­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը հպա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս կը գու­ժէր ­Տի­րա­մայր ­Լու­սին ­Քէ­շի­շեա­նի (ծնեալ ­Գոֆ­թի­կեան, 1928, Ա­լեք­սանտ­րէթ) մա­հը։ ­Տի­րա­մօր թաղ­ման կար­գը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ան­թի­լիա­սի ­Մայ­րա­վան­քին մէջ, կէ­սօ­րէ ա­ռաջ ժա­մը 11։00ին։ ­Մա­հո­ւան գու­ժին ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն նա­մակ ու­ղար­կեց ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին, ցա­ւակ­ցե­լով ­Տի­րա­մօր մա­հը։ Ս­տո­րեւ կը հրա­տա­րա­կենք նա­մա­կը։

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
  
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Ա­րամ Ա.
­ Կա­թո­ղի­կոս ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ
­ Վե­հա­փա՛ռ ­Տէր,

Խոր ցա­ւով ի­մա­ցանք ­Ձեր մօր՝ ­Տի­րա­մօր ­Լու­սին ­Քէ­շի­շեա­նի մա­հո­ւան տխուր լու­րը:
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն իր լրիւ կազ­մով եւ մեր շրջա­նի կա­ռոյ­ցի բո­լոր ըն­կեր­նե­րու ա­նու­նով, իր խո­րազ­գաց ու ան­կեղծ ցա­ւակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Ձե­զի, ցան­կա­նա­լով հո­գե­կան մխի­թա­րանք։ 
­Թող ­Տի­րա­մօր յի­շա­տա­կը միշտ ան­թա­ռամ մնայ ­Ձեր եւ բո­լոր ­Ձեր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րու սրտե­րուն եւ հո­գի­նե­րուն մէջ:

Յար­գա­նօք՝
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէ
Ա­թէնք՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019