Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը
դա­տա­պար­տէ Ար­ցա­խի շրջա­փա­կու­մը Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ

Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի շրջա­փակ­ման 53-րդ­ օ­րը Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը տա­րա­ծեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ո­րուն հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն տար­բե­րակ­նե­րը կու­տանք ստո­րեւ։

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի ամ­բող­ջա­կան շրջա­փա­կու­մը ար­դէն կը հա­շո­ւէ իր 53-րդ­ օ­րը։

12 ­Դեկտեմբեր 2022-էն սկսեալ, Ատր­պէյ­ճան ամ­բող­ջու­թեամբ ար­գե­լա­փա­կած է միակ ճա­նա­պար­հը, որ կը կա­պէ Ար­ցա­խը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հետ։ Շր­ջա­փակ­ման հե­տե­ւան­քով 120.000 բնիկ հայ բնա­կիչ­ներ ամ­բող­ջու­թեամբ կտրո­ւած են աշ­խար­հէն, են­թա­կայ ըլ­լա­լով մար­դա­սի­րա­կան ա­հա­ւոր ա­ղէ­տի։

Ու­տես­տե­ղէ­նը, դե­ղե­րը եւ կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող այլ պա­շար­ներ շու­տով պի­տի սպա­ռին։ ­Գոդ­ծադ­րու­թեան դրո­ւած է հա­կակռ­շո­ւած սնուց­ման ծրա­գիր մը, կտրոն­նե­րու գոր­ծա­ծու­թեամբ, մինչ հիմ­նա­կան ապ­րանք­նե­րը բո­լո­րո­վին չքա­ցած են։ ­Յի­շեց­նենք, որ շրջա­փա­կու­մէն ա­ռաջ, բեռ­նա­տար ինք­նա­շարժ­նե­րով օ­րա­կան 400 թոն ապ­րանք կը փո­խադ­րո­ւէր ­Հա­յաս­տա­նէն Ար­ցախ։ ­Միա­ժա­մա­նակ, Ատր­պէյ­ճան յա­ճախ կը խա­փա­նէ բնա­կան կա­զի ու ե­լեկտ­րա­կան հո­սան­քի մա­տա­կա­րա­րու­մը ­Հա­յաս­տա­նէն դէ­պի Ար­ցախ։ Ա­ռանց ջե­րուց­ման մի­ջոց­նե­րու, ձմռան կարծր պայ­ման­նե­րուն տակ, Ար­ցա­խի կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը դադ­րե­ցու­ցած են ի­րենց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։

­Բեր­ձո­րի մի­ջանց­քի ար­գե­լա­փա­կու­մը իս­կու­թեան մէջ ամ­բողջ Ար­ցա­խի եւ իր 120.000 բնա­կիչ­նե­րու շրջա­փա­կումն է։ Ա­ռա­ւել, ար­գե­լա­փակ­ման պատ­ճա­ռով, Ար­ցա­խի կարգ մը հա­մայք­ներ, ինչ­պի­սին են ­Լի­սա­կո­րը, ­Մեծ ­Շէ­նը, ­Հին ­Շէ­նը եւ Եղ­ցա­հո­ղը, ամ­բող­ջու­թեամբ կտրո­ւած են Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղաք Ս­տե­փա­նա­կեր­տէն ու մնա­ցեալ եր­կի­րէն։ ­Նոյ­նիսկ ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մի­ջեւ օ­դա­յին ու­ղին փա­կո­ւած կը մնայ, ո­րով­հե­տեւ Ատր­պէյ­ճան կը սպառ­նայ վար առ­նել իւ­րա­քան­չիւր թռիչք, որ պի­տի ու­զէ վայ­րէջք կա­տա­րել Ար­ցախ։ ­Կար­միր ­Խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տէն մար­դա­սի­րա­կան միակ կազ­մա­կեր­պու­թիւնն է, ո­րուն ար­տօ­նո­ւած է ­Բեր­ձո­րի մի­ջացն­քէն փո­խադ­րել ծանր հի­ւանդ­ներ, ա­նոնց մէջ նաեւ ե­րե­խա­ներ, ո­րոնք պէտք է խնա­մո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Ատր­պէյ­ճան կը պնդէ, որ ­Բեր­ձո­րի մի­ջացն­քի ճամ­բան ար­գե­լա­փա­կո­ւած է ատր­պէյ­ճան­ցի «բնա­պահ­պան­նե­րու» կող­մէ, ո­րոնք կը բո­ղո­քեն ճար­տա­րո­ւես­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն դէմ, կեղ­ծա­բար պնդե­լով, որ ա­նոնք ան­կախ կը գոր­ծեն եւ չեն ա­ռաջ­նոր­դո­ւիր կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ, մինչ ե­ղե­լու­թիւն­նե­րը կը փաս­տեն Ատր­պէյ­ճա­նէն հա­սած մար­դոց ներ­կա­յու­թիւ­նը՝ զի­նո­ւոր­նե­րու ու­ղեկ­ցու­թեամբ։

­Պէտք է շեշ­տել, թէ «Freedom House» կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը Ատր­պէյ­ճա­նը գնա­հա­տած է որ­պէս «ա­նա­զատ» եւ «ան­կախ կար­ծի­քի ար­տա­յայտ­ման բնաւ տեղ չտո­ւող» եր­կիր, մինչ «ոչ ար­տօ­նեալ հա­ւաք­նե­րը կրնար պատ­ճա­ռել ոս­տի­կա­նա­կան կարծր պա­տաս­խան եւ տու­գանք՝ մաս­նակ­ցող­նե­րուն»։

Այս­պէս, Ար­ցա­խի շրջա­փա­կու­մը կը նկա­տո­ւի Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ խառ­նա­ծին պա­տե­րազ­մա­կան մար­տա­վա­րու­թիւն, որ նպա­տակ ու­նի մե­կու­սաց­նել ու սար­սափ պատ­ճա­ռել Ար­ցա­խի հա­յու­թեան եւ ի վեր­ջոյ՝ ա­նոնց ստի­պել լքել եր­կի­րը — ցե­ղա­յին զտու­մի դա­սա­կան սահ­մա­նու­մը։ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ յա­ճախ հրա­պա­րա­կաւ յայտ­նած է իր նպա­տա­կը՝ մաք­րել Ար­ցա­խը բնիկ հայ բնակ­չու­թե­նէն։

Աշ­խար­հի վրայ կա­ռա­վա­րու­թիւն­ներ եւ կա­ռոյց­ներ չեն խա­բո­ւած Ատր­պէյ­ճա­նի դե­րա­սա­նա­կան շար­ժում­նե­րէն եւ կոչ ուղ­ղած են ­Պա­քո­ւին վերջ տալ ­Բեր­ձո­րի մի­ջանց­քի ար­գե­լա­փակ­ման։ Իր որ­դեգ­րած բա­նա­ձե­ւով, Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նը յայ­տա­րա­րեց, թէ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ա­պա­հո­վու­թիւ­նը ա­ռաջ­նա­յին նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող խնդիր է եւ ե­րաշ­խա­ւո­րո­ւած է միայն մար­դոց ա­զատ եր­թե­ւե­կով ­Բեր­ձո­րի մի­ջացն­քէն ու ար­ժա­նա­հա­ւատ խա­ղա­ղա­սի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան մը ներ­կա­յու­թե­նէն։

­Միա­ցեալ ­Թա­գա­ւո­րու­թիւ­նը, Ֆ­րան­սան, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րը, ­Շո­ւէ­տը, ­Յու­նաս­տա­նը, Մ.Ա.Կ.-ի ­Մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու բարձր յանձ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը եւ բազ­մա­թիւ այլ կա­ռոյց­ներ կոչ ը­րին Ատր­պէյ­ճա­նին վերջ տալ Ար­ցա­խի շրջա­փակ­ման։

Ատր­պէյ­ճան փաս­տա­ցի կը խախ­տէ 9 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ի հրա­դա­դա­րի ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը, այ­սինքն՝ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու, ինք­նա­շարժ­նե­րու եւ ապ­րանք­նե­րու ա­պա­հով եր­թե­ւե­կը ե­րաշ­խա­ւո­րե­լու իր պար­տա­ւո­րու­թիւ­նը ­Բեր­ձո­րի մի­ջացն­քի եր­կու կող­մե­րով։ Ե­թէ այս գրգռիչ քայ­լը ան­մի­ջա­պէս կանգ չառ­նէ, Ատր­պէյ­ճան ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն պի­տի պատ­ճա­ռէ մար­դա­սի­րա­կան հսկայ ա­ղէտ մը, որ պի­տի խա­փա­նէ փխրուն խա­ղա­ղու­թիւ­նը տա­րա­ծաշր­ջա­նէն ներս։

 

Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

Ա­թէնք, 3 ­Փետ­րո­ւար 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετρά ήδη 53 ημέρες ο καθολικός αποκλεισμός του Ναγκόρνο Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν

Από την 12η Δεκεμβρίου 2022 το Αζερμπαϊτζάν έχει επιβάλει καθολικό αποκλεισμό στην μοναδική δίοδο που συνδέει το Ναγκόρνο-Καραμπάχ/Αρτσάχ με τη Δημοκρατία της Αρμενίας. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιορκίας έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη αποκλεισμό 120.000 αυτόχθονων Αρμενίων της περιοχής, προκαλώντας μια τρομερή ανθρωπιστική κρίση.

Τα τρόφιμα, τα φάρμακα και άλλες ζωτικής σημασίας προμήθειες εξαντλούνται σύντομα. Έχει ήδη θεσπιστεί πρόγραμμα ελεγχόμενης σίτισης, με κουπόνια, ενώ βασικά είδη εκλείπουν παντελώς. Να τονίσουμε πως πριν τον αποκλεισμό του Αζερμπαϊτζάν, πάνω από 400 τόνοι βασικών προμηθειών μεταφέρονταν καθημερινά με φορτηγά από την Αρμενία στο Αρτσάχ. Συγχρόνως, το Αζερμπαϊτζάν μπλοκάρει και σαμποτάρει κατά διαστήματα την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από την Αρμενία στο Αρτσάχ. Χωρίς αξιόπιστα μέσα για θέρμανση, σε συνθήκες σκληρού χειμώνα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Αρτσάχ έχουν ήδη παύσει τη λειτουργία τους.

Ο αποκλεισμός του διαδρόμου του Λατσίν στην πραγματικότητα συνιστά πολιορκία ολόκληρου του Ναγκόρνο Καραμπάχ με τους 120.000 κατοίκους του. Επίσης, εξαιτίας του αποκλεισμού, κοινότητες του Ναγκόρνο Καραμπάχ όπως οι Λισαγκόρ, Μέτς, Σέν, Χίν Σέν και Εγτσαχόγ (Lisagor, Mets Shen, Hin Shen and Eghtsahogh) έχουν βρεθεί σε πλήρη απομόνωση από την πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, Στεπανακέρτ και το υπόλοιπο Αρτσάχ. Ακόμη και ο αεροπορικός διάδρομος μεταξύ Αρμενίας και Αρτσάχ είναι κλειστός, καθώς το Αζερμπαϊτζάν έχει απειλήσει να καταρρίψει κάθε πτήση που επιχειρεί να προσγειωθεί στο Αρτσάχ. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) είναι η μόνη ανθρωπιστική οργάνωση που επιτρέπεται να μεταφέρει μέσω του Διαδρόμου του Λατσίν κάποιους βαριά άρρωστους ασθενείς, ανάμεσά τους και παιδιά, για θεραπεία στην Αρμενία.

Το Αζερμπαϊτζάν ισχυρίζεται ότι ο δρόμος μέσω του Διαδρόμου Λατσίν είναι αποκλεισμένος από Αζέρους «περιβαλλοντικούς ακτιβιστές» που διαμαρτύρονται για βιομηχανικές επιχειρήσεις στο Αρτσάχ, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι ακτιβιστές είναι ανεξάρτητοι και δεν κατευθύνονται από την κυβέρνηση, ενώ τα γεγονότα αποδεικνύουν τη συνεχή παρουσία ανθρώπων από το Αζερμπαϊτζάν, συνοδεία στρατιωτών.

Να τονίσουμε πως η Freedom House έχει αξιολογήσει το Αζερμπαϊτζάν ως «μη ελεύθερο» με «ελάχιστο χώρο για ανεξάρτητη έκφραση ή ακτιβισμό», ενώ «οι μη εγκεκριμένες συνελεύσεις μπορούν να επιφέρουν σκληρή αστυνομική απάντηση και πρόστιμα στους συμμετέχοντες».

Ως εκ τούτου, η πολιορκία του Αρτσάχ είναι μια υβριδική πολεμική τακτική του Αζερμπαϊτζάν που σκοπεύει να απομονώσει και να τρομοκρατήσει τους Αρμένιους στο Αρτσάχ και τελικά να τους αναγκάσει να φύγουν – ένας κλασικός ορισμός της εθνοκάθαρσης. Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ έχει εκδηλώσει συχνά, δημόσια, τις προθέσεις του, να καθαρίσει το Αρτσάχ από τους αυτόχθονες Αρμένιους.

Κυβερνήσεις και θεσμοί σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ξεγελαστεί από τη θεατρικότητα των κινήσεων του Αζερμπαϊτζάν και έχουν καλέσει το Μπακού να τερματίσει τον αποκλεισμό του διαδρόμου Λατσίν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του, δήλωσε, ότι η ασφάλεια του λαού του Αρτσάχ είναι πρωταρχικής σημασίας και είναι δυνατή μόνο με την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων κατά μήκος του διαδρόμου του Λατσίν και με την παρουσία μιας αξιόπιστης ειρηνευτικής αποστολής. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Σουηδία, η Ελλάδα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναρίθμητοι άλλοι κάλεσαν το Αζερμπαϊτζάν να τερματίσει την πολιορκία του Αρτσάχ.

Το Αζερμπαϊτζάν παραβιάζει ξεκάθαρα την τριμερή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 9ης Νοεμβρίου 2020, δηλαδή την υποχρέωσή του να εγγυηθεί την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, οχημάτων και φορτίων προς αμφότερες κατευθύνσεις μέσω του Διαδρόμου του Λατσίν. Εάν δεν σταματήσει αμέσως η προκλητική αυτή κίνηση, το Αζερμπαϊτζάν θα προκαλέσει αναπόφευκτα ανθρωπιστική κρίση και θα υπονομεύσει την εύθραυστη ειρήνη στην περιοχή.

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023