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բաղ) ­Շու­շի քա­ղա­քի կա­պակ­ցու­թեամբ։
­Մաս­նա­ւո­րա­պէս, ­Կո­րըն­թո­սի կող­մէ պ. Եոր­ղիոս ­Պա­քա­քիս, որ­պէս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ քա­ղա­քա­պե­տին եւ քա­ղա­քա­պե­տու­թեան, մաս­նակ­ցե­ցաւ հնա­մեայ պատ­մա­կան քա­ղաք­նե­րու նո­ւի­րո­ւած մի­ջազ­գա­յին ժո­ղո­վի մը ­Հա­րա­ւա­յին ­Քո­րէա­յի մէջ, ուր ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ նշեալ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը յու­նա­կան եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ։ ­Քայլ մը, որ դժբախ­տա­բար պա­տիւ չի բե­րեր ­Կո­րըն­թո­սի հնա­մեայ քա­ղա­քին, ոչ ալ իր բնա­կիչ­նե­րուն, ո­րոնք յա­տուկ զգայ­նու­թիւն ցու­ցա­բե­րած են մար­դա­սի­րա­կան հար­ցե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քին հան­դէպ, ի­րենց պատ­մու­թեան ամ­բողջ ըն­թաց­քին։
Կ­՚ու­զենք ձեզ յայտ­նել, թէ ­Շու­շին հայ­կա­կան պատ­մա­կան տա­րածք­նե­րու մաս կը կազ­մէ հնա­մեայ դա­րե­րէն։ Ան ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հա­յե­րու խորհր­դա­նիշն է ու կը ցո­լաց­նէ մեր հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վուր­դի վե­րապ­րե­լու ու­ժը եւ հա­ւատ­քը ա­զա­տու­թեան ու ան­կա­խու­թեան հան­դէպ։ 44-օ­րեայ վեր­ջին պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, Շու­շին ան­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի ա­պօ­րի­նի գրաւ­ման տակ եւ այ­նու­հե­տեւ վեր­ջի­նը կը փոր­ձէ պար­տադ­րել պատ­մու­թեան իր թիւր վար­կա­ծը, այ­լա­փո­խե­լով պատ­մա­կան ճշմար­տու­թիւ­նը եւ ա­պա­կողմ­նո­րո­շե­լով հան­րու­թիւ­նը։
­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի միա­ցեալ յար­ձա­կու­մը ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի վրայ մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քի բա­ցա­յայտ խախ­տում մըն էր։ ­Նոյն զի­նակ­ցու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ թի­րախ ու­նե­նալ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի հա­յե­րը, ծա­ւա­լե­լով զի­նո­ւո­րա­կան յար­ձա­կում­ներ, տնտե­սա­կան շրջա­փա­կում եւ ան­մարդ­կա­յին մի­ջոց­ներ, մինչ այլ եր­կիր­նե­րու առ­ջեւ կը ներ­կա­յա­նայ կեղ­ծա­ւոր խա­ղա­ղա­սի­րու­թեամբ մը, մի­տում ու­նե­նա­լով քա­ղել տնտե­սա­կան օ­գուտ։
­Լուրջ հար­ցա­կան կը դրո­ւի, թէ ին­չու ­Կո­րըն­թո­սի պատ­մա­կան քա­ղա­քը, որ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տէն ետք ա­ռա­ջինն էր, որ ըն­դու­նեց յոյն եւ հայ գաղ­թա­կան­նե­րը, պատս­պա­րե­լով թրքա­կան բար­բա­րո­սու­թեան հե­տե­ւան­քով հա­զա­րա­ւոր որբ փոք­րիկ­ներ, այ­սօր կը ծրագրէ գոր­ծակ­ցիլ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կող­նե­րուն հետ, ո­րոնք այս­քան մեծ չա­րիք­ներ պատ­ճա­ռե­ցին մեր եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն։
­Կոչ կ­՚ուղ­ղենք վե­րա­նա­յիլ ձեր ո­րո­շու­մը եւ չե­ղեալ նկա­տել մօ­տա­լուտ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը»։
Ստորեւ կը ներկայացնենք նամակի յունարէն բնագիրը։

***

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας εκφράζει μεγάλη απογοήτευση αλλά και έντονη δυσφορία, για την απόφαση του Δήμου Κορινθίων να συνάψει πρωτόκολλο πρόθεσης συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν, για την πόλη Σουσί του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ).

Παραθέτουμε την επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Δ. Νανόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία κοινοποιήθηκε επίσης στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, καθώς και την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας)

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2022
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων,

Με μεγάλη απογοήτευση αλλά και έντονη δυσφορία πληροφορηθήκαμε από τα ειδησεογραφικά μέσα του Αζερμπαϊτζάν, για το πρωτόκολλο πρόθεσης συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της πόλης της Κορίνθου και του Αζερμπαϊτζάν, με την πόλη Σουσί του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ).

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων κ. Γεώργιος Μπακάκης, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου και του Δήμου Κορινθίων, συμμετείχε στο παγκόσμιο συνέδριο ιστορικών πόλεων στη Νότια Κορέα, όπου και υπεγράφη το πρωτόκολλο, μεταξύ της ελληνικής και της αζερικής αντιπροσωπείας. Μια ενέργεια, που δυστυχώς δεν τιμά την αρχαία πόλη της Κορίνθου, αλλά ούτε και τους κατοίκους της , που έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ανθρωπιστικά θέματα και ζητήματα Διεθνούς Δικαίου, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πόλη Σουσί αποτελεί ιστορικό αρμενικό έδαφος, από τα αρχαία χρόνια. Είναι σύμβολο των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και αντανακλά την δύναμη για αναγέννηση και το πάθος για ελευθερία και ανεξαρτησία του ηρωϊκού λαού μας. Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου των 44 ημερών, το Σουσί πέρασε στην παράνομη κατοχή του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έκτοτε προσπαθεί να επιβάλει μια δική του, εντελώς στρεβλή εκδοχή της ιστορίας, παραπληροφορώντας και παραποιώντας την ιστορική αλήθεια.

Η κοινή επίθεση Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ήταν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η ίδια συμμαχία εξακολουθεί να στοχοποιεί με κάθε τρόπο την Αρμενία και τους Αρμένιους του Αρτσάχ, με στρατιωτικές επιθέσεις, οικονομικό αποκλεισμό και απάνθρωπες τακτικές, ενώ στις συναλλαγές του με άλλες χώρες παρουσιάζεται υποκριτικά ως υπέρμαχος της ειρήνης, προσδοκώντας σε συνεργασίες για να αποκομίσει οικονομικά οφέλη.

Είναι απορίας άξιο πως οι αρχές μιας ιστορικής πόλης όπως η Κόρινθος, που μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν από τις πρώτες που υποδέχτηκαν Έλληνες και Αρμένιους πρόσφυγες, φιλοξενώντας χιλιάδες ορφανά, θύματα της τουρκικής θηριωδίας, επιδιώκει να συνεργαστεί με τους συνεχιστές της πολιτικής των γενοκτονιών, που τόσα δεινά επέφεραν στους δύο λαούς μας.

Σας καλούμε να αναθεωρήσετε και να προβείτε στην ακύρωση της επικείμενης συμφωνίας

Με τιμή
Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας