Ուր­բաթ, 11 ­Մարտ 2022-ին, Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը` Ար­թուր ­Թով­մա­սեան Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ ըն­դու­նեց խառն պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած՝ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ընկ. ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նէ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նէ եւ «­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն» խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ար­թուր ­Մո­սիեանէ:
Ող­ջու­նե­լով հիւ­րե­րը` Ար­թուր ­Թով­մա­սեան բարձր գնա­հա­տեց Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի հա­յան­պաստ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը` շեշ­տե­լով Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տի օ­րա­կար­գին վրայ «­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի մէջ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան ոչն­չաց­ման» մա­սին բա­նա­ձե­ւի նե­րառ­ման եւ Ատր­պէյ­ճա­նի վան­տա­լիզ­մը դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման ա­ռու­մով գրա­սե­նեա­կին կա­տա­րած հսկա­յա­կան աշ­խա­տան­քը:
­Խորհր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը անդ­րա­դար­ձաւ 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին ու յետ­պա­տե­րազ­մեան ի­րո­ղու­թիւն­նե­րուն, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն, ընդգ­ծեց հա­մազ­գա­յին օ­րա­կարգ ստեղ­ծե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը: Իր կար­գին, ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան մտա­հո­գիչ ո­րա­կեց Ատր­պէյ­ճա­նի շա­րու­նա­կո­ւող սադ­րանք­նե­րը, շեշ­տեց ա­մէն գնով ար­ցախ­ցին Ար­ցա­խի մէջ պա­հե­լու կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը: ­Հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ քննար­կո­ւե­ցան «Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն- Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րան» բա­րե­կա­մա­կան խում­բին կա­տա­րե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րը, նա­խան­շո­ւե­ցան մօ­տա­կայ ծրա­գիր­նե­րը` կա­պո­ւած Եւ­րո­պա­յի մէջ Ար­ցա­խի բա­րե­կամ­նե­րու նե­րու­ժը ճիշդ օգ­տա­գոր­ծե­լու հետ: ­Հան­դի­պու­մին ներ­կայ էին Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րու յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Վահ­րամ ­Բա­լա­յեան:

­Հան­դի­պում` Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէին հետ

­Հինգ­շաբ­թի, 10 ­Մար­տին, Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէն հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նի եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի հետ: ­Հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ­Հայ դա­տի ­Կեդ­րո­նա­կան գրա­սե­նեա­կի յա­տուկ ծրա­գիր­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու ­Գէորգ ­Ղու­կա­սեան:
Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէն ներ­կա­յա­ցուց Ար­ցա­խի մէջ տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը, անվ­տան­գա­յին եւ մար­դա­սի­րա­կան հիմ­նախն­դիր­նե­րը: ­Միտ­քեր փո­խա­նա­կո­ւե­ցան օ­տա­րերկ­րեայ քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րու եւ մաս­նա­ւո­րա­պէս եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րուն մէջ ի նպաստ Ար­ցա­խի աշ­խա­տանք ծա­ւա­լե­լու վե­րա­բե­րեալ: ­Հիւ­րե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին ի­րենց այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Ար­ցա­խի պե­տա­կան պաշ­տօ­նա­տար ան­ձե­րուն հետ ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րուն եւ ձեռք բե­րո­ւած պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րուն մա­սին: